Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 15.05.2017

Sklepni iz niza izobraževalnih seminarjev

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 15. in 16. maja 2017 v Portorožu pripravil zadnjega iz niza letošnjih spomladanskih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike. Na dvodnevnem dogodku so se tokrat zbrali predstavnice in predstavniki sindikata v zavodih na področju visokega šolstva in znanosti, kjer je organiziran SVIZ.

V uvodu v izobraževanje je navzoče nagovoril predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ dr. Danilo Korže in predstavil najpomembnejše dogajanje na področju konference, med drugim dogovora sindikatov javnega sektorja in Vlade RS iz leta 2015 in 2016, ki krojita plače in razmere, v katerih delujejo zaposleni v visokem šolstvu in znanosti, in aktualna pogajanja za odpravo anomalij v plačni skupini »J«. Ob tem se je dotaknil zadnjega dogovora zdravnikov z vlado in spomnil na aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, v katerem je zapisana zaveza, da bodo plače zdravnikov specialistov v primerjavi s plačami univerzitetnih učiteljev 1 : 1, plače slednjih pa so že zdaj za 20 odstotkov nižje oziroma so uvrščene pet plačnih razredov nižje od zdravniških. Med problemi je izpostavil tudi nezadovoljstvo (predvsem) v raziskovanju zaradi nestabilnega in nezadostnega financiranja ter nestabilna delovna mesta v visokem šolstvu in znanosti. Omenil je še problematiko habilitacij in številne afere, ki v minulem letu pretresajo vse tri slovenske univerze, med uspehi pa izpostavil nov statut Univerze v Ljubljani, s katerim pridobivajo volilno pravico tudi nepedagoški delavci, in ureditev napredovanj na mariborski univerzi.

Še v dopoldanskem delu izobraževalnega seminarja sta se sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružila predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), in sicer državni sekretar dr. Tomaž Boh ter generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo dr. Stojan Sorčan. Dr. Tomaž Boh se je v uvodnih besedah svoje obširne predstavitve dogajanja v visokem šolstvu in znanosti zahvalil sindikatu za posredovanje pri pripravi Nacionalnega reformnega programa in izrazil zadovoljstvo, da se prizadevanja ministrstva in socialnih partnerjev, ko gre za raziskovanje in visoko šolstvo, ne razhajajo ter da sta omenjeni področji prepoznani kot ključna družbena podsistema. Poudaril je, da na ministrstvu ne bodo odstopili od že omenjenega aneksa h kolektivni pogodbi glede primerljivosti posameznih poklicev, in izrazil odločenost, da morata biti visoko šolstvo in znanost ustrezno ovrednotena, saj nista v ničemer manj pomembni področji kot katerokoli drugo v državi. V kontekstu tega je izpostavil pomen nedavnega Shoda za znanost, ki je visoko šolstvo in znanost izpostavil kot del družbenega pogovora, v prispevku pa predstavil tudi nameravano dinamiko usklajevanj o noveli o visokem šolstvu. Dr. Stojan Sorčan je povedal, da novela o visokem šolstvu nakazuje trend visokošolske politike, ki je krepitev avtonomije, in se dotaknil financiranja področja. V zvezi s slednjim je izrazil prizadevanja ministrstva vzpostaviti z visokošolskimi ustanovami partnerstvo (founding agreement), kakršno do zdaj v našem prostoru ni bilo poznano. iz nje pa izhaja tudi način financiranja. Spregovoril je še o financiranju doktorskega študija, o definiciji javne službe in avtonomiji visokošolskih zavodov. V razpravi je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj poudaril, da je artikulacija javne službe v visokem šolstvu za sindikat izjemnega pomena in zahtevno vprašanje, pri čemer je eden od elementov tudi vprašanje zaposlenih v visokošolskih zavodih in SVIZ želi jasno opredelitev ministrstva, ali podpira, da raziskovalci ostanejo del javnega sektorja ali ne. V zvezi z Nacionalnim reformnim programom je povedal, da sta se sindikat in ministrstvo res strinjala, da je treba visokemu šolstvu in raziskovalni dejavnosti ter izobraževanju nasploh nameniti več sredstev, a te navedbe v različici dokumenta, ki je bil poslan v Bruselj, ni. Vlada je izobraževanje spregledala kljub izraženemu nezadovoljstvu na Shodu za znanost in kljub temu, da tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj poudarja, da se v Sloveniji oddaljujemo od cilja zagotavljanja ustreznih sredstev za visoko šolstvo in znanost. Tudi sindikalni zaupnice in zaupniki so opozorili na zaskrbljujoč trend zmanjševanja sredstev za znanost, ki Slovenijo v evropskem merilu uvršča na dno lestvice držav, ki za to področje namenjajo najmanj denarja, izpostavili so problematiko postopkov habilitiranja in reakreditacijo programov.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je sindikalne zaupnice in zaupnike v nadaljevanju izobraževalnega seminarja seznanil z bistvenimi informacijami o poteku aktualnih pogajanj z Vlado RS za odpravo anomalij v plačnem sistemu, ki potekajo od marca letos na podlagi dogovora o odpravljanju varčevalnih ukrepov in so osredotočena na izboljšanje plač v skupini »J«. Za odpravo anomalij je namenjenih 70 milijonov evrov na letni ravni, o razdelitvi le-teh pa se z vlado dogovarja več kot 40 sindikatov, ki so reprezentativni v javnem sektorju. Ob izbranih podatkih je spregovoril tudi o podcenjenosti strokovnega dela na področjih dejavnosti SVIZ in poudaril trdno odločenost sindikata ustaviti trend neustreznega vrednotenja in podcenjenosti strokovnega dela v izobraževanju, znanosti in kulturi v primerjavi z državno upravo in zdravstvom, in sicer še v času aktualne slovenske vlade, saj bi se sicer nova razmerja, ki gredo v škodo dejavnosti SVIZ, utrdila za dlje časa.

V popoldanskem delu prvega dneva izobraževalnega seminarja so se sindikalni zaupnice in zaupniki ob predavanju mag. Marjete Novak spoznavali s ključnimi predpostavkami nenasilne komunikacije (gradivo 1, gradivo 2). Spregovorili so o dobrodejni izkušnji komunikacijskega stika, o dialogu kot dobri in izpolnjujoči izkušnji, o sočutnem sprejemanju, ki naj bi bilo tiha prisotnost, pozornost, usmerjena k potrebam, vrednotam, hrepenenju. Razpravljali so tudi o konkretnih situacijah iz svojega delovnega okolja in iskali zglede, kako h komunikaciji pristopiti nenasilno. Prvi izobraževalni dan se je sklenil s predavanjem Natalije Vrečer o pravici begunk in beguncev do dela in uresničevanju le-te v praksi.


**************************************


Drugi dan izobraževalnega seminarja se je začel s prispevkom strokovne sodelavke SVIZ za pravne zadeve Nadje Götz, ki je navzočim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom natančno predstavila posamezne ukrepe na področju stroškov dela in druge ukrepe v javnem sektorju za leto 2017 iz Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki so ga reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS sklenili konec minulega leta. Spregovorila je o povišanem regresu za letni dopust za leto 2017, redni delovni uspešnosti, ki se v letih 2017 in 2018 ne izplačuje, ter delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki pa je v navedenih letih omejena. Ob predstavitvi sprememb pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je opozorila na dolgoročni pomen le-teh za zaposlene za čas ob odhodu v pokoj. V nadaljevanju je Nadja Götz prikazala še posamezne vidike napredovanja javnih uslužbencev v letih 2017 in 2018; omejitev števila dni letnega dopusta; omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb; prenehanje pogodbe o zaposlitvi v letu 2017; višino odpravnine. Predstavitev glavnega tajnika o aktualnih pogajanjih za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja je dopolnila s tehničnimi informacijami o roku za sklenitev dogovora, za katerega je bil določen 1. 5. 2017, dodatno je pojasnila vsebino dogovora, razpon odprave in sredstva, ki so predvidena za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah. Za sindikalne zaupnice in zaupnike je bila dobrodošla informacija, kdaj bodo višje plače skladno z odpravo anomalij dejansko izplačane in po kakšnem postopku ter kaj bi se zgodilo, če pogoji za izplačilo morda ne bi bili zagotovljeni v dogovorjenih rokih: tj. za zaposlene na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, s 1. 7. 2017 in za zaposlene na višje uvrščenih delovnih mestih s 1. 10. 2017. Strokovna sodelavka SVIZ je spregovorila tudi o drugih varovalkah, ki so opredeljene v dogovoru z Vlado RS, če ta ne bi udejanjila domenjenega in bi poskušala obiti soglasje s podpisniki dogovora.

V nadaljevanju se je sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je spregovorila o pravici vedeti in pravici do varovanja podatkov ter v sklopu le-tega o osebnih podatkih, različnih vidikih in varovanju le-teh ter zasebnosti na delovnem mestu. Izpostavila je pozitivno informacijo, da je Slovenija ena redkih držav, v katerih jamči varovanje osebnih podatkov država, zbiranje, obdelovanje, namen uporabe podatkov, nadzor in varnost osebnih podatkov pa določa zakon. Z zaupnicami in zaupniki je informacijska pooblaščenka razpravljala in jim svetovala glede spornih praks z vidika poseganja v zasebnost zaposlenih, s katerimi so ti soočeni v svojih delovnih okoljih. Delodajalci največkrat poskušajo nadzorovati zaposlene, denimo, z osebnostnim, psihološkim testiranjem, z evidenčnimi karticami za prihod in odhod z dela, biometrijo, s splošnim videonadzorom nad delom in gibanjem delavca, nadzorom nad telefonskimi klici, s snemanjem sestankov, nadzorom nad uporabo interneta, e-pošte ter celo z nadzorom nad prehrano, oblačenjem, obnašanjem in druženjem delavcev. Posebno pozornost je informacijska pooblaščenka namenila vprašanju videonadzora, pri čemer je ključno, da smo z opravljanjem videonadzora zmeraj seznanjeni, pri izvajanju le-tega v delovnih prostorih pa so zakonske določbe še posebno stroge. Spregovorila je še o obdelavi biometričnih značilnosti, na podlagi katerih se ugotavljajo ali primerjajo lastnosti, ki omogočajo preveritev identitete, in poudarila, da je za morebitno uvedbo biometrije potrebno soglasje instituta Informacijskega pooblaščenca.

Predsednik dr. Danilo Korže je kot osrednjo točko na zboru sindikalne konference v sklepnem delu izobraževalnega seminarja izpostavil financiranje raziskovalne dejavnosti in uskladitve plač v visokem šolstvu in znanosti v razmerju do zdravniških plač. V skladu s stališčem SVIZ, da bi morala biti izobraževanje in znanost razvojni ključni usmeritvi Slovenije ter da je zato nujno povečati sredstva za njuno delovanje, so se sindikalni zaupnice in zaupniki v SKVŠZ strinjali z zahtevo po zvišanju plač vrhunskih poklicev v visokem šolstvu in znanosti v skladu z aneksom h KP za zdravnike in zobozdravnike iz leta 2017 ter aneksom h KPVIZ iz leta 2002. SKVŠZ je v nadaljevanju zbora med drugim podprla še zahteve za odpravo anomalij in zvišanja plač, ki jih pogajalska skupina GO SVIZ zagovarja na pogajanjih za odpravo anomalij plač v javnem sektorju, še posebno zahteve za zaposlene v skupini »J« z najnižjimi plačami. SKVSŽ je izrazila tudi zahtevo, da je treba zvišati javna proračunska sredstva, namenjena za znanost, na odstotek BDP.
  • kk

Vaš komentar:

Z vpisom zahtevanih podatkov lahko h gornji objavi prispevate svoj komentar. Vnos vašega e-naslova, ki ob komentarju ne bo objavljen, je obvezen, saj boste nanj prejeli potrditveno obvestilo. V tem obvestilu boste našli povezavo, na katero morate klikniti, da bo vaš komentar na strani postal viden.

Za morebitna dodatna pojasnila nam lahko pišete na e-naslov: info@sviz.si
Ime:
E-naslov:
Komentar:   
Nina (17.05.2017 13:26:02)
Spoštovani,

povezava do predstavitve (Posamezni ukrepi na posroču stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017) ga. Nadje Götz ne deluje.

Najlepša hvala za ureditev povezave.

Lep pozdrav!
Nina (17.05.2017 13:33:38)
Spoštovani,

povezava do predstavitve (Posamezni ukrepi na posroču stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017) ga. Nadje Götz ne deluje.

Najlepša hvala za ureditev povezave.

Lep pozdrav!
Tajništvo GO SVIZ (17.05.2017 14:21:42)
Spoštovani, povezava do predstavitve ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju deluje, naknadno pa smo dodali še gradivo o nenasilni komunikaciji, o kateri je na izobraževalnem seminarju spregovorila mag. Marjeta Novak.

Z lepimi pozdravi,

Tajništvo GO SVIZ

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908