Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 16.02.2017

Obvestila GO SVIZ_februar 2017

Ljubljana, 16. februarja 2017


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


ZAČETEK POGAJANJ O DELOVNEM ČASU UČITELJEV IN DELOVNEM MESTU POMOČNICA/POMOČNIK VZGOJITELJA

Zadnji dan januarja je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) potekal prvi krog pogajanj o določitvi delovnega časa učiteljic in učiteljev v osnovnih, srednjih in višjih šolah ter preoblikovanju delovnega mesta pomočnica/pomočnik vzgojiteljice oziroma vzgojitelja v vrtcih. Za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje je Vlada RS pooblastila ministrico dr. Majo Makovec Brenčič in ji s sklepom opredelila tudi okvir pogajanj, na sindikalni strani pa se pogajamo reprezentativni sindikati v vzgoji in izobraževanju. V pogajalsko skupino SVIZ so bili imenovani Jelka Velički, predsednica GO SVIZ in predsednica Sindikalne konference (SK) osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih; Jože Brezavšček, predsednik SK srednjih, višjih šol in dijaških domov; Marjana Kolar, predsednica SK predšolske vzgoje, in Jelka Horvat, predsednica SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Pogajanja na sindikalni strani bo vodil glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.
Računsko sodišče RS, ki je izvedlo revizijo o urejanju delovnih obveznosti učiteljev v treh osnovnih šolah, je januarja lani naložilo ministrstvu, naj oblikuje merila za vrednotenje posameznih vrst del, ki spadajo v delovno obveznost učiteljev. SVIZ je vztrajal, da MIZŠ na novo opredeljene obveznosti učiteljev, predvsem pa ureditve vprašanja delovnega časa, ne more in ne sme določiti enostransko, ampak mora v oblikovanje meril in kriterijev za določitev delovnega časa učiteljev v skladu z mednarodnimi konvencijami vključiti predstavnike in zastopnike njihovih interesov, torej tudi sindikat. V prvem krogu pogajanj bomo ureditev delovnega časa opredelili za učitelje v osnovnih, srednjih in višjih šolah v Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje.
Pričakujemo, da nam bo MIZŠ do konca tega meseca posredovalo predlog besedila kolektivne pogodbe, na katerega bo SVIZ odgovoril v skladu s stališči sindikata, ki so bila predstavljena na naših izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike v lanskem in letošnjem letu.
Vzporedno z opredeljevanjem delovnega časa učiteljev se bomo z MIZŠ – na predlog SVIZ – pogajali tudi o vsebinskem preoblikovanju in preimenovanju delovnega mesta pomočnik/pomočnica vzgojiteljice, ki bo ustrezneje odražalo zahtevnost dela, ki ga zaposleni na tem delovnem mestu opravljajo. V ta del pogajanj smo vključili tudi dve predstavnici pomočnic vzgojiteljic (Barbara Breznik, Bernarda Koren). Na tem mestu želimo opozoriti, da so omenjena pogajanja ločena od pogajanj za odpravo anomalij pri osnovnih plačah v javnem sektorju, ki bodo potekala časovno vzporedno s pogajanji na MIZŠ.


POGAJANJA VLADE IN SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA ZA ODPRAVO ANOMALIJ V PLAČNEM SISTEMU

V dogovoru o plačah, ki smo ga sindikati javnega sektorja podpisali z Vlado RS konec lanskega leta, smo se dogovorili tudi za pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu. Pogajanja, pri katerih sodeluje 41 (!) sindikatov javnega sektorja, so se začela minuli teden, 9. 2. 2017, in bi se morala končati do 1. 5. 2017. Masa sredstev za odpravo anomalij na letni ravni je vnaprej določena in znaša 70 milijonov evrov. Če se nam bo vladnim in sindikalnim pogajalcem uspelo do 1. maja dogovoriti o naboru tistih delovnih mest, ki se jim plačni razredi zvišujejo, se bodo zvišane plače začele izplačevati 1. 7. 2017 do vključno 26. (osnovnega) plačnega razreda, nad tem razredom pa 1. 10. 2017. Vlada v svojem izhodiščnem predlogu predlaga, da bi se plačni razredi za posamezna delovna mesta tudi znižali, s čimer bi bila po njihovi interpretaciji pri predlaganem znižanju odpravljena anomalija predobro vrednotenega delovnega mesta. V dogovoru s konca preteklega leta smo zvišanje ali znižanje na posameznem delovnem mestu omejili na največ 3 plačne razrede. Ker pri odpravi anomalij nikakor ne gre za splošni dvig plač, temveč za ugotavljanje neustreznega vrednotenja dela na posameznih delovnih mestih, ne le v skupini »J«, ampak tudi v drugih delih javnega sektorja, bo za sindikate medsebojni dogovor o »izboru« delovnih mest – v javnem sektorju jih obstaja skupno 3.819 različnih – in novi določitvi plačnih razredov izjemno zahteven.


Z MIZŠ O PROBLEMATIKI ZAPOSLENIH V ŠOLAH IN ZAVODIH ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na predlog SVIZ je bi l v začetku tega meseca izpeljan sestanek z MIZŠ o problematiki zaposlenih na področju dela Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Predstavniki ministrstva so v zvezi s problematiko morebitnega združevanja vzgojnih zavodov na srečanju pojasnili, da je namen MIZŠ predvsem zagotavljati kakovostno izvajanje javne službe vzgojnih zavodov oziroma t. i. kontinuum izvajanja pomoči, ob tem pa povedali, da v letošnjem letu ne načrtujejo korakov v smeri združevanja zavodov oziroma reorganizacije le-teh. Na zahtevo SVIZ, naj ministrstvo na sistemski ravni uredi napredovanje mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč, smo na sestanku dobili odgovor, da se bo ministrstvo o načinu sistemske ureditve odločilo do konca letošnjega februarja in nas o tem obvestilo. V zvezi z dlje trajajočo problematiko povračila potnih stroškov za uporabo lastnega osebnega avtomobila mobilnih učiteljev v osnovnih šolah s prilagojenim programom ter njihovo neenako obravnavo v primerjavi z mobilnimi učitelji v zavodih je ministrstvo navedlo zgolj, da je način vračanja potnih stroškov odvisen tudi od finančnih omejitev ter da ponovno izvajajo analizo opravljenih poti. Predstavniki SVIZ smo poudarili, da sama analiza ne more vplivati na odločitev ministrstva – gre za vprašanje pravic iz dela – in da bo sindikat vztrajal pri svoji zahtevi.
Ministrstvo smo ponovno opozorili tudi na predlog sistemske ureditve novega delovnega mesta spremljevalca skupine gibalno oviranih otrok in mladostnikov z več motnjami, ki dejansko že obstaja na podlagi specifičnih pogojev dela v zavodu CIRIUS Kamnik. Ministrstvo je predlagalo, da bi ta predlog preučili v posebni delovni skupini, ki jo bodo imenovali v kratkem, k sodelovanju v njej pa povabili tudi predstavnike SVIZ. Ministrstvo smo seznanili še s težavami, s katerimi se srečujejo zaposleni pri izvajanju programov, v katere so vključeni tudi učenci Romi. V zvezi z morebitnimi prilagoditvami normativov, v povezavi z omenjeno problematiko, je ministrstvo sporočilo, da jih ne načrtujejo ter da rešujejo konkretne probleme posameznih zavodov s podeljevanjem izjem s soglasjem ministrstva v skladu z normativi.
Kljub temu da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da mora ministrstvo do konca letošnjega februarja sprejeti pravila o ugotavljanju nazivov strokovnih delavcev, ki iz socialno-varstvenih zavodov preidejo v vzgojno-izobraževalni zavode, na MIZŠ še niso predstavili podrobnejših aktivnosti v zvezi s sprejemanjem teh pravil. Ob koncu sestanka so predstavniki ministrstva sporočili še, da že preučujejo ureditev ustreznega delovnega mesta, ki bi omogočilo ustrezno umestitev vzgojitelja za DSP, zaposlovanje spremljevalcev gibalno oviranih ter slepih otrok v programu NIS pa urejajo z dodeljevanjem izjem v skladu z normativi.


IZPELJANA PRVA IZOBRAŽEVALNA SEMINARJA ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE, SLEDITA IZOBRAŽEVANJI ZA ZAUPNICE IN ZAUPNICE V KULTURI TER SREDNJIH IN VIŠJIH ŠOLAH

Konec letošnjega januarja in v začetku februarja smo izpeljali dvodnevna izobraževalna seminarja – prvega za zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji, drugega za predstavnice in predstavnike našega sindikata v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih. Navzoči so se obakrat seznanili z aktualnim dogajanjem, pomembnim za delovanje sindikata, prisluhnili strokovnim sodelavcem SVIZ za pravne zadeve ter si z njimi izmenjali vprašanja o najpogostejših pravnih temah in dilemah. Na obeh srečanjih so bili sindikalnim zaupnicam in zaupnikom na voljo tudi predstavniki pristojnega ministrstva, podrobneje pa so se zbrani seznanili še z drugimi temami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Na dnevnem redu sta bili tako med drugim predavanji o nasilju in konfliktih ter o pravni odgovornosti strokovnih delavk in delavcev, zaupnicam in zaupnikom pa je bila natančno predstavljena tudi vsebina dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov.
Srečanja s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki se bodo nadaljevala marca s seminarjem za zaupnice in zaupnike v kulturi (13. in 14. 3. 2017) ter aprila (10. in 11. 4. 2017) za zaupnice in zaupnike v srednjih in višjih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih.


PREOBLIKOVANJE ZAPRTEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA ZA JAVNE USLUŽBENCE

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), v katerega so se javnim uslužbencem sredstva za dodatno pokojnino vlagala do zdaj, se je s 1. januarjem letos preoblikoval v Krovni sklad življenjskega cikla, ki s tremi različnimi podskladi – dinamičnim, preudarnim in zajamčenim – omogoča izbi¬ro načina varčevanja za dodatno pokojnino. V prihodnjih tednih boste javni uslužbenke in uslužbenci s strani Modre zavarovalnice prejeli o tem dodatne informacije, pomembno pa je, da se seznanite s spremembo in razmislite o morebitnem prehodu iz zajamčenega podsklada, v katerega ste uvrščeni samodejno in je enak prejšnjemu pokojninskemu skladu, v dinamični ali preudarni podsklad, ki imata drugačno naložbeno politiko in s tem tudi drugačno (višjo) pričakovano donosnost.


PRAVICE IZ ČLANSTVA TUDI PO UPOKOJITVI

V okviru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je aktivna Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ, ki je bila ustanovljena z namenom, da bi lahko nekdanji članice in člani našega sindikata ostali tudi po upokojitvi aktivni v različnih oblikah delovanja in druženja. Za naše zdajšnje upokojene članice in člane ter za še zaposlene v vzgoji, izobraževanj, znanosti in kulturi, ki so pred upokojitvijo in bi želeli ohraniti članstvo v SVIZ, smo v sindikatu nedavno pripravili predstavitveno zloženko. Pričakujemo, da vam bo le-ta tudi sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v pomoč, da boste članicam in članom pred upokojitvijo lahko predstavili najpomembnejše podatke o Sekciji upokojenih članic in članov SVIZ, pogoje za članstvo v SVIZ po upokojitvi in ugodnosti, ki izhajajo iz članstva tudi po koncu delovne dobe. Zloženki, ki vam jo pošiljamo s temi obvestili, je priložena prijavnica za vse zdajšnje aktivne članice in člane SVIZ, ki bi želeli ostati v sindikatu tudi po odhodu v pokoj. Če bi morda potrebovali dodatne tiskane izvode zloženke za upokojene članice in člane, nam to, prosimo, sporočite na elektronski naslov tajništva GO SVIZ: tajnistvo@sviz.si; zloženka pa je sicer v pdf. obliki dostopna tudi na naši spletni strani, na tej povezavi: http://www2.sviz.si/Vse_o_SVIZ_Sekcija_Upokojeni.


LETNO POROČILO ZA AJPES IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Sindikalne zaupnice in zaupnike opozarjamo, da poskrbite za pravočasno oddajo letnih poročil, to je do zadnjega dne februarja. Sindikati kot pravne osebe zasebnega prava morajo po Zakonu o računovodstvu najpozneje do torka, 28. februarja 2017 Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti letno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, izjave o resničnosti podatkov in pojasnil k izkazoma ter poslovnega poročila.
Računovodska pojasnila obravnavajo posamezne računovodske postavke iz računovodskih izkazov, kratko se predstavi posamezne poslovne dogodke, kot so, denimo, srečanje vseh članov sindikata, strokovne ekskurzije ipd. Pojasnila se lahko vključijo v poslovno poročilo, kateremu se ponavadi doda izjavo, da je poslovanje potekalo v skladu s pravili in programskimi usmeritvami sindikata. Navede se tudi, da je članarina bistveni vir financiranja sindikata zavoda, in opiše se posamezne postavke porabe članarine.
Sindikati zavoda morajo enako kot vse druge pravne osebe davčnemu uradu najpozneje do 31. marca 2017 oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Vsi sindikati zavodov so zavezanci za obračun davka od dohodka, in sicer ne glede na to, da so kot nepridobitne organizacije oproščene plačila davka. Sestavni del davčnega obračuna sta tudi dela letnega poročila in še izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja.


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Vaš komentar:

Z vpisom zahtevanih podatkov lahko h gornji objavi prispevate svoj komentar. Vnos vašega e-naslova, ki ob komentarju ne bo objavljen, je obvezen, saj boste nanj prejeli potrditveno obvestilo. V tem obvestilu boste našli povezavo, na katero morate klikniti, da bo vaš komentar na strani postal viden.

Za morebitna dodatna pojasnila nam lahko pišete na e-naslov: info@sviz.si
Ime:
E-naslov:
Komentar:   

Trenutno ni komentarjev

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908