Ljubljana, 26. 2. 2019

Drugi dan predšolskega seminarja

Drugi dan izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji se je začel s predstavitvijo Doroteje Lešnik Mugnaioni o problematiki nasilja na delovnem mestu (s poudarkom na praktičnem primeru). Uvodoma je opredelila nasilje na delovnem mestu in pri tem ločila med posameznimi nasilnimi dejanji, ki jih lahko povzročijo sodelavci, starši, tudi otroci …, in sistematičnim, dolgotrajnim, namernim povzročanjem psihičnega, besednega, spolnega, socialnega … nasilja sodelavki ali sodelavcu s strani drugih zaposlenih. V tem primeru lahko govorimo o nadlegovanju in trpinčenju (mobingu), ki ni posamezno nasilno dejanje, temveč gre za proces. V vsakem primeru gre za zlorabo moči. Predavateljica je v nadaljevanju opisala stopnje v obravnavi nasilja na delovnem mestu ter praktični primer (potek procesa) trpinčenja, v zaključku pa navedla nekaj nasvetov sindikalnim zaupnikom, kaj lahko storijo v navedenih primerih na svojih zavodih ter kakšno pomoč lahko po-nudijo kolegicam in kolegom. Drsnice predavanja si lahko ogledate tukaj – klik!

Jernej Zupančič, strokovni sodelavec SVIZ za pravne zadeve, zadolžen za področje predšolske vzgoje, je v nadaljevanju programa drugega dne seminarja predstavil odgovore na najpogostejša delovnopravna vprašanja, s katerimi se sindikalni zaupniki ter člani sindikata oziroma zaposleni vsakodnevno srečujejo pri svojem delu. Obravnavane teme so bile: - pogodba o zaposlitvi; - plačilo za delo; - letni dopust; - položaj in varstvo sindikalnega zaupnika. Njegovo celotno predstavitev najdete tukaj.

V zaključku izobraževalnega seminarja je potekal še zbor sindikalnih zaupnic in zaupnikov sindikalne konference predšolske vzgoje. Zaupniki so razpravljali in sprejemali stališča o:

-  Urejanju delovnega časa v vrtcih

-  Prenovi kariernega sistema

-  Napovedanih sprememb izobraževalnega sistema


Sklepe, ki so bili soglasno sprejeti na zboru, objavljamo v nadaljevanju.

STALIŠČE GLEDE UREJANJA DELOVNEGA ČASA V VRTCIH

1. Zbor SK PV se je seznanil z aktivnostmi SVIZ o urejanju delovnega časa v vrtcih v preteklem mandatu.

2. Zbor SK PV meni, da je potrebno enotno urediti delovni čas v vrtcih in da predsedstvo SK PV pripravi osnutek predloga ureditve. Predlog naj pripravi predsedstvo SK PV in ga posreduje  v obravnavo na naslednjo sejo SK PV.


STALIŠČE DO PRENOVE KARIERNEGA SISTEMA

1. SVIZ Slovenije vztraja pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo Vlada RS v sode­lovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokov­nih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011, in preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu mestih vzgojitelj predšolskih otrok–pomočnik vzgojitelja.

Prenova kariernega sistema mora zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede 4. naziv in hkrati omogoči lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive (predvsem napredovanje v 3. in deloma tudi 4. naziv). Morebitna uvedba nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok–pomočnik vzgojitelja mora dejansko omogočiti hitrejše napredovanje v nazive in plačne razrede, kot napredovanje v plačne razrede po obstoječi ureditvi.

2. SVIZ Slovenije bo pripravil svoj predlog prenove kariernega sistema. Za pripravo le-tega bo oblikovana posebna skupina, v katero se na predlog predsedstva sindikalne konference vključijo tudi strokovni delavci (praktiki) s področja delovanja konference.

3. SVIZ Slovenije bo organiziral interno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali člani iz sindikalnih konferenc s področja vzgoje in izobraževanja.


STALIŠČE DO NAPOVEDANIH SPREMEMB IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

Ob napovedanih spremembah zakonodaje ter oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema pričakujemo, da bomo predstavniki in predstavnice SVIZ polno vključeni v razprave o spremembah področne zakonodaje. V SVIZ je včlanjenih več kot 70 % vseh izobraževalcev in izobraževalk v državi, ki poleg uveljavljanja interesov prek notranjih demokratičnih razprav sindikata izražajo tudi večinska stališča praktikov o ustreznosti delovanja izobraževalnega sistema. Od oblasti pričakujemo, da nam bo zagotovila enakopravno sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. V SVIZ se strinjamo, da je treba po več kot dvajsetih letih, odkar je bila uveljavljena zadnja reforma, analizirati učinke, opredeliti pomanjkljivosti in temeljito premisliti o popravkih oziroma spremembah, ki jih sistem potrebuje. V razpravi se bomo zavzemali za spremembe, ki bodo utrjevale kakovosten in vsem enako dostopen javen vzgojni-izobraževalni sistem, ki bo znatno okrepil strokovno avtonomijo strokovnih delavcev in izboljševal pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz. V okviru dejavnosti predšolske vzgoje se bomo med drugim zavzemali tudi za dejansko zvišanje prostorskih pogojev v vrtcih ter izboljšanje standardov in normativov. Pred napovedanimi spremembami svarimo pred njihovo politizacijo, pred nevarnostjo, da bi v javni razpravi prevladale všečne, poenostavljene in slabo premišljene rešitve, ki računajo na potencialne glasove staršev in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnih procesih. Do konkretnih predlogov, ki so se začeli pojavljati v javnosti, se bo SVIZ opredelil v prihodnjih tednih.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar