Dokumenti

Zbirka dokumentov, predpisov in pravilnikov, ki opredeljujejo delovanje SVIZ Slovenije


Pristopna izjava za včlanitev v SVIZ Slovenije

Statut SVIZ in Načela in cilji SVIZ Slovenije

Poslovnik o delu Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo - obrazec Obračun dela sindikalnega zaupnika

Obvestilo sindikata delodajalcu o izvolitvi zaupnika (obrazec)

Pogodba o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo (v dokumentu vnesite potrebne/zahtevane podatke in nato osivela polja izbrišite, v 2. členu izberite za vas primerno KP, drugi dve izbrišite, prav tako pa v 3. členu izberite ustrezno možnost ter odvečno izbrišite)

Pravila sindikata zavoda SVIZ

Zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika (obrazec PDF)

Zahtevek za izplačilo jubilejne nagrade - vzgoja in izobraževanje, kultura, visoko šolstvo in znanost, socialni zavodi

Zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči - vzgoja in izobraževanje (.PDF), kultura (.PDF), visoko šolstvo in znanost (.PDF), socialni zavodi (.PDF)
(zaposleni izpolni zahtevek in ga izroči predstavniku sindikata na zavodu, ta pa ga vroči vodstvu oz. delodajalcu)

Pravila o organizaciji in izvedbi stavke

Pravila o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije; Navodila za izpolnjevanje obrazca Vloga za subvencijo 2024/25

Pravilnik o članarini
                             Pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o plačilu članarine v času porodniške odsotnosti

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju in računovodstvu SVIZ Slovenije

Pravilnik o izključitvi člana sindikata iz SVIZ Slovenije in o izbrisu člana sindikata iz članstva SVIZ Slovenije

Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije

Pravilnik o postopkih in merilih za ustanovitev, razdružitev, združitev in ukinitev območnih odborov

Pravilnik o povračilu stroškov funkcionarjem in članom SVIZ Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih

Pravilnik o pravni pomoči - napotnica za pravno pomoč

Pravilnik o priznanjih SVIZ Slovenije

Pravilnik o solidarnostnih in finančnih pomočeh (obrazec)

Pravilnik o štipendiranju; Štipendije za šolsko leto 2024/25 - Razpis, Navodila za oddajo vloge

Pravilnik o volitvah (.DOC)

Pravilnik za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023

Priporočila o izvedbi športnih iger SVIZ Slovenije

Politika proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom

Informacija o piškotkih


Zapisnik 6. Skupščine SVIZ Slovenije (3.-4. december 2002)

7. skupščina SVIZ Slovenije (dokumenti, sprejeti na skupščini 30. 11. in 1. 12. 2006 v Podčetrku)
   Kodeks poklicne etike (sprejet na 6. skupščini)

Zapisnik 7. Skupščine SVIZ Slovenije (30. november in 1. december 2006)

Zapisnik 8. Kongresa SVIZ Slovenije (25. in 26. november 2010, Zreče)

Zapisnik 9. Kongresa SVIZ Slovenije (20. in 21. november 2014, Bled)

Zapisnik 10. Kongresa SVIZ Slovenije (19. in 20. november 2018, Portorož)

Zapisnik 11. Kongresa SVIZ Slovenije (21. in 22. november 2022, Portorož), Programske usmeritve 2022-2026