Ljubljana, 24. 3. 2023

Evropski sektorski socialni dialog

Socialni dialog med socialnimi partnerji podobno kot na nacionalni ravni poteka tudi na evropski. Evropska unija (komisija) spodbuja socialni dialog tako, da zagotavlja ustrezen okvir in pogoje za začetek in nadaljnji potek dialoga med reprezentativnimi delodajalci in delavskimi organizacijami na evropski ravni. Trenutno je na ravni Evropske unije vzpostavljenih in aktivnih skupno 43 odborov za sektorski socialni dialog, med njimi sta tudi dva, ki sta pomembna za naš sindikat – tj. odbor za sektorski dialog za izobraževanje in za uprizoritvene dejavnosti (live performance).

»Trenutno je na ravni Evropske unije vzpostavljenih in aktivnih skupno 43 odborov za sektorski socialni dialog, med njimi sta tudi dva, ki sta pomembna za naš sindikat – tj. odbor za sektorski dialog za izobraževanje in za uprizoritvene dejavnosti (live performance).«

Začetki socialnega partnerstva v Evropski uniji segajo nekaj desetletij nazaj, je pa ta dialog doživel pomemben razvoj leta 1998, ko je Evropska komisija sprejela odločitev o ustanovitvi odborov za sektorski dialog, ki spodbujajo dialog med socialnimi partnerji v sektorjih na evropski ravni. Takrat so bili natančno opredeljeni pogoji za ustanovitev, reprezentativnost in delovanje novih sektorskih odborov, ki naj bi bili osrednji organi za posvetovanje, skupne pobude in pogajanja reprezentativnih socialnih partnerjev na evropski ravni. Prav v začetku letošnjega leta je Evropska komisija predstavila pobudo za nadaljnjo krepitev in spodbujanje socialnega dialoga s konkretnimi ukrepi na nacionalni ravni in ravni Evropske unije. Pobuda obnavlja njeno trdno zavezanost socialnemu dialogu kot temelju socialnega tržnega gospodarstva EU in njene konkurenčnosti. Omogoča prilagoditev socialnega dialoga spreminjajočemu se svetu dela in novim trendom na trgu dela ob prehodu na digitalno in podnebno nevtralno gospodarstvo ter pojavu novih oblik zaposlitve. Več tukaj: klik!

»SVIZ je član ETUCE, Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje, ter FIM in FIA, mednarodnih zvez glasbenikov oziroma igralcev. Vse omenjene konfederacije so reprezentativne delojemalske organizacije na evropski ravni in tudi vključene v evropski sektorski socialni dialog.«

SVIZ je član ETUCE, Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje, ter FIM in FIA, mednarodnih zvez glasbenikov oziroma igralcev. Vse omenjene konfederacije so reprezentativne delojemalske organizacije na evropski ravni in tudi vključene v evropski sektorski socialni dialog. S svojim predstavnikom SVIZ aktivno zaenkrat sodeluje le v sektorskem socialnem dialogu v izobraževanju (ESSDE – European Sectoral Social Dialogue in Education).

Zamisel o ustanovitvi odbora za sektorski socialni dialog v izobraževalnem sektorju je začela v  ETUCE zoreti že 2000. Leta 2004 je ETUCE sprejel svoj prvi akcijski načrt za aktivnosti za vzpostavitev evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju (ESSDE). Odločilni korak pa je bil storjen februarja 2009, ko je bila ustanovljena Evropska zveza delodajalcev v izobraževanju (EFEE – European Federation of Education Employers). Članstvo EFEE odraža raznolikost delodajalcev v izobraževanju: nacionalna ministrstva, združenja regionalnih in občinskih oblasti, državne agencije in združenja vodij šol.

»V ESSDE evropski delodajalci in zaposleni v izobraževanju vodijo dialog in se usklajujejo ter dogovarjajo o tem, kako se soočiti z izzivi v izobraževalnem sektorju. ESSDE je platforma za socialni dialog med delodajalci in sindikati v izobraževalnem sektorju na evropski ravni.«

Ustanovitev ESSDE je bila zgodovinski dogodek, saj se je tako najštevilčnejši sektor v Evropi vključil v sistem evropskega socialnega dialoga, s čimer so socialni partnerji postali sozakonodajalci za svoje strokovno področje na evropski ravni. V ESSDE evropski delodajalci in zaposleni v izobraževanju vodijo dialog in se usklajujejo ter dogovarjajo o tem, kako se soočiti z izzivi v izobraževalnem sektorju. ESSDE je platforma za socialni dialog med delodajalci in sindikati v izobraževalnem sektorju na evropski ravni. Cilj ESSDE je spodbujati sodelovanje in dialog med delodajalci in delavci v tem sektorju, opredeliti in obravnavati skupne izzive ter prispevati k razvoju politik, ki podpirajo visokokakovostne sisteme izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropi. ESSDE pokriva številne teme, vključno z zaposlovanjem in delovnimi pogoji, spretnostmi in kvalifikacijami ter vseživljenjskim učenjem.

Od zadnjih nedavnih sprememb v organizaciji socialnega dialoga se evropski socialni partnerji v sklopu ESSDE srečujejo trikrat letno; dve srečanji potekata v obliki delovnih skupin (ene za splošno izobraževanje ter druge za področje visokega šolstva in znanosti; ena se izvede na daljavo oziroma hibridno), ob koncu leta pa je izpeljano tudi plenarno zasedanje.

»Vodilna tema srečanja delovne skupine ESSDE sredi letošnjega marca je bilo vključujoče izobraževanje, zbrani so prisluhnili tudi predstavitvi akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in izboljšanje digitalnih spretnosti v izobraževanju ter se zavezali k reviziji oziroma posodobitvi večsektorskih smernic o nasilju in nadlegovanju pri delu s strani tretjih oseb.«

Na zadnjem plenarnem zasedanju sredi decembra lani so delegatke in delegati tako med drugim obravnavali pregled evropskega socialnega dialoga, predstavnica Evropske komisije je predstavila poročilo strokovne skupine »Vlaganje v našo prihodnost: kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje«, zbrani pa so se seznanili tudi s načrtovanimi aktivnostmi Evropskega leta spretnosti 2023 in pa rezultati ter nekaterimi dokumenti, ki so nastali v različnih skupnih projektih ETUCE-ja in EFEE-ja. Vodilna tema srečanja delovne skupine ESSDE sredi letošnjega marca pa je bilo vključujoče izobraževanje, zbrani so prisluhnili tudi predstavitvi akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in izboljšanje digitalnih spretnosti v izobraževanju ter se zavezali k reviziji oziroma posodobitvi večsektorskih smernic o nasilju in nadlegovanju pri delu s strani tretjih oseb.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar