Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 28.06.2016

Obvestila GO SVIZ - junij 2016


Ljubljana, 28. junija 2016
št. 12/16

 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

STALIŠČE VLADE DO POGAJANJ TUDI PO PROTESTNEM SHODU NEJASNO


Ko je vlada izstopila iz pogajanj za odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov in napovedala, da jih bo nadomestila s spreminjanjem plačnega zakona, pri katerem ne potrebuje soglasja sindikatov, je hkrati preskušala, kakšen bo naš odziv. Ker je šlo za poskus odvzema pravice do pogajanj zaposlenim in poskus odvzema mandata sindikatom, da se pogajamo v njihovem imenu, smo se odzvali hitro, odločno in jasno izrazili pripravljenostjo na konflikt. Vlada se je pred to grožnjo umaknila in ni tvegala zaostrovanja. Še enkrat se je potrdilo, da je aktivno nasprotovanje zaposlenih pri poskusil jemanja pridobljenih pravic odločilnega pomena za njihovo ohranitev, kar si velja zapomniti tudi za v prihodnje.
Na pogovoru pri predsedniku vlade dr. Miru Cerarju takoj po končanem protestnem shodu 9. junija letos smo ponovili zahtevo, naj se vlada vrne za pogajalsko mizo in se v skladu s podpisanim dogovorom z nami sporazume o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov (nižji regres, zamrznitev delovne uspešnosti, znižane premije dodatnega pokojninskega varčevanja) ter iz svojega predloga umakne ponovno uvajanje zamrznitve napredovanj. Zavrnili smo »kompromisni« predlog ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da bi pogajanja o odpravi ukrepov potekala časovno vzporedno s spremembami plačnega zakona, ki jih vsiljuje vlada. Vztrajali smo, da se najprej podpiše sporazum o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, šele po tem smo se pripravljeni pogovarjati o spremembah zakona. Na sestanku smo izrekli pričakovanje, da bo vlada vrnitev na pogajanja potrdila z novim približevalnim predlogom, ki ga je do zdaj zavračala. Premier je zagotovil, da vlada ne bo vsiljevala sprememb plačnega zakona brez soglasja sindikatov in bo odstopila od rokov za sprejem zakona. Vlada je vrnitev na pogajanja napovedala za 20. junij 2016, a jih je nato prestavila za en teden, na 27. junij. Na sestanek je sicer prišla s približevalnim predlogom in s tem izpolnila zahtevo sindikatov, a razen premika izplačila polnega regresa za vse zaposlene iz leta 2019 v leto 2018, v predlogu ni spremenila nič drugega. Vladna stran vztraja pri zamrznitvi izplačila delovne uspešnosti in zamrznitvi pokojninskih premij na zdajšnji ravni, kar je za sindikate nesprejemljivo. Sindikati vztrajamo, da se do leta 2019, s postopnim zviševanjem, začnejo znova izplačevati celotna delovna uspešnost in celotne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako nasprotujemo nameri vlade, da bi s popravki Zakona o sistemu plač zaostrila pogoje za napredovanje javnih uslužbencev in uslužbenk.
Vlada se je zaradi protestnega shoda sicer vrnila na pogajanja, a prave volje za sklenitev dogovora ne kaže, zato stopnjevanja konfliktov ni mogoče izključiti. Tudi zato, ker postaja vse očitneje, da se vlada odziva izključno na pritiske. Dogovor o zvišanju plač policistom na peti stopnji za dva plačna razreda je potrditev tega dejstva, enako pa velja tudi za dogovarjanje o zahtevah zdravnikov, ki so za jesen napovedali stavko.

SESTANEK Z NOVIM MINISTROM ZA KULTURO


Na spoznavnem sestanku z novim ministrom za kulturo Antonom Peršakom, ki so se ga udeležili predsednica in člani predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij, glavni tajnik in strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz, smo izmenjali mnenja o temah, ki jih je predlagal SVIZ. Opozorili smo na zmanjševanje pomena kulture, ki se krepi zaradi neustreznega odnosa politike, na povečanje prekarnosti zaposlitev v kulturi in stopnjevanje kadrovske podhranjenosti v strokovnem delu kulture. Od informacij, ki jih je posredoval minister, je najpomembnejša napoved, da se bo Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) spreminjal v dveh korakih. Presenetila je ministrova napoved, da naj bi ZUJIK ostal le ohlapen okvir za delovanje zavodov na področju kulture, večino vsebine pa naj bi se preneslo v posamezne področne zakone. Tako naj bi, po besedah ministra, laže opredelili specifičnosti posameznih področij. Glede sestave svetov zavodov in naše zahteve, da se okrepi zastopanost zaposlenih vsaj v večjih zavodih, se minister ni jasno opredelil, ugodil pa je naši zahtevi, da se sestane s predstavniki zaposlenih v Slovenski filharmoniji. Dogovorili smo se tudi, da se bomo v okviru načel socialnega partnerstva sešli vsake tri mesece in preverili, kako se uresničuje dogovorjeno. Na sestanku smo opozorili še na vpletanje delodajalcev v ustavno zagotovljeno avtonomijo sindikatov in izpostavili dogajanje v knjižnici v Kranju.

ZAKON O VAJENIŠTVU


Delovna skupina za pripravo Zakona o vajeništvu doslej še vedno ni končala s svojim delom. Med članicami in člani delovne skupine obstajajo vsebinsko velika razhajanja, zlasti na relaciji ministrstvo, sindikati, zbornice. V SVIZ se ne strinjamo s širokimi pooblastili, ki jih po predlogu zakona pridobivajo zbornice, zahtevamo, da je treba ugotoviti oziroma opredeliti, kako bo vajeniški sistem učinkoval na obstoječa delovna mesta v poklicnih šolah in kdo bo ščitil vajence v sporih z delodajalcem. V celoti nedorečena ostajajo vprašanja financiranja nagrade vajencev, morebitnega povračila stroškov, možnosti letnega dopusta za vajence in vprašanje vloge, ki bi jo v vajeniškem sistemu imeli sindikati. Soočeno s kritikami besedila, je ministrstvo napovedalo popravljeno in dopolnjeno besedilo predloga zakona, ki pa ga doslej še nismo prejeli. To verjetno že pomeni, da predlog zakona ne bo dan v javno obravnavo v za to napovedanem roku (tj. do konca junija letos).

ŠTIPENDIRANJE V ŠOLSKEM LETU 2016/17


Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije za šolsko leto 2016/17 razpisuje štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. Štipendije so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture, in sicer za srednješolsko in za visokošolsko izobraževanje. Predvidoma osem štipendij, štiri za izobraževanje po srednješolskih programih in štiri za visokošolski študij, bo podeljenih za obdobje šolskega leta 2016/17. Popolne vloge je treba poslati na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do 28. septembra 2016. Članice in člane opozarjamo, da je za štipendiranje v šolskem letu 2016/17 v veljavi prenovljen Pravilnik o štipendiranju. Vse podrobnosti o razpisnih pogojih bodo dostopne na spletni strani www.sviz.si v začetku prihodnjega meseca.

RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE


Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2016 predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2016/17 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do 12. oktobra 2016.
Prosilke in prosilci oddajo vlogo preko posebne povezave, ki bo skupaj z vsemi podrobnostmi razpisa objavljena na naši spletni strani www.sviz.si. Prosilke in prosilci se na omenjeni povezavi prijavijo v sistem in tam skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije izpolnijo obrazec »Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije«, ki jo nato oddajo v sistem in obenem natisnejo. Natisnjeno vlogo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili nato pošljejo na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do 12. oktobra 2016. Vse podrobnosti o razpisnih pogojih bodo objavljene na spletni strani www.sviz.si, v rubriki Predpisi ob Pravilih o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije. Kandidatkam in kandidatom svetujemo, da si, preden se prijavijo, temeljito preberejo pravila in se seznanijo s prijavo, vlogi pa priložijo vsa potrebna dokazila in dokumente. Posebej izpostavljamo, da komisija nepopolnih vlog ne bo obravnavala.

DELOVNI ČAS UČITELJEV


Delovna skupina na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nadaljuje s pripravo predloga ureditve delovnega časa učiteljev. Na neformalni ravni smo za zdaj uskladili razdelitev delovnega časa učiteljev po sklopih (neposredno pedagoško delo skupaj s pripravami na pouk, popravljanjem in ocenjevanjem; drugo delo na skupni in individualni ravni učitelja posameznika), nedorečenih pa ostaja še kar nekaj pomembnih interesnih vprašanj: časovno ovrednotenje neposrednega pedagoškega dela skupaj s pripravami na pouk, popravljanjem in ocenjevanjem; ureditev povečane in zmanjšane učne obveznosti; izvajanje in plačilo nadomeščanj ter vsa tista druga dela, za katera MIZŠ zagotavlja dodatna sredstva za plačilo učiteljem. Skupina bo z delom še nadaljevala, začetek pogajanj za spremembo kolektivne pogodbe pa je predviden za pozno jesen. Ker v šolskem letu 2016/2017 predpisi glede ureditve delovne obveznosti učiteljev in delovnega časa še ne bodo ustrezno spremenjeni, je SVIZ že pozval MIZŠ k pripravi ustreznih začasnih navodil šolam. Stališča SVIZ o problematiki delovnega časa učiteljev so bila predmet obravnave na spomladanskih enodnevnih izobraževalnih posvetih za sindikalne zaupnice in zaupnike, dostopna pa so tudi na tej povezavi.

UREDITEV POLOŽAJA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA


Delovna skupina za ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli, imenovana pri MIZŠ, je na podlagi pozivov k razmisleku o obstoječi jezikovni politiki obravnavala možnosti za izboljšanje sistemske ureditve položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli in s tem namenom pripravila tudi izhodišča za javno razpravo. V izhodiščih so predstavljeni trenutno stanje – oblike učenja in težave pri posameznih oblikah poučevanja drugega tujega jezika v OŠ – in pričakovanja posameznih deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa ter usmeritev v nove sistemske rešitve. Po koncu javne razprave bo delovna skupina preučila prejete pripombe in izdelala predlog za ureditev položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli. Za zdaj še ni znano, od kdaj do kdaj bo javna razprava potekala, pričakujemo pa, da bo odprta v kratkem.

PROBLEMATIKA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA


Delo učiteljev, ki so v letošnjem šolskem letu vrednotili naloge nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), je bilo ovrednoteno v skladu z Merili in kriteriji za plačilo vrednotenja NPZ, ki jih je sprejelo MIZŠ tik pred letošnjimi preizkusi. S tem je ministrstvo jasno odgovorilo na dva poziva SVIZ k spremembi in dopolnitvi lani sklenjenega dogovora, in sicer tako, da pri plačilu vrednotenja NPZ ne namerava upoštevati vrednotenja kontrolnih preizkusov. Čeprav z letošnjim letom dogovoru poteče veljavnost, bomo v sindikatu vztrajali, da je treba v okviru vrednotenja preizkusov znanja iz NPZ urediti tudi plačilo za vrednotenje kontrolnih preizkusov. Zatem ko je ministrstvo februarja letos predstavilo dva nova modela NPZ, javnosti do zdaj še ni predstavilo končnega modela. Pričakujemo, da bodo pristojni na MIZŠ to storili kmalu, saj jih k temu zavezuje tudi dogovor iz lanskega leta, skladno s katerim bi moralo ministrstvo do konca tega šolskega leta pripraviti analizo stanja izvajanja NPZ ter pripraviti koncept o nadaljnjem razvoju NPZ.

NOVOSTI V ZAPRTEM VZAJEMNEM POKOJNINSKEM SKLADU ZA JAVNE USLUŽBENCE


Sodelavca Modre zavarovalnice sta na naših spomladanskih posvetih sindikalnim zaupnicam in zaupnikom predstavljala delovanje Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in nekatere njegove novosti. Na temelju vprašanj in dilem, ki so jih izpostavili navzoči na posvetih, je Modra zavarovalnica pripravila dokument z odgovori in pojasnili, ki je objavljen na naši spletni strani (kot priloga tem Obvestilom).

ALI BO DELAVKE IN DELAVCE MOGOČE ODPUSTITI KADARKOLI?


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru delovne skupine za dostojno delo predstavilo interni predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih, s katerim poleg drugih sprememb uvaja nove razloge za odpuščanje (osebni razlog, razlog porušenega zaupanja). Z novim odpovednim razlogom – navaja se razlog oziroma opredelitev porušeno zaupanje med delavcem in delodajalcem, zaradi česar naj nadaljevanje delovnega razmerja ni bi bilo več mogoče – se dejansko uvaja odpoved brez utemeljenega razloga, kar je za zaposlene povsem nesprejemljivo. Takšni spremembi sindikati ostro nasprotujemo. Če predlagatelj kljub našemu jasno izraženemu nasprotovanju sporne določbe ne bo umaknil iz predloga sprememb, bomo sindikati primorani poseči tudi po radikalnejših ukrepih, s katerimi bomo izkazali nasprotovanje takemu predlogu.

ŽELIMO VAM PRIJETNE POČITNICE


Ob izteku še enega šolskega leta se vam, dragi sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, zahvaljujemo za sodelovanje pri prizadevanjih našega sindikata v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Naj bodo prihodnji dnevi in tedni mirni in sproščujoči. Naberite si nove moči in navdih za izzive, ki nas vse čakajo v prihodnjem šolskem letu.


 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908