Ljubljana, 15. 6. 2022

Glavni odbor na izredni seji

Seznanitev s ključnimi poudarki za javni sektor, vzgojo in izobraževanje, znanost in kulturo v koalicijski pogodbi nove vlade, predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS za ovrednotenje strokovnih nazivov vzgojiteljic – pomočnic, izhodišča za pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma za končanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter priprave na 11. kongres SVIZ so bile točke dnevnega reda izredne seje Glavnega odbora SVIZ, na kateri so se njegovi članice in člani srečali 14. junija 2022.

 

Zatem ko so potrdili predlagani dnevni red, je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj navzoče članice in člane najvišjega organa sindikata med kongresoma seznanil s ključnimi poudarki, načrti in zavezami iz aktualne koalicijske pogodbe, ki so neposredno povezane s področji delovanja našega sindikata – torej s predvidenimi programskimi usmeritvami nove vlade na področju javnega sektorja, v vzgoji in izobraževanju, kulturi ter znanosti. V dokumentu je med drugim poudarjeno, da morata javna in brezplačna vzgoja in izobraževanje ostati temelj solidarne družbe, napovedana je tudi posodobitev javnega izobraževanja skozi proces oblikovanja nove bele knjige. V zvezi s slednjim je glavni tajnik podčrtal ustreznost odločitve sindikata, da podpre dejavnosti Partnerstva za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem, v katerem so se povezali pedagoška stroka, praktiki in drugi deležniki v šolskem polju, da bi slednjemu omogočili reflektirati velike družbene spremembe, ki jih spremljamo. V tem smislu se je namreč zadnja – sicer uspešna – reforma izobraževanja v Sloveniji izpred treh desetletij v posameznih delih izčrpala. Glavni tajnik je izpostavil tudi, da koalicijska pogodba napoveduje »partnerski in vključujoč odnos s šolskimi sindikati« in vrnitev sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju na raven pred zadnjo spremembo, ki je zaposlenim odvzela dva predstavnika v tem organu. V SVIZ smo proti omenjeni spremembi v sestavi svetov zavodov ob koncu lanskega leta zbrali 24.224 podpisov. Napovedano je tudi izboljšanje pogojev dela, vključno z delovnimi obremenitvami strokovnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah. V poglavju o učinkovitem javnem servisu in zdravih javnih financah se je nova koalicija obvezala, da bo »prioritetno nagovorila odprte stavkovne zahteve«, glavni tajnik pa je navzoče seznanil, da je uvodno srečanje vladne pogajalske skupine in pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju sklicano za 20. junija letos. Ob tem je izpostavil, da vlada ne bo smela spregledati specifičnih zahtev zaposlenih v posameznih delih javnega sektorja, pri tem pa posebej opozoril na položaj delavk in delavcev iz plačne skupine »J«.  

 

Kar se tiče visokega šolstva, nova koalicija načrtuje celostno prenovo zakonodaje na tem področju, ob tem pa še ureditev delovnih specifik in povečanje deleža za visoko šolstvo iz javnih sredstev na 1,5 % BDP do leta 2026. Na področju znanosti sta ključni napoved reorganizacije Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in povečanje preglednosti pri recenzijah in razpisnih postopkih za raziskovalne projekte. Za področje kulture koalicija napoveduje »odpravo najbolj spornih odločitev na področju kulture« na kadrovskem področju, področju filma, nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Hkrati napovedujejo »prenovo zakonodaje na področju kulture, ki bo omogočila modernizacijo kulturnega sektorja,« in pripravo 10-letnega investicijskega progama vlaganja v »zastarelo javno kulturno infrastrukturo, ki bo naslovil zatečene projekte.« Predvidene so tudi spremembe letos sprejetega Nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2022–2029.

Pred naslednjo točko dnevnega reda, v okviru katere so članice in člani Glavnega odbora SVIZ podali soglasje k oblikovanemu predlogu sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS za ovrednotenje strokovnih nazivov vzgojiteljic - pomočnic in Dogovora o ureditvi plač vzgojiteljicam – pomočnicam ob uvedbi napredovanja v nazive, je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj navzoče seznanil s predlogom dogovora o obuditvi socialnega dialoga, ki ga je vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central 14. junija 2022 naslovilo na Vlado RS. S podpisom dogovora bi se vse strani, poleg delojemalske še delodajalska in vladna, zavezale, da bodo dosledno in v celoti spoštovale omenjeni dogovor, pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter dogovorjeno med partnerji v okviru ESS, in sicer v vseh fazah sprejemanja zakonov ter podzakonskih in drugih aktov.

V nadaljevanju seje so članice in člani Glavnega odbora SVIZ razpravljali o izhodiščih za pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma za končanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter v okviru le-teh tudi o plačilu stavkajočim za dan stavke, ki je bila izpeljana 9. marca letos. Z dodatkom k sklepu so pogajalsko skupino SVIZ »zavezali«, da bo znotraj skupnih pogajanj reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zagovarjala odpravo plačnih zaostankov in zvišanje plač zaposlenih v znanosti in kulturi po zgledu odprave zaostankov in zvišanja plač v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Izredna seja se je sklenila s pripravami na 11. kongres SVIZ (ta bo izpeljan novembra letos), in sicer s pregledom predlogov sprememb Statuta SVIZ in poslovnika o delu kongresa.