Ljubljana, 16. 11. 2022

11. KONGRES SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

V Portorožu bo 21. in 22. novembra potekal dvodnevni 11. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Na njem bodo med drugim izpeljane tudi volitve, in sicer za Nadzorni odbor SVIZ, Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ ter glavnega tajnika/tajnico za prihodnje štiriletno obdobje.

Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) združuje več kot 35 tisoč aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, socialnih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture, vanj pa so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz navedenih dejavnosti. Od marca 2006 je SVIZ član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki jo je takrat ustanovil skupaj s še štirimi sindikati, danes pa KSJS združuje osem sindikatov. SVIZ je včlanjen v Izobraževalno internacionalo (Education International), globalno organizacijo z več kot 32 milijoni članov, in ETUCE (European Trade Union Committee for Education), ki je evropski del Izobraževalne internacionale in povezuje 11 milijonov učiteljic in učiteljev iz vse Evrope. Od leta 2011 je SVIZ tudi član Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM) ter od aprila 2021 še Mednarodne zveze igralcev (FIA).

Na 11. kongres SVIZ je vabljenih 161 delegatk in delegatov, udeležilo pa se ga bo tudi več gostov iz Slovenije in tujine. Vabilu na kongres se zaradi drugih obveznosti nista mogla odzvati ne minister za izobraževanje, znanost in šport ne ministrica za kulturo, bo pa kot predstavnik MIZŠ z nami državni sekretar dr. Darjo Felda, ki bo tudi nagovoril delegate.

Kongres se bo prvi dan začel s slavnostnim otvoritvenim zasedanjem, v okviru katerega bodo nekateri od gostov pozdravili in nagovorili prisotne, glavni tajnik SVIZ bo na kratko orisal aktualne družbenopolitične razmere in dejavnosti sindikata, uvodni del pa se bo zaključil s slavnostno podelitvijo priznanj za delo v našem sindikatu s strani območnih odborov predlaganim članicam in članom, ki jih je nato Komisija za priznanja SVIZ Slovenije prepoznala kot tiste, ki so s svojim dolgoletnim aktivnim, prizadevnim delom v vlogi sindikalnih zaupnic in zaupnikov, predsednic in predsednikov območnih odborov, sindikalnih konferenc, sekcij oziroma kot članice in člani izvršilnega in glavnega odbora ogromno prispevali k uspešnemu delovanju našega sindikata.

Po odmoru se bo začelo delovno zasedanje kongresa, v katerem se bodo delegati seznanili s poročili Nadzornega odbora in Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2018–2022. V nadaljevanju bo glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj kritično ocenil iztekajoče se mandatno obdobje 2018–2022, ki je bilo po marsičem izjemno, v enem delu pa ga ni mogoče primerjati z nobenim obdobjem pred tem. Izbruh epidemije covida-19 je v začetku leta 2020 dobesedno raztreščil do tedaj običajno delovanje naše družbe, nove okoliščine so zarezale v temelje  funkcioniranja države in njenih podsistemov, v delovanje političnih strank in civilne družbe, vključno s sindikati, v družinske odnose in osebne vezi. Čez noč smo se zavedli, kako krhka je naša civilizacija, razkrile so se številne slabosti v družbi, ki prej niso bile očitne, nekatere znane dileme pa so se pokazale v novi luči.

Prvi dan kongresa se bo sklenil s predstavitvijo kandidatk in kandidatov ter nato z volitvami članic in članov Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe (KSVP), Nadzornega odbora (NO) in glavnega tajnika oziroma tajnice SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026. Za seden članov KSVP (pet članov in dva namestnika) se poteguje devet kandidatov, za petčlansko sestavo NO (trije člani in dva namestnika) je prispelo sedem kandidatur, za mesto glavnega tajnika oziroma glavne tajnice pa bodo delegati lahko izbirali med dvema kandidatoma in eno kandidatko.

V uvodu drugega dne kongresa bodo delegatke in delegati obravnavali, razpravljali in sprejemali še predlagane programske usmeritve sindikata za mandatno obdobje 2022–2026. Gre za strateške cilje, ki jim bo sindikat v svojem prihodnjem delovanju namenil največ pozornosti in bodo obenem predstavljale temelj za odločanje in opredeljevanje organov SVIZ. SVIZ se bo tudi v prihodnje boril, da se bo stabilno investiranje javnih sredstev v vsa navedena področja krepilo, saj to predstavlja nujni pogoj za utrjevanje kakovostnega javnega šolstva, za široko dostopnost, kakovost in pluralnost kulture ter za krepitev mednarodno primerljive odličnosti znanosti. Da bi lahko te cilje dosegli, je predpogoj, da strokovnjakinjam in strokovnjakom, ustvarjalkam in ustvarjalcem, raziskovalkam in raziskovalcem zagotovimo primerne pogoje za delo in ustrezno plačilo – to ostaja poglavitni cilj delovanja SVIZ. Izboljšanje življenja naših članic in članov ostaja osrednja naloga in cilj delovanja SVIZ tudi v mandatnem obdobju 2022–2026. Predlog programskih usmeritev sicer obsega devet točk oziroma prioritet, in sicer: (1) Odprava plačnih nesorazmerij pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ter odprava anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice; (2) Aktivno sodelovanje sindikatov v boju proti podnebnim spremembam je v neposrednem interesu delavk in delavcev; (3) Za reformo, ki utrjuje in krepi javno vzgojo in izobraževanje, strokovno avtonomijo učiteljstva in sodelovanje strokovnjakov praktikov pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega sistema; (4) Na državo (na izvršilno in zakonodajno oblast) sistematično naslavljati predloge in zahteve, naj odpravlja razloge za pomanjkanje pedagoškega in drugega strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja v vrtcih, šolah, na univerzah, v dijaških domovih in zavodih; (5) Krepitev zaposlenosti in izboljševanje pogojev dela v kulturnih dejavnostih; (6) Izboljšati vrednotenje dela v visokem šolstvu in znanosti ter krepiti njun pomen v družbi; (7) V socialno-varstvenih zavodih vztrajati pri izboljšanju pogojev dela, v prvi vrsti pri uveljavitvi izboljšanih standardov in normativov, ter zahtevati ustreznejše vrednotenje dela za pedagoški del strokovnega osebja in zaposlenih v plačni skupini J; (8) Intenzivna krepitev stavkovnega sklada SVIZ; (9) Široka, demokratična razprava članstva in organov sindikata o organiziranosti SVIZ.

Precejšen del časa zadnji dan kongresa je namenjen obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ, povsem ob koncu zasedanja pa bodo delegati odločali še o sprejemu posebnega poziva Vladi Republike Slovenije, naj ustrezno ovrednoti delo v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.