Ljubljana, 26. 5. 2021

Dodatek za delo v rizičnih razmerah v VIZ

Zatem ko smo v SVIZ po ponovni razširitvi delovanja vrtcev in ob vračanju pouka v šole začeli prejemati vse številčnejša opozorila članstva, povezana z določanjem in izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), smo sredi letošnjega aprila na sindikalne zaupnice in zaupnike naslovili kratek vprašalnik o omenjeni problematiki. Namen vprašalnika je bil pridobiti natančne informacije in opozorila s terena, da bi lahko na njihovi podlagi ustrezno posredovali pri odločevalcih. Z ugotovitvami iz ankete in nadaljnjo aktualno dejavnostjo SVIZ v povezavi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenim v vzgoji in izobraževanju vas seznanjamo v nadaljevanju tega obvestila.  

Anketni vprašalnik  o določanju in izplačevanju dodatka za delo v rizičnih razmerah

Odgovori na vprašanja iz omenjenega anketnega vprašalnika so med drugim potrdili, da so delodajalci v veliki večini zavodov sprejeli potrebne sklepe, da zaposlenim pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v skladu z 39. členom KPJS, obenem pa so pokazali, da so bili deleži časa, za katerega je bil omenjeni dodatek zaposlenim na posameznih delovnih mestih priznan, po dejavnostih različni. Pri tem izstopa razlika v določitvi omenjenega deleža časa za administrativne, računovodske in tehnične delavce ter na drugi strani druge strokovne delavce (svetovalne delavce, knjižničarje, ROID-e). Povedna je tudi informacija, da so bila večini zavodov v vzgoji in izobraževanju sredstva za izplačilo dodatka za delo, ki so ga njihovi zaposleni opravili v rizičnih razmerah, zagotovljena za obdobje do konca leta 2020 oziroma še za januar 2021, medtem ko sredstev za naslednje mesece vrtci in šole še niso prejeli ali ob tem prihaja do daljših zamud. Če bi se želeli z izbranimi poudarki in odgovori na dodatna vprašanja, povezana z določanjem in izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS, seznaniti podrobneje, so ti dostopni na naslednjih povezavah:

- anketni vprašalnik – predšolska vzgoja;

- anketni vprašalnik – osnovne in glasbene šole;

- anketni vprašalnik – osnovne šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;

- anketni vprašalnik – srednje šole in dijaški domovi.

 

Poziv k zagotovitvi takojšnjega izplačila dodatka

Ob stopnjevanju opozoril članic in članov, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju tudi s plačo za april 2021 še niso prejeli dodatka za delo v rizičnih razmerah v preteklih mesecih (od januarja 2021 naprej), smo v posebnem dopisu 7. maja 2021 ministrico prof. dr. Simono Kustec opomnili, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote. Pozvali smo jo, naj kot odgovorna za zakonito delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov takoj zagotovi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS (tako izplačilo od meseca januarja naprej kot tudi za izplačilo dodatka za tekoče mesece), zaposlenim pa javno pojasni, zakaj prihaja pri izplačilih do tako velikih zamud. Iz odgovora, ki smo ga v SVIZ prejeli s strani generalne sekretarke MIZŠ, izhaja, da naj bi do zamud pri izplačilu dodatkov domnevno prihajalo pri občinskih zavodih (vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah), medtem pa ministrstvo nemoteno izplačuje dodatke zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (srednje šole, dijaški domovi, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami). Kot so še zapisali, mora občina ustanoviteljica v skladu s tretjim odstavkom Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 187/20) poslati zahtevek za izplačilo dodatka na Ministrstvo za finance za vse svoje javne zavode – torej tudi za vrtce, osnovne šole, glasbene šole ter osnovne šole in zavode za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ministrstvo za finance zahtevke izplača občinam, občine pa svojim javnih zavodom.

V SVIZ menimo, da bi se moralo ministrstvo za izobraževanje kot resorno ministrstvo aktivneje zavzeti, da bi zavodi v vzgoji in izobraževanju nemoteno in sproti prejemali sredstva za izplačilo dodatka zaposlenim, ki svoje delo v zadnjih mesecih opravljajo v rizičnih razmerah, pogojenih z epidemijo covida-19. Ob nezadovoljstvu z navedenim odgovorom MIZŠ smo zato na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 24. maja 2021 Ministrstvo za finance (MF) dodatno zaprosili za dostop do podatkov, povezanih z zagotavljanjem proračunskih sredstev Republike Slovenije za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah javnih uslužbenk in uslužbencev v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Pričakujemo, da bomo tako pridobili informacije, katerim občinam in za katere mesece tega koledarskega leta je MF že nakazalo proračunska sredstva za izplačilo omenjenega dodatka; kolikšni so bili obsegi izplačanih proračunskih sredstev občinam za posamezne delodajalce v javnem sektorju, ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja; za katere mesece je MF že nakazalo proračunska sredstva ministrstvu za izobraževanje za izplačilo dodatka za zaposlene pri delodajalcih v javnem sektorju, katerih ustanovitelj je MIZŠ (dijaški domovi, srednje šole, zavodi za otroke s posebnimi potrebami itd.), ter kolikšen je bil obseg izplačanih sredstev MIZŠ za posamezne omenjene delodajalce. Ko bomo navedene podatke prejeli, vas bomo seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi v našem prizadevanju, da se zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izplača dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot je določen z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Komentarji
Elizabeta Kosmač
27.09.2021

Pozdravljeni,
zaposlena sem v vrtcu in do danes še nismo prejeli kriznega dodatka za mesec maj. Po poizvedovanju v drugih zavodih so vprašani krizni dodatek za maj že prejeli. Zanima me, na kakšen način je to urejeno, da kriznega dodatka nismo dobili vsi istočasno.
Hvala za odgovor!

Tajništvo GO SVIZ
21.06.2021

Spoštovana ga. Vrečič,

ker na tem mestu ne podajamo pravnih odgovorov, nam - če ste članica sindikata - pošljite vprašanje za našo pravno službo na enega od naslovov, objavljenih na spletni strani.
Lep pozdrav!

Tajništvo GO SVIZ

Martina Vrečič
20.06.2021

Pozdravljeni,

ali mi lahko podate odgovor na vprašanje: "Ali smo zaposleni na Ljudski univerzi upravičeni do dodatka za delo v rizičnih skupinah in ali moramo tedensko opravljati testiranje?"

V naprej se vam lepo zahvaljujem za vaš odgovor.


Lep pozdrav, Martina Vrečič

Damijan
27.05.2021

Sviz, zelo pozno ste reagirali... Razočaran.

Brane
27.05.2021

Tukaj podpiram SVIZ, morda bi sicer lahko nastopili za ureditev te tematike tudi odločneje, ker zmeda je popolna.
Po šolah je to zelo različno urejeno, res je tudi to, da imajo nekje enako določeno za računovodske, administrativne in tehnične delavce ter na drugi strani druge strokovne delavce oz. enako tudi za učitelje. To ni logično, saj je potrebno upoštevati da so učitelji in nekateri drugi delavci bolj izpostavljeni oz. več časa kot pa računovodski, administrativni in tehnični delavci. Pa tudi tukaj so verjetno dejansko kar velike razlike. No, na nekaterih šolah pa so računovodski, administrativni in tehnični delavci pa kar v celoti izvzeti, kar pa seveda spet ni pravilno, saj niso izolirani od učencev in drugih zaposlenih. Totalen kaos torej in to bi bilo res nujno urediti.

Seveda pa tudi ni logično, da je dodatek za delo v rizičnih razmerah opredeljen v %. Ali je tisti, ki ima višjo plačo pri enakem delu bolj rizično izpostavljen od kolega ki ima nižjo plačo (vzemimo primer učitelja začetnika in učitelja svetnika, ki oba dela enako delo)? Ampak to je že druga zgodba...

Vaš komentar