Ljubljana, 19. 7. 2019

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

V teh toplih in sončnih poletnih dneh, ki jih marsikdo uživa s knjigo v rokah, z vami delimo informacijo, da je pri založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani izšla nova knjiga – Govorno nastopanje v pedagoškem procesu avtorja Tomaža Petka.  

Knjigi na pot so v založbi zapisali, da mora sodobni učitelj obvladati govorno nastopanje, da lahko v razredu tvori ustrezna, razumljiva, pravilna in predvsem učinkovita govorjena besedila. Načrtovanje in razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, s tem pa tudi priložnost za njihov profesionalni razvoj.

V monografiji dr. Tomaž Petek – doktor znanosti s področja jezikoslovja, docent za slovenski jezik, ki na pedagoški fakulteti od leta 2007 poučuje predmete, povezane s slovenščino oziroma jezikoslovjem, na več študijskih smereh – celostno predstavlja področje govornega nastopanja v pedagoškem procesu. Učitelj se mora nanj, poudarja, kakovostno pripraviti vsebinsko, didaktično in »retorično«. Kako to storiti, avtor poda v petih samostojnih poglavjih:

- Govorno nastopanje v sklopu sporazumevanja,

- Učiteljeva vloga v razredni interakciji,

- Razvijanje govornega nastopanja pri učiteljih,

- Ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop,

- Kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev.

 

 

Knjiga Govorno nastopanje v pedagoškem procesu, skratka, pomaga učitelju pri zavedanju o pomembnosti ustrezne lastne usposobljenosti za govorno nastopanje in izkušenj, ki so za to potrebne, pri tem, da je kritičen do svojega govornega nastopanja, da se vseživljenjsko govorno izobražuje in da se zaveda, da vsem – učencem in drugim – predstavlja tudi govorni zgled.