Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 21.09.2016

Obvestila GO SVIZ - september 2016

Ljubljana, 21. septembra 2016


 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

 

ZASKRBLJUJOČE ZMANJŠEVANJE SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE


Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 15. septembra letos objavila vsakoletno vplivno publikacijo Education at a Glance 2016 (EAG2016) o strukturi, sredstvih in delovanju izobraževalnih sistemov v svojih 35 državah članicah in partnerskih državah. Podatki iz poročila znova nedvoumno potrjujejo resnost in utemeljenost dozdajšnjih vztrajnih pozivov SVIZ Vladi RS, naj preneha z uničujočo prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje in se ne loteva dodatnih racionalizacij na tem področju. Naša država s 4,8 odstotka namreč namenja izobraževalnim ustanovam od vrtcev do fakultet nižji odstotek BDP, kot je povprečje v OECD (5,2 odstotka), hkrati pa OECD v EAG2016 izpostavlja Slovenijo ob Madžarski, Italiji in Latviji kot državo, ki nameni za izobraževanje manj kot 8 odstotkov javnih sredstev v skupnih odhodkih iz proračuna (tj. 7,5 odstotka), medtem ko je povprečje v državah OECD 11,2 odstotka. Dodatno je Slovenija v ospredju kot država, v kateri se je delež sredstev za javno izobraževanje iz proračuna od leta 2005 do 2013 kontinuirano zniževal in je bilo to znižanje v navedenem obdobju hkrati posebej občutno. Prav nič manj izrazito zaskrbljujoč ni poudarek OECD, da je Slovenija poleg Španije edina, ki je ob siceršnjem občutnem povišanju celotne javne porabe sredstva za izobraževanje znižala, in sicer v obdobju od leta 2008 do 2013 za kar 12 odstotkov. OECD v publikaciji poudarja tudi velik pomen višine učiteljskih plač za izobraževanje, saj da zniževanje le-teh neposredno vodi v slabšanje kakovosti izobraževanja. Poročilo ob tem kaže, da plače slovenskih učiteljic in učiteljev na vseh ravneh izobraževanja in na vseh kariernih stopnjah ostajajo pod povprečjem njihovih kolegic in kolegov v državah članicah OECD in EU22, obenem pa so pod povprečjem drugih zaposlenih z visokošolsko izobrazbo. V SVIZ smo ob omenjenih podatkih iz EAG2016 v sporočilu za javnost zato ponovno izpostavili vprašanje elementarne ustreznosti odnosa slovenske politike do izobraževanja in se pridružili svarilom OECD, da morajo države, če želijo dolgoročno spodbuditi gospodarsko rast, povečati produktivnost ter zagotoviti svojim prebivalcem boljšo prihodnost in kakovostnejše življenje, nujno priznati ključno vlogo javnega izobraževanja od vrtca do univerze in povečati vlaganje vanj.

OBNOVITEV POGAJANJ: VLADA VZTRAJA PRI ŠE VELJAVNIH VARČEVALNIH UKREPIH


Novembra lani smo sindikati javnega sektorja z Vlado RS podpisali dogovor, ki je omilil ali odpravil del varčevalnih ukrepov: popravilo se je izplačilo regresa, odmrznjena so bila napredovanja, z letošnjim septembrom se plačni razredi, ki so bili znižani sredi leta 2013, vračajo na raven pred tem znižanjem. V istem dogovoru se je vlada zavezala, da bomo še veljavne varčevalne ukrepe – tj. odmrznitev izplačevanja delovne uspešnosti, izplačevanje polne višine premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo regresa za vse v višini minimalne plače – postopno odpravili v prihodnjih treh letih. Vlada se v dozdajšnjih pogajanjih spomladi letos ni držala podpisanega, v Uradnem listu objavljenega dogovora, in je sindikatom hotela vsiliti ponovno zamrznitev napredovanj ter hkrati skušala največji del odprave še veljavnih varčevalnih ukrepov prestaviti v leto 2020. Ker smo sindikati vladne poskuse neizpolnitve dogovora iz leta 2015 kategorično zavračali, se je vlada zatekla k skrajno problematični potezi: izstopila je iz pogajanj, ki jih je poskusila nadomestiti z enostransko uveljavitvijo svojih predlogov prek zakonodajnega postopka. Na poskus vlade, da bi zaposlenim in sindikatom v javnem sektorju odvzela pravico, da prek socialnega dialoga vplivajo na višino plač, smo takoj odgovorili z dobro organiziranim in učinkovitim protestnim shodom junija letos pred poslopjem Vlade RS, ki ga je vodil SVIZ.
Po protestu je predsednik vlade dr. Miro Cerar zagotovil sindikatom, da se bo vlada vrnila na pogajanja in z njih umaknila predloge, ki so pomenili vračanje že odpravljenih ukrepov. A prvi krog obnovljenih pogajanj 19. 9. 2016 je žal pokazal, da želi vlada še veljavne varčevalne ukrepe ohraniti in ni pripravljena na odkrit pogovor o odpravi le-teh v dogovorjenem roku. Ponudila je zgolj 25 evrov višji regres tistim, pri katerih še ni dosegel minimalne plače, vsi drugi predlogi pa ostajajo nespremenjeni (preložitev izplačila napredovanj, doseženih v letu 2017, na leto 2018, nadaljevanje znižanega plačila premij dodatnega pokojninskega zavarovanja do leta 2019, zamrznitev izplačevanja delovne uspešnosti do leta 2020).
S skrajno ciničnim argumentom, da bo razbremenila plače javnih uslužbencev z davčno reformo, vlada zgolj utemeljuje prizadevanja po ohranitvi večine varčevalnih ukrepov tudi v prihodnjih letih. Ciničen je argument vlade zato, ker vlada davčno reformo oglašuje kot razbremenitev srednjega sloja, a z njo povečuje neto plače izključno najvišjemu sloju: menedžerjem v gospodarstvu, ministrom in poslancem, direktorjem v javnih podjetjih in javnih zavodih ter najviše postavljenim uradnikom, medtem ko ogromna večina zaposlenih, vključno z učitelji, raziskovalci in kulturniki – da o skupini »J« sploh ne govorimo –, ne bi imela od tega popolnoma nič! V resnici predlagatelji z dohodninsko razbremenitvijo v prvi vrsti povišujejo neto plače sami sebi. SVIZ in Konfederacija sindikatov javnega sektorja bosta zato vztrajala pri uresničitvi dogovora, pri čemer je pomembno, da se odpravi del ukrepov že prihodnje leto in se z večino ne čaka na konec dogovorjenega obdobja (2019).

PROTESTNI SHOD POMOČNIC IN POMOČNIKOV VZGOJITELJIC


Prav nerazumno vztrajanje Vlade RS pri ohranitvi še veljavnih varčevalnih ukrepov kljub gospodarski rasti v Sloveniji, ki je precej nad ravnjo Evropske unije, in neizpolnitev zahteve po ustreznejšem vrednotenju dela, h kateremu se je vlada zavezala že leta 2009, sta razloga za protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, ki bo potekal 29. septembra 2016, ob 14. uri pred poslopjem Vlade RS. Jasno je tudi, da so se plačna razmerja med poklici in delovnimi mesti s srednješolsko izobrazbo z uspešno stavko policistov in upravičenim izboljšanjem njihovih plač spremenila, zato je zahteva pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic po izboljšanju njihovih plač toliko bolj utemeljena. Zmanjšati želimo razliko v plačilu med pomočnico in vzgojiteljico, ki pomemben del nalog opravita skupaj (ta razlika je namreč nerazumno velika), ne želimo pa zanikati nekaterih razlik v njuni odgovornosti in posameznih opravilih ter izobrazbi. Prepričani smo, da velika večina vzgojiteljic protest in zahteve svojih kolegic v celoti podpira, enako pa tudi, da se velika večina pomočnic vzgojiteljic zaveda, da popolnega enačaja med delovnima mestoma ni mogoče vzpostaviti.
Izključno vlada, z vztrajanjem pri podaljševanju varčevalnih ukrepov, je odgovorna in kriva, da prihaja do separatnih pogajanj, sprva s policisti in zatem tudi z zdravniki, zdaj pa še s pomočnicami vzgojiteljic, ki zahtevajo enako. Ni dvoma, da so naslednji, ki bodo prišli pred vlado izraziti skrajno nezadovoljstvo, zaposleni v skupini »J«. V SVIZ bomo vsi solidarnostno podpirali vsako od skupin, ki prejema za svoje delo neustrezno plačilo.
Protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, na katerem bomo skupaj zahtevali dostojne plače te skupine zaposlenih, bo torej izpeljan v četrtek, 29. septembra 2016, v Ljubljani. Vabimo vse naše članice in člane, ne le zaposlene v vrtcih, da se nam pridružite na shodu in tako izkažete podporo svojim kolegicam in kolegom. Skupaj smo močnejši!

DELOVNI ČAS UČITELJEV


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v kratkem načrtuje sklic Delovne skupine za pripravo rešitev razporejanja delovnega časa v izobraževanju (delovne obveznosti učiteljev), ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič in je sestavljena iz predstavnikov MIZŠ, predstavnikov ravnateljev od vrtcev do srednjih šol, predstavnikov Zavoda za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje ter sindikatov SVIZ in VIR. Na usklajevanjih bo SVIZ zagovarjal rešitev, ki je skladna s konvencijami Mednarodne organizacije dela, tj. da je vprašanje delovnega časa vsebina kolektivnih pogodb, o kateri se dogovorijo predstavniki delodajalcev in delavcev. V SVIZ bomo zato vztrajali, da se rešitve, ki jih pripravljamo že nekaj mesecev, uredijo v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Rešitve, ki smo jih pripravili v sindikatu in jih na kratko predstavili že v junijskih obvestilih, je pretekli teden potrdilo razširjeno predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ta teden pa se bo sestalo tudi razširjeno predsedstvo Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov ter odločalo o predlaganih rešitvah. Razpravo o rešitvah glede delovnega časa učiteljev bomo nadaljevali v prihodnjih tednih na že tradicionalnih jesenskih srečanjih z glavnim tajnikom SVIZ na območnih odborih SVIZ. V zvezi z urejanjem delovnega časa je SVIZ sicer že v začetku tega meseca pisal ministrici za izobraževanje in jo opozoril, da nas članstvo obvešča, da ravnatelji po šolah, samostojno ali na ravni regij, sprejemajo interne pravilnike, s katerimi separatno urejajo področje delovne obveznosti in delovnega časa učiteljev. To počnejo pozivu Računskega sodišča navkljub, da je treba omenjeno problematiko urediti na nacionalni ravni in enotno za vse šole. SVIZ je ministrico pozval, naj v najkrajšem času na šole posreduje okrožnico s pozivom ravnateljem, naj s takšnim ravnanjem prenehajo, in priporočilom, kako začasno urejati problematiko delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev, dokler ne bodo sprejete rešitve na državni ravni.

UVEDBA DELOVNEGA MESTA UČITELJ RAZREDNIK


V SVIZ že nekaj časa potekajo pogovori o ustreznejšem vrednotenju odgovornosti in dodatnih nalog, ki jih imajo učitelji razredniki. Predlogi so različni, od zvišanja dodatka za razredništvo do oblikovanja novega delovnega mesta »učitelj–razrednik«, ki bi bilo deležno višjega plačnega razreda od delovnih mest učiteljev, ki niso razredniki. V anketi, ki smo jo izpeljali v začetku letošnjega leta in v kateri smo sicer spraševali o količini časa, ki ga razredniki porabijo za razredniška opravila, so bila mnenja med povišanjem dodatka in oblikovanjem posebnega delovnega mesta z višjim plačnim razredom deljena. V tajništvu sindikata si bomo prizadevali, da bi večina podprla oblikovanje delovnega mesta »učitelj–razrednik« v nazivih mentor, svetovalec, svetnik, ki bi z višjim plačnim razredom izpostavilo posebne odgovornosti razrednika. Vabimo vas k razpravi!

PROBLEMATIKA OPB V OSNOVNIH ŠOLAH


Osnovne šole se tudi letos soočajo s težavami glede števila dodeljenih ur za podaljšano bivanje in posledično z organizacijo dela v oddelkih podaljšanega bivanja (PB). Kakovost strokovnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja se že vrsto let znižuje, razlog za to pa sta tako varčevanje kot tudi nenehno uvajanje novosti v razširjeni program osnovnih šol. Število ur za PB, ki so priznane na podlagi prijav staršev otrok v PB, se zmanjšuje že od leta 2007, oddelki se združujejo zaradi sočasnega izvajanja interesnih dejavnosti neobveznih izbirnih vsebin, dopolnilnega in dodatnega pouka. Na kakovost strokovnega dela v PB pa zlasti vpliva slaba organizacija in delitev ur PB. Zaradi racionalnejšega poslovanja se ure PB delijo med večje število učiteljev, bodisi zaradi tega, ker ti ne dosegajo polne učne obveznosti, bodisi se jih maksimalno obremenjuje s povečano učno obveznostjo do 27 pedagoških ur (varčevalni ukrep). Celovito delovno mesto oziroma učitelj podaljšanega bivanja ne obstaja več. S prerazporeditvijo ur med večje število učiteljev se ti v oddelkih PB menjujejo dnevno ali tedensko. Velikokrat je kršen tudi normativ o številu učencev v oddelku, učitelji pa postajajo zgolj varnostniki učencev. SVIZ zato zahteva, da MIZŠ nemudoma pristopi k iskanju rešitev v organizaciji dela v PB, in sicer na način, da se ponovno vzpostavi vsebinski koncept PB kot oblike razširjenega programa v OŠ in se zagotovi pogoje za strokovno izvajanje ur PB.

RAZPISA ŠTIPENDIJ IN SUBVENCIJ


Vse zainteresirane bi želeli še enkrat spomniti na aktualna razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki sta objavljena na naši spletni strani. Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije se izteče 28. septembra 2016, vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev izobrazbe v zvezi z zaposlitvijo pa je treba oddati do 12. oktobra 2016. Vse potrebne podrobnosti so objavljene na naši spletni strani www.sviz.si, če pa bi o omenjenih razpisih potrebovali še kakšno informacijo, se lahko obrnete na mag. Nino Štangl (e-pošta: nina.stangl@sviz.si, telefon: 01 244 09 06).

PRED SVETOVNIM DNEVOM UČITELJEV


Tudi letos vam ob bližajočem se 5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev pošiljamo plakat, ki ga obesite na za to predvideno mesto v vašem zavodu. Na spletni strani www.sviz.si/sdu2016 objavljamo vse gradivo, povezano z letošnjim praznikom, in spisek dogodkov, ki jih v čast prazniku vzgojiteljev in učiteljev pripravljajo posamezni območni odbori SVIZ. Tokratno praznovanje bo sicer potekalo pod geslom Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!, hkrati pa prav letos obeležujemo pol stoletja od sprejema Priporočil o statusu učiteljev na konferenci Unesca v Parizu.

 


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908