Ljubljana, 25. 5. 2018

1. konferenca o podpornem osebju v izobraževanju

V izobraževalnih sistemih po svetu podporno osebje v različnih vlogah (administracija, čiščenje, knjižnica, računovodstvo, svetovalna služba, tehnična podpora, vzdrževanje; drugje po svetu tudi transport, zdravniška oskrba in varnost …) omogoča kakovostno vzgojo in izobraževanje, spodbuja pozitivno učno okolje in skrbi za učinkovito delovanje izobraževalnih ustanov, kljub temu pa so pogosto spregledana skupina med vsemi zaposlenimi v izobraževanju. S 1. konferenco, organizirano sredi letošnjega maja v Bruslju, je Izobraževalna internacionala (Education International) želela utrditi vlogo tega osebja v izobraževanju in povečati zavest o njegovem pomembnem prispevku v vsakdanjem šolskem življenju in delu. Na konferenci smo se zbrali sindikalni predstavniki z vsega sveta, ki smo spodbudili in navdihnili drug drugega pri organiziranju in iskanju novih strategij, ki bi zaščitile status in izboljšale pravice in delovne pogoje zaposlenih v podpornih poklicih. 16. maj je bil razglašen za Svetovni dan podpornega osebja v izobraževanju in tekom konference smo tako prvič obeležili ta dan. Poudarjen je bil pomen celostnega pogleda na izobraževanje, kjer imajo podporni poklici veliko vlogo. Delovna skupina je pripravila in predstavila osnutek Deklaracije o pravicah in statusu podpornega osebja v izobraževanju. Udeleženci konference, ki so prišli z vseh celin, smo ugotavljali, da se srečujemo s presenetljivo podobnimi težavami, povezani zlasti z rezi v financiranje izobraževanja. Glavna ideja je bila, da se moramo v našem boju za izboljšanje položaja povezovati in da je čas za akcijo zdaj.

Sean Slade, strokovnjak za izobraževanje iz organizacije ASCD iz ZDA (http://www.ascd.org), je v svojem predavanju poudaril, da izobraževanje ni le prenašanje različnih vsebin in informacij na učence. Predstavil je pristop k izobraževanju, ki se osredotoča na celostnega otroka. Izhaja iz temeljnih človekovih potreb, ki vodijo k temu, da moramo za vsakega učenca poskrbeti, da:

- v šolo prihaja zdrav in se uči o zdravem načinu življenja,

- se uči v okolju, ki je fizično in čustveno varno za učence in odrasle,

- aktivno sodeluje pri učenju in je povezan s šolo in širšo skupnostjo,

- ima dostop do individualiziranega poučenja ter podporo kvalificiranih in skrbnih odraslih oseb,

- ima na voljo izobraževalne izzive in je pripravljen na uspeh pri nadaljnjem študiju ter zaposlovanju in udeležbi v globalnem okolju.

Prav podporno osebje je tisto, ki ima ključno vlogo pri zadovoljevanju teh potreb. Pomembno prispeva h klimi in kulturi na šoli. Vsak otrok ima tudi potrebo po navezanosti na vsaj enega odraslega, ki mu zaupa, in podporni delavci na šoli so pogosto tisti, ki prevzamejo to vlogo. Zato je zelo pomembno, da je podporno osebje podprto in nagrajeno za vse vloge, ki jih ima v šolskem okolju.

Oliver Lang iz Mednarodne organizacije dela (International Labour Organization, ILO; www.ilo.org/education) je predstavil več mednarodnih konvencij in priporočil, ki so relevantne za podporne delavce v izobraževanju. Nanašajo se na pravico do svobodnega združevanja, socialnega dialoga, zaščite pred diskriminacijo, skrbi za varnost in zdravje na delovnem mestu in do socialne zaščite. Če država sprejme določeno konvencijo, jo mora implementirati v zakone ali pa vsako leto poročati, na kakšen način si to prizadeva storiti, sicer sledijo sankcije.

Lauren Samet iz Ameriškega združenja učiteljev (AFT) je predstavila nevarnosti zmanjševanja financiranja v izobraževanju.  Rezi v financiranju vodijo v privatizacijo, »outsourcinga« in druge alternativne ukrepe (v ZDA npr. 4-dnevni tedenski urnik, spletne učilnice, javno-zasebna partnerstva), kar vse pogosteje prizadene prav podporno osebje v šolah povsod po svetu. To vodi v prevlado poslovnih motivov pri izvajanju teh storitev ter nadalje k slabim rešitvam in rezultatom, korupciji in izgubi nadzora samih šol.

Amber Parker iz Nacionalne zveze za izobraževanje iz ZDA je predstavila Kontinuum profesionalnega napredka, ki daje smernice za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje za podporno osebje. Kontinuum se lahko uporabi za razvoj kariere in za večjo prepoznavnost podpornega osebja v izobraževalnem timu. Dostopen je na spletni strani (www.nea.org/esppgc). Vsebuje 8 univerzalnih standardov, ki naj bi jih izpopolnjevanja zajela:

1. Komunikacija: zmožnost učinkovitega poslušanja in komuniciranja (pisnega in ustnega) z različnim občinstvom, ki vključuje učence, starša ali skrbnike, sodelavce, obiskovalce in širšo skupnost.

2. Kulturne kompetence: zmožnost raziskati in razumeti lastni kulturni kontekst in kulturni kontekst druge osebe, in se sporazumevati preko različnih kulturnih kontekstov z upoštevanjem razlik (ekonomskih, rasnih, spolnih, posebnih potreb).

3. Organizacija: zmožnost postavljati prioritete, načrtovati in izvajati naloge učinkovito in uspešno.

4. Poročanje: zmožnost razumeti odgovornost poročevalca in kaj, kdaj, kako in komu je potrebno poročati.

5. Etika: zmožnost ohranjati visoko stopnjo etičnega vedenja, zaupnosti, in zasebnosti katerekoli informacije, ki zadeva učence, osebje in vse s službo povezanih zadev.

6. Zdravje in varnost: zmožnost zaščititi zdravje in varnost sebe in drugih s poznavanjem in izvrševanjem zdravstvenih in  varnostnih protokolov

7. Tehnologija: zmožnost uporabiti elektronske naprave za reševanje problemov in izvajanje službenih nalog.

8. Strokovnost: zmožnost vešče se predstaviti se in usmerjati se skozi karierne vloge medtem ko ohranjamo visoka pričakovanja in odgovornost do učencev, kolegov in stroke.

Kontinuum je podrobno zastavljen za vsako izmed poklicnih skupin podpornega osebja in za vsako izmed predstavljenih področij predvidi različne stopnje obvladovanja posameznih veščin.

Merry Berryman z Univerze Waikato iz Nove Zelandije je predstavila vlogo podpornega osebja pri prizadevanjih za vključitev domorodcev v izobraževalni sistem, ki je upošteval njihov kulturni kontekst in se osredotočal na njihovo dobrobit.  

Gradivo s konference je dostopno tudi na spletni strani konference (http://www.cvent.com/events/ei-s-1st-conference-on-education-support-personnel/custom-17-dacd844690a64421b9f7f8fb37bd78ff.aspx).

zapisal: Dimitrij Banda