Ljubljana, 16. 11. 2018

10. KONGRES SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

 

10. KONGRES

SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

ponedeljek in torek, 19. in 20. november 2018


V Portorožu bo 19. in 20. novembra potekal dvodnevni 10. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Na njem bodo med drugim izpeljane tudi volitve, in sicer za Nadzorni odbor SVIZ, Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ ter glavnega tajnika za prihodnje štiriletno obdobje.

Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) združuje 37.717 aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture, vanj pa so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz navedenih dejavnosti. Od marca 2006 je SVIZ član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki jo je takrat ustanovil skupaj s še štirimi sindikati, danes pa KSJS združuje sedem sindikatov. SVIZ je včlanjen v Izobraževalno internacionalo (Education International), globalno organizacijo z več kot 30 milijoni članov, in ETUCE (European Trade Union Committee for Education), ki povezuje 11 milijonov učiteljic in učiteljev iz vse Evrope, od leta 2011 pa je tudi član Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM).

Na 10. kongres SVIZ je vabljenih 188 delegatk in delegatov, udeležilo pa se ga bo tudi več gostov iz Slovenije in tujine. Vabilu na kongres se zaradi drugih obveznosti nista mogla odzvati ne minister za izobraževanje, znanost in šport ne minister za kulturo, ju bosta pa na dogodku nadomeščala ter v njunem imenu nagovorila zbrane državna sekretarka MIZŠ Martina Vuk in državni sekretar MK Jan Škoberne.

V uvodu zasedanja kongresa se bodo delegati seznanili s poročili Nadzornega odbora in Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2014–2018. V nadaljevanju bo glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj kritično ocenil preteklo štiriletno obdobje, ki ga je oznamovalo okrevanje po najostrejši družbeni in ekonomski krizi poznega kapitalizma, v času katere so bili zaposleni po petnajstletnem obdobju, ko so se pogoji dela in vrednotenje le-tega tudi v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi izboljševali, prisiljeni braniti pridobljene delavske pravice ter se zoperstavljati zniževanju plač. Sledil je torej zadnji štiriletni mandat, v katerem se je sindikat boril za ukinitev varčevalnih ukrepov in izboljšanje plač. V prvem delu se je SVIZ v svojih aktivnostih osredotočil zlasti na pogajanja in prizadevanja za prenehanje veljavnosti varčevalnih ukrepov, v drugem pa poudarek prenesel na aktivnosti za izboljšanje materialnega položaja članstva in drugih zaposlenih v javnem sektorju.

Posebna tema na tokratnem kongresu bo namenjena razpravi o zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. V okviru te točke dnevnega reda bodo delegatke in delegati lahko predstavili svoje poglede, pričakovanja in zahteve glede omenjenih vprašanj. Ker bodo oziroma so v času kongresa pogajanja med vlado in sindikati na vrhuncu, se obeta zelo aktivna in burna razprava navzočih, obenem pa je mogoče pričakovati tudi, da bi lahko delegatke in delegati po razpravi sprejeli zavezujoča stališča za pogajalce SVIZ-a.

Na dnevnem redu 10. kongresa SVIZ je še obravnava in sprejem programskih usmeritev sindikata za mandatno obdobje 2018–2022. Gre za strateške cilje, ki jim bo sindikat v svojem prihodnjem delovanju namenil največ pozornosti. V ospredju bo boj za zvišanje plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi skladno z zahtevami Glavnega stavkovnega odbora SVIZ, pomembno pa je tudi vprašanje (povečevanja) deleža javnih sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture. SVIZ bo dosledno vztrajal pri uresničitvi napovedanih deležev sredstev v BDP za vse tri dejavnosti, kot so opredeljeni v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022. Urediti je treba tudi problematiko minimalne plače; ta se mora dvigniti, pri njenem oblikovanju in določanju višini pa se morajo izločiti vsi dodatki. SVIZ se bo boril proti poslabševanju pogojev dela redno zaposlenih in hkrati proti prekarnim oblikam zaposlovanja, še zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, medtem ko bo posebno pozornost namenjal mladim, njihovemu vključevanju v sindikat, njihovim specifičnim interesom, aktivnemu delovanju v sindikatu in zagotavljanju pogojev, da v sindikatu prevzamejo odgovorne funkcije. Kar zadeva raziskovalno dejavnost, bo sindikat vztrajal pri čim prejšnjem sprejemu novele Zakona o raziskovalni dejavnosti s formulo, ki bo v štiriletnem mandatu zdajšnje vlade zagotovila, da bo dosežen 1 % BDP za znanost. Osrednji cilj aktivnosti SVIZ na področju kulture bo povečati sredstva za kulturo v deležu BDP, v luči tega pa sindikat podpira tudi sprejem zakona o kulturnem evru.