Ljubljana, 4. 4. 2023

Izobraževalni seminar v kulturi

S seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacij, ki je 3. in 4. aprila 2023 potekal v Zrečah, smo prešli v drugo polovico dvodnevnih izobraževanj, ki jih v sindikatu za naše predstavnice in predstavnike v zavodih pripravljamo to pomlad. Do zdaj so bili že izpeljani izobraževalni seminarji za zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji, v osnovnih, glasbenih šolah in zavodih za izobraževanje odraslih ter za tiste v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih. Na tokratnem izobraževanju je predstavljenim vsebinam prisluhnilo trideset sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ v kulturnih organizacijah. 

 

 

Dejavnost sindikalne konference kulturnih organizacij

V uvodu v srečanje je zbrane pozdravila predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ Irena Porekar Kacafura, ki prihaja iz Pokrajinskega muzeja Maribor, in povzela intenzivno dejavnost konference od začetka mandatnega obdobja 2022–2026. Izpostavila je sestanek z ministrico za kulturo in drugimi predstavniki ministrstva, a podčrtala, da slednje ne izpolnjuje napovedanega v koalicijski pogodbi, prav tako pa se ni odzvalo na nobenega od predlogov sprememb, ki smo jih pripravili v sindikatu. Tudi v tej luči smo se v Svizu povezali s sindikatoma v kulturi, Gloso in Zasukom, skupaj pa smo opozorili na pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih, nujnost oblikovanja standardov in normativov tudi za področje kulture, na slabe delovne pogoje, neustrezno vrednotenje dela in vse večjo prekarizacijo. Prav tako smo naslovili nujnost poenotenja pogojev za pridobivanje nazivov ter spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v delu o sestavi sveta zavoda in razširitvi pristojnosti le-tega. Skupaj z Gloso in Zasukom smo pred letošnjim kulturnim praznikom pripravili tudi odmevno novinarsko konferenco, na kateri smo kritično izpostavili ključne probleme področja kulture in pričakovanja zaposlenih, da se začnejo razmere urejati takoj. Ministrstvo v novi sestavi je po omenjeni novinarski konferenci začelo svojo aktivnost usmerjati zgolj v položaj samozaposlenih, kjer v delu fiktivnih delovnih razmerij aktivno sodeluje tudi SVIZ, medtem ko problematike zaposlenih v javnih kulturnih zavodih navkljub danim obljubam še ni naslovilo. Predsedstvo sindikalne konference je ministrstvo seznanilo, da ima sindikat pripravljen predlog stavkovnih zahtev, če se kot pristojni ne bodo začeli odzivati in reševati težav, ki so se nakopičile v kulturnem sektorju. Ob tem je predsedstvo Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ pripravilo tudi predlog nove uvrstitve delovnih mest, iz katerega bo izhajalo v pogajanjih za nov plačni sistem v javnem sektorju. Predsednica sindikalne konference je prenesla tudi informacijo, da je sindikat na področju kulture pridobil nove članice in člane, potekajo pa prizadevanja, da bi mrežo članstva še razširili.

 

Glavni tajnik o aktualni problematiki

Sindikalne zaupnice in zaupniki so zatem prisluhnili glavnemu tajniku Sviza Branimirju Štruklju, ki je spregovoril o nekaj najpomembnejših vsebinah, ki v zadnjem obdobju zaznamujejo dejavnost sindikata. Kot prelomno za nadaljnje delovanje Sviza je izpostavil sklep 11. kongresa, ki je prepričljivo podprl sodobno koncepcijo sindikata, ki v središče delovanja postavlja tradicionalno sindikalno solidarnost in uveljavljanje neposrednih materialnih interesov članstva, a se hkrati opredeljuje tudi do bistvenih družbenih vprašanj v skladu z vrednotami sindikata, saj razume, da je uresničevanje teh načel in prepričanj prav tako v interesu članic in članov. Dotaknil se je tudi koncepta prehoda v trajnostno družbo, ob tem pa vloge sindikatov pri tem, da stroškov omenjenega prehoda ne bo naloženo zaposlenim.

Kot širše pomembno je glavni tajnik prav tako izpostavil zdravstveno reformo in ohranjanje javnega zdravstvenega sistema, davčno in pokojninsko reformo, največ pozornosti pa namenil aktualnemu dogajanju, ki spremlja napovedano oblikovanje novega plačnega sistema v javnem sektorju. Spremenjena izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, del katerih so tudi nekatere določbe o napredovanjih, zamik uveljavitve nove plačne lestvice, je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila 3. aprila 2023, sindikalni zaupnice in zaupniki so se z glavnim tajnikom strinjali v oceni, da bo dogovorjeno v pogajanjih dolgoročno začrtalo položaj vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih.

 

V krajši razpravi so sindikalni zaupnice in zaupniki na strokovno službo sindikata in predsednico sindikalne konference kulturnih organizacij naslovili vprašanja o predvidenih spremembah zakona o delovnih razmerjih in v okviru le-tega institut dela na domu, zaostajanju rasti plač na področju kulture in časovnici pogajanj za oblikovanje novega plačnega sistema v javnem sektorju, stališču sindikata do izplačevanja delovne uspešnosti, podaljševanju delovne dobe in odmernem odstotku pokojnine, o potencialnem zmanjševanju števila dni dopusta v javnem sektorju, zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo in povečevanju števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov ter razširitvi pristojnosti tega organa.


 

O problematiki resorja s predstavnikoma ministrstva

V zadnji uri dopoldanskega dela izobraževalnega srečanja sta se zbranim pridružila predstavnika Ministrstva za kulturo, in sicer državni sekretar mag. Marko Rusjan ter sodelavka v kabinetu ministrice Kim Komljanec. Državni sekretar je v svoji uvodni predstavitvi nanizal nekaj ciljev ministrstva, med katerimi je postavil v ospredje oblikovanje nove kulturne politike, s poudarkom na krepitvi pravic zaposlenih v sektorju in varnosti delovnih mest. Podčrtal je prizadevanje, da bi javnost prepoznala kulturo kot temeljno družbeno tkivo, pomen vzpostavljanja mednarodnih povezav na področju kulture in medkulturnega dialoga, kot bistvene pa omenil še stabilne pogoje dela, ekonomsko in socialno varnost zaposlenih, povečevanje vpliva delavcev pri soupravljanju javnih zavodov, zagotavljanje enakosti spolov, preprečevanje nasilja. Poudaril je še, da lahko kultura pomembno prispeva k prehodu v trajnostno družbo, v povezavi z načrtovano reformo plačnega sistema v javnem sektorju pa, da se ministrstvo zaveda, da so plače v kulturnem resorju slabše kot na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja in da si prizadevajo te anomalije nasloviti na ravni vlade. Dotaknil se je še že dlje trajajoče kadrovske podhranjenosti javnih zavodov, ki vodi v razširjeno prekarizacijo. V zvezi s tem si po besedah državnega sekretarja ministrstvo zdaj prizadeva zagotoviti zaposlitve v tistih javnih zavodih, kjer so razmere najbolj pereče, zatem pa naj bi problematiko uredili sistemsko. Med dejavnostmi ministrstva je tudi intenzivnejši dialog z lokalno skupnostjo, delo na krovnem zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakonu o medijih, aktivna pa je tudi skupina za novo muzejsko strategijo. Sodelavka v kabinetu ministrice Kim Komljanec je spregovorila še o posvetih o nacionalnem programu za kulturo, ki trenutno potekajo po Sloveniji, cilj pa je sistemsko spremeniti kulturni model tako, da bo vzdržen za zaposlene in širšo javnost, ki kulturo potrebuje.   

 

Predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij Irena Porekar Kacafura je napovedi predstavnikov ministrstva pospremila z zavedanjem, da je spremembe zahtevno izpeljati v kratkem obdobju, a poudarila tudi, da je sindikat v mandatu aktualne vlade pripravil že nekaj predlogov in pobud, vendar do zdaj z ministrstva nismo prejeli odziva. Državnemu sekretarju je postavila še vprašanja o predvidenih spremembah v tarifnem delu kolektivne pogodbe, vlogi delovnih skupin za trajni dialog, ki so vzpostavljene v okviru ministrstva, o nujnem oblikovanju standardov in normativov tudi za področje kulture, povečanju števila zaposlenih v svetih zavodov, skupini za muzejsko politiko in morebitnem oblikovanju ločenega zakona zgolj za muzeje, pobudi o poklicnih boleznih in specialistični ambulanti za zaposlene v kulturi. Še enkrat je poudarila, da sindikat pričakuje, da bo ministrstvo z nami vzpostavilo dialog in da bomo v razpravah enakovreden sogovornik. Sindikalni zaupnice in zaupniki so izpostavili še problematiko strokovnih nazivov in napredovanj, posebej pravilnika o napredovanju na področju kulturne dediščine, zagotavljanju sredstev za dotrajane javne kulturne zavode, problematiko uporabe lastnih sredstev, hiperprodukcijo in spremljajočo izgorelost, noveliranje zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, od državnega sekretarja pa so želeli tudi zagotovilo, da bo ministrstvo v pogajanjih o novem plačnem sistemu odločno zavzelo za zvišanje plač zaposlenih v kulturi in odpravo ugotovljenih nesorazmerij.     

V popoldanskem delu prvega dneva izobraževalnega seminarja je pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz v razpravi z navzočimi podrobno predstavila vladna izhodišča za sistemske spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, program pa se je sklenil ob predstavitvi muzejske zbirke ozkotirne železnice Zreče, ogledu razstave o arheološkem najdišču Brinjeva gora in druženju ob predavanju Človek in izzivi, ki ga je pripravil sindikalni zaupnik Uroš Dokl

 

Zbor sindikalne konference

Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom konference, v skladu z dnevnim redom pa so pozornost najprej namenili predstavitvi predloga novega vrednotenja delovnih mest v dejavnosti kulture. Predsednica sindikalne konference Irena Porekar Kacafura je navzoče seznanila s primeri posameznih delovnih mest in izhodiščnimi predlogi plačnih razredov, ki jih je oblikovalo predsedstvo sindikalne konference. Predsedstvo je prav tako pripravilo predlog stavkovnih zahtev za področje kulture, s katerimi je sindikat seznanil ministrstvo, sindikalna konferenca pa je potrdila, da s predlogi zahtev soglaša. V nadaljevanju so sindikalni zaupnice in zaupniki namenili nekaj pozornost t. i. prikritim delovnim razmerjem v javnih kulturnih zavodih ter se strinjali, da bi moralo ministrstvo na tem področju nujno opraviti ustrezen nadzor. V zadnjem delu zbora sindikalne konference je strokovna sodelavka za pravne zadeve Anja Korošec predstavila delovnopravno zakonodajo s poudarkom na posebnostih v dejavnostih kulture, podrobneje pa je spregovorila o pogodbi o zaposlitvi in pogojih za zasedbo delovnega mesta, delovnem času in dodatkih.    

 

Delo sindikalnega zaupnika in izzivi v komunikaciji

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah se je 4. aprila 2023 sklenil s predavanjem in praktično delavnico o izzivih v komunikaciji, s katerimi se predstavnice in predstavniki sindikata srečujejo pri svojem delu.

 

Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se med drugim že več kot dvajset let ukvarja tudi s problematiko nasilja v delovnih procesih, je ob zgledih nanizala načela spoštljive in nenasilne komunikacije, izpostavila pomen psihološke varnosti na delovnem mestu, pozornost pa v pogovoru z udeleženkami in udeleženci namenila spretnosti medsebojnega poslušanja, reševanju konfliktov in tudi trpinčenju na delovnem mestu. V okviru praktične delavnice so sindikalni zaupnice in zaupniki v skupinah razpravljali o šestih praktičnih primerih in v razpravi predstavili, kakšne rešitve bi zanje poiskali v svojih delovnih okoljih.

 

***

Do konca letošnjega niza dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike ostajata še dva, in sicer:

-  17. in 18. 4. 2023, v Portorožu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

-  15. in 16. 5. 2023, v Portorožu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti