Ljubljana, 30. 11. 2018

Ambiciozni cilji za izobraževanje in prihodnost Evrope

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE; the European Trade Union Committee for Education) združuje sindikate vzgoje in izobraževanja iz 51 evropskih držav, ki skupaj predstavljajo 11 milijonov članic in članov na vseh nivojih šolskega sistema. Vsaki dve leti pripravi posebno konferenco in na njej obravnava ter odloča o vsebinah, pomembnih za oblikovanje evropskih politik o izobraževanju in zaposlovanju. Tokratno srečanje se je odvijalo konec novembra v glavnem mestu Grčije, ki je ravno na dan drugega dne konference doživelo splošno stavko. Z njo so sindikati zahtevali višje plače in pokojnine ter odpravo varčevalnih ukrepov, med drugim pa pozvali tudi k dvigu minimalne plače s sedanjih približno 580 na 751 evrov.


Približno 300 delegatov so na konferenci v Atenah uvodoma pozdravili predsednika grških učiteljskih sindikatov DOE in OLME, Athanasios Kikinis in Nikiforos Konstantinou, ter generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International) David Edwards, ki je med globalnimi izzivi, s katerimi so soočeni izobraževalci po vsem svetu, izpostavil naraščajoč vpliv zasebnih ponudnikov in mednarodnih korporacij na področju izobraževanja, porast ekstremizma in zniževanje pravic zaposlenih. Učitelji imajo po njegovem mnenju ključno vlogo pri soočanju z globalnimi izzivi in pri promociji demokratičnih vrednot.

Osrednjo temo tokratne konference (Oblikovanje prihodnosti Evrope: vloga izobraževalnih sindikatov) je predstavila direktorica ETUCE Susan Flocken. Med izzivi prihodnosti je omenila dileme, kako zagotoviti kakovostno izobraževanje za vse kot temelj in središče pravične evropske družbe in osnovni predpogoj za demokracijo. Zbrani so na konferenci obnovili svoje pozive k povečanju javnih vlaganj v vzgojo in izobraževanje, učinkovitemu socialnemu dialogu, za enakopravnost in enakost v izobraževanju, spoštovanje statusa učiteljev in vzgojiteljev, za pravične delovne pogoje in povrnitev zakonite kolektivne moči sindikatom, katerih obstoj omogoča, da se posamezni učitelji in vzgojitelji organizirajo in na ta način uveljavljajo nadzor nad vsemi vidiki svojega dela in poklica.

Medtem ko pričakovanja in zahteve do izobraževanja in v njem zaposlenih naraščajo, naložbe v izobraževanje še vedno zaostajajo, stopnjujoči se privatizacijsko-trženjski trendi pa ogrožajo izobraževanje kot javno dobro in človekovo pravico. Tudi socialni dialog je v mnogih državah pod resnim pritiskom, dogajajo se napadi na sindikalne pravice, vključno s pravico do organiziranja in kolektivnih pogajanj, zato so sindikati na konferenci v Atenah razpravljali o ukrepih in strategijah za okrepitev svojih prizadevanj za organiziranje in pomoč vzgojiteljem, učiteljem in ostalim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, vključno z najbolj marginaliziranimi in premalo zastopanimi. V tem okviru je ETUCE prav na tokratni konferenci sprožil tudi novo kampanjo pod naslovom Prihodnost Evrope oblikujte skupaj z učitelji, ki bo vrh doživela v času volitev v Evropski parlament prihodnje leto maja in se ji bo aktivno pridružil tudi SVIZ. Namen kampanje je, tudi v luči prihajajočih evropskih volitev, opozoriti vse deležnike v izobraževanju in širšo javnost na položaj izobraževalcev in izobraževalnega sektorja nasploh. Kampanja temelji na štirih temeljih in temah: kakovostno izobraževanje za vse; povečano javno vlaganje v izobraževanje in okrepitev privlačnosti poklica; krepitev socialnega dialoga in vključevanje sindikatov vanj; spodbujanje demokratičnega državljanstva in socialne vključenosti.

Osrednjo predstavitev na konferenci je imel Howard Stevenson, profesor z Univerze v Nottinghamu. Posvetil se je vprašanjem položaja in vloge izobraževalnih sindikatov ter potrebam po njihovi obnovi – kako okrepiti zmogljivosti sindikatov za vodenje učinkovitega socialnega dialoga v času, ko smo soočeni z deprofesionalizacijo, vse večjo intenzivnostjo dela, zapiranjem javnih in demokratičnih prostorov, privatizacijo in širšimi družbenimi spremembami in izzivi. Udeleženci kasnejše razprave so izpostavili jasna stališča in potrebe po organiziranju in usposabljanju novih članov, ukrepih za krepitev zmogljivosti sindikatov, pripravi strategij in aktivnosti za izpolnjevanje potreb učiteljev in drugih zaposlenih v šolstvu, za izgradnjo kolektivne moči sindikatov in za krepitev solidarnosti na delovnem mestu.

V zaključnem delu konference so ob živahni razpravi ter izmenjavi stališč in soočanju mnenj delegati sprejeli še šest resolucij, ki bodo v prihodnjem obdobju pomembno vplivale na aktivnosti tako organizacije ETUCE kot vseh njenih sindikatov članov:

- Resolucija Oblikovanje prihodnosti Evrope: vloga izobraževalnih sindikatov

- Resolucija Vključevanje izobraževalcev v vse odločitve, ki zadevajo poklic in izobraževalni sistem

-  Resolucija Sindikati izobraževanja in mladi

- Resolucija Določitev prednostnih nalog za razvoj ETUCE-jevega akcijskega načrta za enakost

- Resolucija Re-claiming dialogue, gathering and deliberation. Towards an ecology of participatory school practices

-  Resolucija Krepitev akademske svobode v Evropi