Ljubljana, 21. 11. 2022

11. kongres SVIZ

V Portorožu 21. in 22. novembra poteka dvodnevni 11. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). SVIZ združuje več kot 35.000 aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, socialnih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture, vanj pa so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz navedenih dejavnosti.

Za sodelovanje na kongresu je bilo imenovanih in nanj povabljenih 161 delegatk in delegatov, udeležuje pa se ga 157, poleg njih pa še številni gostje iz Slovenije in tujine. Ti so lahko na otvoritvi dogodka prisluhnili slovenski himni v izvedbi kolegov z Gimnazije Celje Center, ki so združeni v GCC kvintet. V njem je zbranih pet učiteljev glasbe – profesorji Danijel Berden, Urban Kolar, David Preložnik, Sašo Šonc in ravnatelj Gregor Deleja –, ki so se v skupino združili v času epidemičnega zaprtja šol z željo, da z univerzalno govorico glasbe nagovorijo dijake, kolege in javnost ter vsaj kakšen hip vsakodnevnih koronskih novic, ki smo jim bili takrat izpostavljeni, nadomestijo z optimističnim pogledom v prihodnost. Vodenje otvoritvenega dela kongresa je bilo zaupano kolegici Barbari Leben, vzgojiteljici v vrtcu Mavrica Trebnje.

 

UVODNI POZDRAVI IN NAGOVORI
 

V uvodu prvega dneva kongresa so prisotne pozdravili in nagovorili številni gostje, med njimi v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) njena podpredsednica Irena Ilešič Čujovič, sicer predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Del KSJS je ob še sedmih drugih reprezentativnih sindikatih tudi SVIZ, skupaj pa vključeni sindikati predstavljamo več kot 72.000 članic in članov oziroma več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih zaposlenih v javnem sektorju.
 

 
 

Tudi na tokratnem kongresu smo gostili Gregorja Pečana, predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, ki je zbranim prav tako namenil pozdrav in nekaj besed o aktualnem dogajanju in izzivih v šolstvu, zlasti o pomanjkanju kadrov ter potrebi oziroma zahtevi do odločevalcev, naj z ustreznimi ukrepi poskrbijo za povečanje privlačnosti vzgojiteljskega, učiteljskega in ostalih poklicev v vzgoji in izobraževanju.
 

 
 

V imenu Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, ETUCE) – organizacije s sedežem v Bruslju, ki je glavni evropski socialni partner na področju izobraževanja in skupaj s SVIZ-om združuje 127 sindikatov s področja vzgoje in izobraževanja v 51 evropskih državah, ki predstavljajo 11 milijonov članov po vsej Evropi, je delegatke in delegate nagovorila njegova direktorica Susan Flocken. V svojem govoru (v slovenskem prevodu je dostopen tukaj) je izpostavila številne izzive, s katerimi se soočajo izobraževalci in celotne družbe po vsej Evropi. Jasno se je pokazalo, da so izzivi, s katerimi se srečujemo pri nas, tudi evropski izzivi in da so naši pogledi na ključna vprašanja tudi evropski pogledi. Dragoceno je bilo tudi opozorilo direktorice ETUCE, da sindikati ne moremo gledati stran, temveč je naša dolžnost, da se aktivno vključimo v oblikovanje prihodnosti Evrope.
 

 

Iz Sindikata slovenske šole (SSŠ) – predstavniškega organa slovenskega izobraževanja in šolnikov v sosednji Italiji nas je pozdravil cenjeni kolega Jakob Leopoli, deželni podtajnik SSŠ ter na kratko predstavil zgodovino sindikata ter poglavitne izzive pri njegovem delovanju.

 

Vpogled v položaj slovenskega šolstva in izobraževanja v zamejstvu in Italiji nasploh je z nami delil Ugo Previti iz regionalnega odbora italijanskega sindikata UIL Scuola za Furlanijo-Julijsko krajino. Nagovoril nas je v svojem maternem jeziku, v slovenščino pa je njegov prispevek prenesla naša kolegica, sindikalna zaupnica z Gimnazije Antonio Sema Piran Elizabeta Angelini.
 

 
 

V imenu kolegic in kolegov iz sindikatov z območja naše nekdanje skupne države je kongres pozdravila Sanja Šprem, predsednica sindikata hrvaških učiteljev, in se v svojem govoru med drugim zahvalila članicam in članom SVIZ za njihovo solidarnost s Hrvaško, ki jo je konec leta 2020 – v zahtevnih časih epidemije covida-19 – prizadel obsežen potres.
 


Na odprtju kongresa je SVIZ gostil tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Darja Feldo, ki je predstavil dejavnost in vizijo ministrstva, upoštevaje izzive, s katerimi se srečuje slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. Bil je povabljen, da se v svojem nagovoru kongresa med drugim dotakne, kar je minister za izobraževanje izpostavil ob letošnjem 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev. Poudaril je namreč, da lahko posamezniku njegovo temeljno pravico do izobraževanja zagotavljajo le ustrezno usposobljeni in motivirani učiteljice in učitelji, obenem pa ni prezrl zaskrbljujočega pomanjkanja pedagoškega kadra v Sloveniji. Na ministrstvu so torej pokazali, da se zavedajo, kako pomembno zaposleni v vrtcih in šolah prispevajo k delovanju družbe, zato je bil sekretar pozvan, naj skuša opredeliti, kako bo ministrstvo zagotovilo ustrezne delovne in materialne pogoje, kako bo podprlo profesionalni razvoj in sodelovalno delovno okolje, vključevalo in upoštevalo učitelje pri razvoju politik na področju vzgoje in izobraževanja ter pripomoglo k povrnitvi ugleda poklica v družbi.
 

 
 

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v svojem nagovoru delegatk in delegatov ter drugih, ki so spremljali uvodni del kongresa, spregovoril o aktualnih družbenopolitičnih razmerah in načrtih sindikata ter se odzval tudi na nagovor predstavnika šolskega ministrstva pred njim.


 
 

PODELJENA PRIZNANJA ZA DELO V SINDIKATU

Na dnevnem redu otvoritvenega dela kongresa je po tem ostala zgolj še ena, prijetna točka – podelitev priznanj za delo v našem sindikatu. Posebna priznanja za dolgoletno aktivno, prizadevno delo v vlogi sindikalnih zaupnic in zaupnikov, predsednic in predsednikov območnih odborov, sindikalnih konferenc, sekcij oziroma kot članice in člani izvršilnega in glavnega odbora so bila podeljena: Jelki Velički, z Območnega odbora SVIZ Velenje, Majdi Anzelc, z območnega odbora Ptuj, Jožetu Brezavščku, z območnega odbora Radovljica, Darinki Dekleva, z območnega odbora Ilirska Bistrica, Jožici Derganc, z območnega odbora Novo mesto, mag. Mojci Jenko, z območnega odbora Ljubljane in okolice, Tatjani Kraner, z območnega odbora Lenart, Srečku Lešku, z območnega odbora Celje, Ireni Lipovec, z območnega odbora Ljubljane in okolice, Davorki Pregl, z območnega odbora Podravje, mag. Borisu Radosavljeviču, prav tako z območnega odbora Podravje, Vlasti Sagadin, z območnega odbora Kranj, Bojani Stopar, z območnega odbora Ajdovščina, in Cvetki Ženko, z območnega odbora Postojna.  PRVI DAN DELOVNEGA ZASEDANJA KONGRESA

Delovni del kongresa prvi dan po odmoru za kosilo se je začel s formalno seznanitvijo in potrditvijo poročila verifikacijske komisije, potrditvijo dnevnega reda 11. kongresa ter sprejemom poslovnika o delu in izvolitvijo delovnih teles kongresa (delovnega predsedstva, komisije za statut, vloge in pritožbe, volilne komisije kongresa in dveh overiteljev zapisnika).

Predsednica verifikacijske komisije Tanja Šafranko je zbranim sporočila, da se od 161 imenovanih kongresa udeležuje 157 delegatk in delegatov, s čimer je 11. kongres visoko sklepčen in lahko veljavno sprejema odločitve.

Sledila je predstavitev poročil Nadzornega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ ter poročila glavnega tajnika o delovanju sindikata v mandatnem obdobju 2018–2022.

Prvi dan kongresa se je nadaljeval s predstavitvijo kandidatk in kandidatov ter nato z volitvami članic in članov Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe (KSVP), Nadzornega odbora (NO) in glavnega tajnika oziroma tajnice SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026. Za pet članov KSVP se je potegovalo devet kandidatov, za tričlansko sestavo NO je prispelo sedem kandidatur, za mesto glavnega tajnika oziroma glavne tajnice pa so delegati lahko izbirali med dvema kandidatoma in eno kandidatko.

PREDLOG PROGRAMSKIH USMERITEV SVIZ ZA OBDOBJE 2022–2026

Še pred razglasitvijo izidov volitev so se delegatke in delegati seznanili s predlogom programskih usmeritev SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026, ki ga je predstavil Branimir Štrukelj. Poudaril je, da sindikat verjame, da so vzgoja in izobraževanje, kultura in raziskovalna dejavnost javno dobro in da imajo, če so ustrezno financirani, osrednjo vlogo pri zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalstva ter pri izgradnji pravičnejše družbe v naši državi in širše v Evropi. SVIZ se bo v skladu s tem tudi v prihodnje boril, da se bo stabilno investiranje javnih sredstev v vsa navedena področja krepilo, saj to predstavlja nujni pogoj za utrjevanje kakovostnega javnega šolstva, za široko dostopnost, kakovost in pluralnost kulture ter za krepitev mednarodno primerljive odličnosti znanosti. Da bi lahko te cilje dosegli, je predpogoj, da strokovnjakinjam in strokovnjakom, ustvarjalkam in ustvarjalcem, raziskovalkam in raziskovalcem zagotovimo primerne pogoje za delo in ustrezno plačilo – to ostaja poglavitni cilj delovanja SVIZ. Branimir Štrukelj je še podčrtal, da izboljšanje življenja članic in članov SVIZ ostaja osrednja naloga in cilj delovanja sindikata tudi v mandatnem obdobju 2022–2026. SVIZ se bo tudi v prihodnjih štirih letih po lastni presoji opredeljeval do pomembnih družbenih vprašanj, ki so v širšem interesu članstva, še zlasti do vprašanj, povezanih z delovanjem demokracije, pravne in socialne države, spoštovanjem človekovih pravic, uveljavljanjem enakosti med spoloma in bojem proti podnebnim spremembam, ki so posledica neustreznega ravnanja človeške družbe. Pomembna naloga vseh organov SVIZ je utrjevati in poglabljati demokratične procese odločanja v sindikatu. Z anketnimi vprašalniki in neposrednim opredeljevanjem bo sindikat sistematično krepil vpliv članstva na pomembne odločitve. Še naprej bo utrjeval neposredno opredeljevanje članstva do stavk in sprejemljivosti stavkovnih sporazumov ter v skladu z odločitvami pristojnih organov SVIZ razširjal neposredno opredeljevanje članic in članov na še druge pomembne odločitve. SVIZ deluje in sprejema odločitve po splošno sprejetem demokratičnem načelu večine, ki je zavezujoča za vse člane in članice ter organe SVIZ, na katere se nanaša. A hkrati bo sindikat krepil kulturo spoštljivega odnosa do stališč, ki pri opredeljevanju ostajajo v manjšini. Programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026, upoštevaje Statut SVIZ, Načela in cilje SVIZ ter Programske usmeritve Konfederacije sindikatov javnega sektorja za mandatno obdobje 2022–2026, predstavljajo temelj za odločanje in opredeljevanje organov SVIZ. Po predstavitvi predloga dokumenta je bila v razpravi med drugim izpostavljena problematika minimalne plače in v povezavi s tem pomanjkanje tehničnega kadra v javnih službah, nujnost celostne reforme plačnega sistema v javnem sektorju, povezovanje sindikatov javnega sektorja, glasovanje o programskih usmeritvah za prihodnje štiriletno mandatno obdobje pa je bilo odloženo na naslednji dan zasedanja kongresa.
 

VOLITVE

V Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ so bili izvoljeni Janez Galzinja, Janez Vozel, Jože Brezavšček, Davorka Pregl, Nada Cindrič, za namestnici Irena Lipovec in Nataša Dreu. V Nadzorni odbor SVIZ so bili potrjeni Jože Božiček, Vili Kranjc, Boris Radosavljevič ter nadomestni članici Cvetka Ženko in Majda Anzelc. Delegati in delegatke 11. kongresa SVIZ Slovenije so z večino glasov za glavnega tajnika za mandatno obdobje 2022–2026 potrdili Branimirja Štruklja.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar