Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 24.11.2016

Obvestila GO SVIZ - november 2016

Ljubljana, 24. novembra 2016


 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


 

MED VLADO IN SINDIKATI ŠE ŠTEVILNA NEUSKLAJENA VPRAŠANJA


V dogovoru, ki smo ga novembra lani podpisali z Vlado RS, smo sindikati javnega sektorja soglašali, da se bomo letos skozi pogajanja dogovorili, kako hitro in na kakšen način bomo v obdobju od leta 2017 do 2019 odpravili še veljavne varčevalne ukrepe: izplačevanje regresa pod zakonsko določenim minimumom, zamrznjena sredstva za delovno uspešnost, za 90 oziroma 85 odstotkov znižano plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, neusklajevanje plač z inflacijo. Strinjali smo se tudi, da se bomo dogovorili o odpravi anomalij pri prenizko vrednotenih delovnih mestih, ki so v vseh plačnih skupinah, a jih je največ v plačni skupini »J«. Pogajanja so propadla, ker je vlada prestavljala odpravo varčevalnih ukrepov na konec leta 2019, kar praktično pomeni podaljšanje veljavnosti le-teh – z malenkostnimi odstopanji pred letom 2019 – za tri leta. Za sindikalno stran podaljševanje varčevalnih ukrepov v času, ko Slovenija beleži eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, preprosto niso sprejemljivi. Sindikalni pogajalski predlog je uravnotežen in s postopnostjo odpravljanja vsakega od varčevalnih ukrepov po deležih v letu 2017, 2018 in 2019 sledi bistvu lanskoletnega dogovora. Vlada ne trdi, da to ekonomsko ni izvedljivo – ker tega niti ne more, saj gre zgolj za nekaj deset milijonov evrov –, ampak se pri zavračanju naših zahtev sklicuje na fiskalno pravilo in obljubo Bruslju, da bomo imeli leta 2020 uravnotežen proračun. V SVIZ-u smo temu (nespametnemu) pravilu od začetka nasprotovali in se ne strinjamo, da bi morali ceno za napačno odločitev politike plačevati javni uslužbenci, upokojenci in prejemniki socialnih transferjev.
Do konfliktov na pogajanjih je prihajalo tudi zaradi zavajanja vlade pri odpravljanju neustreznega vrednotenja dela zaposlenih na delovnih mestih z nizkimi plačami. Vlada je zavajala z zagotovili, da je problematiko pripravljena rešiti, hkrati pa za to ni v proračunih za prihodnji dve leti predvidela oziroma namenila nobenih sredstev. To je pomenilo, da bi morali zaposleni z nizkimi plačami v skupini »J« in drugih plačnih skupinah, denimo pomočnice vzgojiteljic v skupini »D«, čakati na nujno izboljšanje še dve leti. Po protestnem shodu najslabše plačanih, ki ga je v začetku letošnjega novembra uspešno organiziral SVIZ in problem učinkovito prestavil v središče pogajanj, je vlada pretekli teden popustila in napovedala, da bo izboljšanju plač najnižje plačanih namenila 10 milijonov evrov.
A ob tem je nujno poudariti, da sta odprava še veljavnih varčevalnih ukrepov in izboljšanje plač na najslabše vrednotenih delovnih mestih v skupini »J« dva povsem ločena procesa, vlada pa ju skuša na škodo zaposlenih združiti v enega. Za SVIZ je to nesprejemljivo. Dogovoriti se moramo hkrati o odpravi varčevalnih ukrepov in obenem tudi o izboljšanju plač na najslabše vrednotenih delovnih mestih.
Ker ne obstaja noben sprejemljiv razlog za podaljševanje večine še veljavnih varčevalnih ukrepov v leto 2019, je Glavni odbor SVIZ jasno povedal, da ni pripravljen še dodatno popuščati glede na zadnji sindikalni predlog, ki ga vlada ni sprejela in kar je bil razlog za propad pogajanj. Edini razlog, zaradi katerega bi bilo o odločitvi smiselno ponovno razmisliti, je solidarnost s kolegicami in kolegi z najnižjimi plačami, če bi vlada dejansko pristala na izboljšanja pri njihovih prejemkih že v prihodnjem letu. Ta možnost, ki se je resno odprla pretekli teden, predstavlja povsem nov element v pogajanjih, zato se bo Glavni odbor SVIZ prihodnji teden ponovno sestal na izredni seji in pretehtal stališče do odprave varčevalnih ukrepov v razmerju do možnosti izboljšanja plač v skupini »J«.

NADALJEVANJE POGAJANJ NA TEMELJU PREJŠNJIH IZHODIŠČ NI VEČ MOGOČE


V minulih dneh – zatem ko je ministrica za zdravje dosegla dogovor s sindikatom Fides in so zdravniki zamrznili svojo stavko – so se pojavili poskusi, zlasti s strani vlade, da bi sprla sindikate in se izvlekla iz nastale zagate, ki je posledica njenega neresnega pristopa do pogajanj. Sindikati javnega sektorja nismo v sporu s Fidesom in ne nasprotujemo sporazumu med zdravniki in vlado RS, smo pa vsak dan v vse ostrejšem konfliktu s slovensko vlado, ki za različne skupine javnih uslužbencev in uslužbenk v okviru enotnega plačnega sistema uporablja povsem različna merila. Pogajanja s sindikati javnega sektorja niso propadla zaradi sporazuma z zdravniki, temveč spričo nerazumnega vztrajanja vlade, da bi večji del varčevalnih ukrepov odpravili šele v letu 2019, in zato, ker se o odpravi drastičnega, osemodstotnega znižanja plač v »zujfovskem« letu 2012 sploh ni pripravljena niti resno pogovarjati. Parafiranje sporazuma z zdravniki, s katerim si ti znatno izboljšujejo plače in so si izposlovali z veljavnim plačnim sistemom nezdružljive posebnosti, nas je zgolj prisililo v razmislek o preoblikovanju in prilagoditvi naših zahtev dosežkom zdravnic in zdravnikov. Prav zaradi tega nadaljevanje pogajanj na temelju prejšnjih izhodišč ni več mogoče in je kot tako končano.
Sindikati javnega sektorja smo naiven poskus predsednika vlade in ministra za javno upravo, da bi zanetila spor med sindikati, razbrali brez težav, kot smo jasno razumeli tudi presenetljivo sindikalistično stališče slovenske vlade, da je mogoče do resnih, vsebinskih pogajanj za izboljšanje vrednotenja dela delavk in delavcev priti le s stavko.

POMOČNICE IN POMOČNIKI VZGOJITELJIC NA IZREDNI SEJI O NADALJNJIH AKTIVNOSTIH


Konec letošnjega septembra je bil v Ljubljani izpeljan protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, na katerem je več kot 2.500 udeleženih glasno izrazilo skrajno nezadovoljstvo z večletnim čakanjem na ustrezno ureditev položaja in zahtevalo dostojne plače omenjene skupine zaposlenih. Skupaj s sindikatom pomočnice in pomočniki vzgojiteljic namreč že od uvedbe plačnega sistema pred osmimi leti opozarjajo na prenizko vrednotenje njihovega dela. Izhodiščni plačni razred na delovnem mestu pomočnica vzgojiteljice je 19., kar znese približno 650 evrov mesečnega prihodka, pri tem pa lahko pomočnice in pomočniki vzgojiteljic napredujejo za največ 10 plačnih razredov. Na omenjenem shodu so zato pomočnice in pomočniki vzgojiteljic odločno zahtevali takojšen začetek pogajanj za sklenitev dogovora o višjih plačah za to skupino zaposlenih v slovenskih javnih vrtcih.
SVIZ je v luči zahtev pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic po ustreznejšem in pravičnejšem vrednotenju njihovega dela na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič po redni jesenski seji GO SVIZ konec oktobra letos naslovil uradno zahtevo za začetek pogajanj za sklenitev dogovora o dvigu plač zaposlenim na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice. SVIZ je na MIZŠ skladno s 13. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja posredoval zahtevo za spremembo in dopolnitev kolektivne pogodbe zaradi ustreznejšega vrednotenja in poimenovanja dela pomočnic/pomočnikov vzgojiteljic/vzgojiteljev ter pozval k sklenitvi Dogovora o ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev. K temu pozivu je sindikat priložil tudi utemeljitev svojega predloga. Ministrstvo je po srečanju, ki je bilo izpeljano konec oktobra, zagotovilo, da bo na zahtevo formalno in skladno s predpisi odgovorilo v določenem 30-dnevnem roku. Ta rok za odgovor ministrstva na našo zahtevo po spremembi kolektivne pogodbe se sicer izteče ta teden. Na omenjenem sestanku so si bili predstavniki ministrstva in sindikata enotni, da je treba problematiko položaja pomočnic vzgojiteljic reševati skozi dva procesa – tj. odpravo plačnih anomalij in ponovno ovrednotenje delovnega mesta pomočnik/pomočnica vzgojiteljice. SVIZ je javnosti po srečanju pojasnil, da je prizadevanje oziroma namen sindikata, da se v okviru kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje oblikuje novo delovno mesto, ki bo bistveno ustrezneje izražalo delo, ki ga opravljajo pomočnice in pomočniki vzgojiteljic.
Glavni odbor sindikata je sicer na svoji redni oktobrski seji soglasno sklenil tudi sklicati izredno sejo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, na kateri bo le-ta na podlagi dotedanjega razvoja dogodkov odločala tudi o morebitnem stopnjevanju protestov in o nadaljevanju boja za ustreznejše vrednotenje delovnega mesta pomočnik/pomočnica vzgojiteljice. Seja bo potekala v ponedeljek, 28. novembra 2016, nanjo pa je SVIZ povabil tudi ministrico za izobraževanje, da bi zbranim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom iz predšolske vzgoje ter pomočnicam in pomočnikom vzgojiteljic neposredno pojasnila aktualni položaj v omenjeni zadevi ter kaj od obljubljenega je ministrstvu že uspelo udejanjiti, kaj in v kakšnem roku pa bo še storilo v prihodnje. Ministrica je zaradi službene odsotnosti svojo navzočnost na sestanku opravičila, predloge rešitev pa bo v njenem imenu in imenu MIZŠ na srečanju predstavila državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota.

ZAPOSLENI V SLOVENSKI FILHARMONIJI SE ODLOČAJO O STAVKI


Zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) se v teh dneh odločajo o stavki, s katero bi zahtevali takojšnjo zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, brez žalitev in trpinčenja, takojšnjo vzpostavitev zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF, ki bo zagotavljala uresničevanje pravic delavcev, ter ugodno rešitev vseh postopkov razporejanja zaposlenih na delovna mesta priznanih ustvarjalcev, v primerih ko so zaposleni pogoje za to izpolnili, in ažurno izvajanje teh postopkov.
Zaposleni v SF so že večkrat javno opozorili na skrhane odnose med vodstvom te priznane ustanove in zaposlenimi ter direktorja Damjana Damjanoviča pozivali k odstopu, s čimer bi bili omogočeni normalizacija delovnih razmer, ustrezni pogoji za ustvarjalno delo in vrnitev ugleda Slovenski filharmoniji. Ker se razmere ne rešujejo in ker ne ukrepa niti minister za kulturo, ki je s problematiko seznanjen že odkar je bil še državni sekretar, so se zaposleni odločili za uporabo skrajnega sredstva – stavke. Slednja je utemeljena na dolgoletnih negativnih izkušnjah z vodstvom zavoda in dozdajšnjih številnih neuspelih poskusih in pozivih k izboljšanju razmer v ustanovi.

PROBLEMATIKA SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL IN DILEME O NJIHOVI PRIHODNOSTI


Po zaskrbljenih opozorilih o morebitnem ukinjanju izobraževalnega programa Zdravstvena nega, ki so jih na SVIZ naslovili članice in člani sindikata z ene od srednjih zdravstvenih šol, je SVIZ ministrstvu za izobraževanje predlagal nujni sestanek, ki je bil nato izpeljan v drugi polovici letošnjega oktobra. Po informacijah, ki so zaokrožile v javnosti, bi lahko prišlo do ukinjanja štiriletnega strokovnega programa zdravstvena nega, ki naj bi ga zamenjal program zdravstveno-socialni asistent. V sklopu le-tega naj bi šolajoči se pridobili več socialnih veščin in bili zaposljivi v sociali in  domovih za starejše ter usposobljeni za delo s starostniki na domovih. Navedeno po mnenju SVIZ-a pomeni ukinjanje srednjih zdravstvenih šol. Ministrstvo za zdravje je ob tem pojasnilo, da ukinitve srednjega strokovnega izobraževanja na področju zdravstvene nege ne načrtuje, želi pa izobraževanje prilagoditi potrebam starajoče se populacije pri nas. Po besedah zdravstvene ministrice naj bi bile v program le dodane nove vsebine, pri čemer je potrebno tudi znanje iz zdravstvene in socialne oskrbe ter vključenosti, spremenil pa se bo tudi naziv študija. Naziv srednja medicinska sestra naj bi bil torej ukinjen, ob tem pa prenovljen program zdravstvene nege in pripravljen nov poklicni standard za zdravstveno-socialnega asistenta, ki bo predstavljal temelj za nov, posodobljeni program zdravstvene nege. Prva generacija naj bi se začela v prenovljenem programu zdravstvene nege izobraževati čez dve leti, osebe, ki ga bodo zaključile, pa bodo ob kompetencah s področja zdravstvene nege osvojile še veščine za delo s starejšimi.
SVIZ želi v skrbi za ohranitev delovnih mest na srednjih zdravstvenih šolah in njihovo prihodnjo perspektivo ter doseganje ustreznega kvalifikacijskega standarda sodelovati pri vseh razpravah, ki zadevajo načrtovane spremembe. Naslednje srečanje deležnikov o izpostavljeni problematiki je predvideno v januarju 2017.

DONACIJA DOHODNINE


Tudi tokrat vas kot že nekaj let zapored prijazno obveščamo, da je ostalo še nekaj tednov do konca leta, ko lahko vsi davčni zavezanci Davčni upravi RS posredujete zahtevek za donacijo dela dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam), med njimi tudi reprezentativnim sindikatom. Del davka, ki bi se sicer prelil v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, lahko vsakdo nameni tudi kot donacijo SVIZ. Sindikat bo tako zbrana sredstva namenil Lizinemu zdravstvenemu skladu ter za solidarnostne in finančne pomoči svojim članicam in članom. Več informacij in vse potrebne obrazce najdete na spletni strani www.sviz.si/dohodnina.

 


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908