Ljubljana, 22. 8. 2017

Dodatna pojasnila glede odprave anomalij

Ker se je kar nekaj članic in članov SVIZ v tednih po zaključku pogajanj o odpravi anomalij obrnilo na sindikat s številnimi (konkretnimi) vprašanji glede izpogajanega in uresničitve le-tega v praksi, je pravna služba pripravila splošna pojasnila s poudarkom na najpogostejših dilemah in nejasnostih, ki so bile izpostavljene v vprašanjih članov.

PLAČILO POSLOVNIH SEKRETARJEV – NOVO DELOVNO MESTO TAJNIK VIZ VI

V nedavnih pogajanjih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnih uslužbencev se je socialnim partnerjem uspelo dogovoriti o spremembah kolektivnih pogodb v javnem sektorju, ki izboljšujejo plače zaposlenih na nekaterih delovnih mestih, ki so uvrščena do 26. izhodiščnega plačnega razreda.

Na temelju predlogov in zahtev naših članov, predvsem tistih, ki so zaposleni na administrativno-računovodskih in tehničnih delovnih mestih, je SVIZ v pogajanjih vztrajal, da se najprej dogovorimo o odpravi anomalij za javne uslužbence z nižjimi plačami (torej za tiste, ki so zaposleni na delovnih mestih, uvrščenih do največ 26. plačnega razreda). Med njimi so tudi delovno mesto poslovni sekretar VI in druga delovna mesta, kjer smo predlagali dvig za tri plačne razrede (kar je bil največji možni dvig v skladu z Dogovorom med Vlado RS in sindikati s konca leta 2016). Naj omenimo, da se je tako usklajevanj med sindikati javnega sektorja kot tudi samih pogajanj med sindikati in vlado zelo pogosto udeleževal predsednik sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ, kolega Slavko Rajh.

Vlada RS je dolgo časa nasprotovala kakršnemu koli dvigu plače na delovnem mestu poslovni sekretar VI, medtem ko je že na začetku pogajanj sama predlagala dvig plače na delovnem mestu računovodja VI (za dva plačna razreda). Predvsem po dolgotrajnih pogajanjih (tekom katerih sta bila na pobudo SVIZ organizirana protestna shoda skupine J in pomočnic vzgojiteljic) je vladna stran nekoliko popustila in med drugim pristala tudi na dvig plače na delovnem mestu poslovnega sekretarja VI (vendar zgolj za en plačni razred). Tu gre za delovno mesto poslovnega sekretarja VI, ki je določen in vrednoten za celoten javni sektor enako.

Ker za SVIZ ter seveda za naše člane stališče Vlade RS glede plač na delovnem mestu poslovnega sekretarja VI nikakor ni bilo sprejemljivo, je SVIZ v nadaljevanju pogajanj vztrajal na predlogu oblikovanja posebnega delovnega mesta Tajnika VIZ VI (ki je sicer obstajal že prej) in ki bi nadomestil delovno mesto poslovnega sekretarja VI v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Na ta način je SVIZ-u zgolj za dejavnost VIZ uspelo doseči dodaten dvig plače za omenjene zaposlene, na kar sta MIZŠ ter Vlada RS kasneje v pogajanjih pristala. Posledično smo zato zgolj v KPVIZ ukinili delovno mesto poslovnega sekretarja VI in ga nadomestili z novim DM tajnika VIZ VI, ki je uvrščeno v 23. izhodiščni plačni razred. S tem smo dosegli dvig plač za dva plačna razreda glede na trenutno plačo poslovnih sekretarjev VI v VIZ, ter s tem tudi ohranitev razmerja s plačo računovodje VI. 

Dogovorjena je torej ukinitev dosedanjega in zaposlitev delavcev na novem delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in na katerem se bodo posledično upoštevala vsa že dosežena napredovanja v plačne razrede.

Sistemizacija tega novega delovnega mesta in tudi zaposlitev delavcev na njem bo obvezna za vse javne zavode v dejavnosti VIZ. MIZŠ je že pripravilo ustrezne spremembe normativov za celotno področje VIZ ter tudi osnutek navodil za zavode, ki jih je usklajevalo s SVIZ v mesecu avgustu.

A ker gre pri delovnem mestu tajnik VIZ VI za novo delovno mesto, ga je treba najprej umestiti v akte o sistemizaciji delovnih mest v zavodih, kot to velevajo splošni delovnopravni predpisi. To pravzaprav pomeni, da je treba v zavodu to delovno mesto najprej 'ustvariti', da se lahko nato na njem tudi zaposli delavce oziroma se jim ponudi ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi. Skladno s tem smo socialni partnerji v Aneksu h KPVIZ izrecno določili, da morajo zavodi spremeniti akte o sistemizaciji najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve aneksa h KPVIZ in da morajo po tej spremembi najkasneje v roku 30 dni tem delavcem ponuditi v podpis ustrezno spremembo pogodbe o zaposlitvi (s katerim se določi novo delovno mesto tajnik VIZ VI in temu pripadajočo plačo).

Pri ostalih zaposlenih, katerim se z aneksi h kolektivnim pogodbam (zgolj) spremeni plača (npr. računovodja VI, hišnik V, čistilka II itd.), bo način in čas realizacije višje plače lahko nekoliko drugačen. Te zaposlene mora namreč delodajalec v skladu s 3. členom ZSPJS zgolj obvestiti o spremembi plače ter jim hkrati ponuditi v podpis aneks h pogodbi o zaposlitvi. Za to velja rok 15 dni od uveljavitve aneksa h KPVIZ (predvidoma od začetka septembra, dan po objavi v UL). To pomeni, da se lahko v praksi zgodi, da se bo tem zaposleni moralo prej izročiti anekse k pogodbam, poslovnim sekretarjem pa nekoliko kasneje oziroma po tem, ko bo sprejet in potrjen akt o sistemizaciji delovnih mest, kjer bo uvedeno delovno mesto Tajnika VIZ VI. Ne glede na to morebitno časovno razliko pri podajanju aneksov k pogodbam bo vsem zaposlenim (torej tudi poslovnim sekretarjem) pripadala višja plača od 1. 7. 2017 dalje oziroma bodo vsi prejeli višjo plačo s poračunom za nazaj do 1. 7. 2017.

Ocenjujemo, da bi se višje plače lahko prvič izplačale za vse zaposlene (vključno s plačilom za nazaj) meseca oktobra pri plači za mesec september, aneks k KPVIZ pa naj bi bil predvidoma objavljen v Uradnem listu ter posledično stopil v veljavo v zadnjih dneh avgusta oziroma prvih dneh septembra. Obvestilo o tem bodo zavodi pravočasno prejeli s strani MIZŠ (s posredovanjem okrožnice MJU). Da bi se tudi za poslovne sekretarje doseglo izplačilo višje plače hkrati z drugimi zaposlenimi, bi bilo treba čim prej pristopiti k pripravi sprememb aktov o sistemizaciji delovnih mest. Posebno okrožnico o tem naj bi MIZŠ posredovalo zavodom ob objavi sprememb KPVIZ v Uradnem listu (v prvih dneh septembra).

Spremembe uvrstitev v plačne razrede na nekaterih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih zastopa SVIZ, smo sicer objavili v tabeli v zadnjih obvestilih GO SVIZ.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar