Ljubljana, 20. 10. 2021

Izobraževalni seminar v predšolski vzgoji

Z izvedbo izobraževalnega seminarja za Sindikalno konferenco predšolske vzgoje smo v SVIZ  uspešno prešli v drugo polovico za letošnjo jesen načrtovanih dvodnevnih izobraževanj za sindikalne zaupnice in zaupnike. V Zrečah so se predstavnice in predstavniki sindikata v vrtcih širom Slovenije 18. in 19. oktobra 2021 družili ob aktualnih predstavitvah, v okviru katerih so izpostavili številna vprašanja, povezana z delom, ki ga opravljajo, nič manj dragocena pa ni bila izmenjava izkušenj v pogovorih zunaj predavalnice.

 

Skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz predšolske vzgoje je v uvodu v izobraževalni seminar pozdravila predsednica konference Petra Koritnik, ki je ob predstavitvi programa dogodka kritično izpostavila, da je oblast pri spoprijemanju z epidemijo covida-19 z nekaterimi nestrokovnimi odločitvami hkrati prenesla na vodstva vrtcev in zaposlene v njih  nesprejemljivo veliko mero odgovornosti, prav tako pa ni pripomogla h krepitvi strpnosti in spoštljive komunikacije. Kar nekaj nezadovoljstva v predšolski vzgoji spremlja dejstvo, da zaposlenim še vedno ni bil izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah za maj in junij, nekaterim celo za mesec april, v SVIZ pa smo pred dnevi zato predstavnike pristojnih ministrstev vnovič pozvali, naj po več kot pol leta zagotovijo sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS.

 

Na to, da je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za vzgojno-izobraževalno dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je bilo nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote, je v okviru svoje predstavitve aktualnega dogajanja opozoril tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj ter dodatno pokazal na izvorno neustrezen način določanja dodatka in posledično zelo različne višine izplačil v vrtcih in šolah. Prav tako je izpostavil neustrezno vrednotenje dela na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja ter drugih delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice. Podčrtal je, da so sicer vedno perečo problematiko plač v okoliščinah epidemije covida-19 povsem preglasile izvorno nesindikalne teme, kot so vprašanje cepljenja, testiranja, varnosti, odrejanja karanten ipd. Ta so tako kot v širši družbi tudi med članstvom SVIZ sprožila veliko kresanja mnenj, nerazumevanja in nestrpnosti, na kar je, kot je poudaril glavni tajnik SVIZ, zagotovo vplival ukazovalni, avtoritaren pristop oblasti. Vlada RS tudi ni pokazala razumevanja, kako ključnega pomena je delovanje vrtcev in šol za normalno delovanje širše družbe, v skladu s tem pa ni zagotovila finančnih sredstev za rešitve (npr. za prezračevalne sisteme), ki bi pripomogle k stabilnejšemu funkcioniranju vzgojno-izobraževalnega sistema. Zapisano se odraža tudi v siceršnji stopnji socialnega dialoga v državi – na njegovo škodljivo odsotnost in nezainteresiranost vlade, da bi ga obnovila, so sindikalne centrale ponovno opozorile pred dnevi in poslanske skupine pozvale, naj na to temo zahtevajo nujno sejo odbora Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Med ključnimi aktualnimi temami glavni tajnik sindikata ni prezrl predlagane novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki v temelju spreminja razmerja med deležniki v svetih vrtcev in šol. Izpostavil je, da se s povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev, ob hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih v svetih, izrazito povečuje vpliv politike in političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev ter na delovanje vrtcev in šol. Zdajšnja struktura svetov vrtcev in šol obstaja 25 let. V tem času se je kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema izboljševala, kar potrjujejo tri ključne mednarodne in periodične raziskave dosežkov učencev (PISA, TIMSS, PIRLS). V tem obdobju je vzgojno-izobraževalni sistem deloval stabilno in brez večjih pretresov. Upravičeno je sklepati, da je k dobrim rezultatom prispeval tudi primeren izbor ravnateljev in ravnateljic, ki so bili imenovani po zdaj veljavnem postopku, pri katerem je vpliv politike ustrezno omejen. Poraja se vprašanje, zakaj strukturo svetov vrtcev in šol spreminjati, če le-ta prispeva k stabilnemu delovanju in kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ter tvegati s politizacijo slovenskih šol in vrtcev. V luči omenjene novele ZOFVI, katere vsebino smo v SVIZ v delu, ki radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov, že kategorično zavrnili, Državni svet 22. 10. 201 organizira posvet, o katerem je več informacij dostopnih – tukaj. V pogovoru s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki je glavni tajnik spomnil še na aktivnosti, ki bodo v SVIZ izpeljane v predkongresnem letu, v nadaljnji razpravi pa so navzoči izpostavili problematiko, ki spremlja vključevanje vse več otrok priseljencev v predšolsko vzgojo, ter pozvali k nujnosti sistemskega pristopa k vprašanju.

 

V nadaljevanju vsebinsko bogatega izobraževalnega seminarja sta se udeleženim pridružila predstavnika Inšpektorata RS za šolstvo in šport  mag. Mateja Kozlevčar in dr. Simon Slokan, glavni inšpektor. Orisala sta pristojnosti, način delovanja in področja dela inšpektorata, pri tem pa precej pozornosti namenila anonimnim prijavam, ki jih inšpektorji prejmejo veliko, izstopajo pa predvsem tiste s strani zaposlenih.med katerimi jih največ prejmejo s strani zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Opozorila sta, da je v ozadju anonimnih prijav široka problematika klime v posameznih delovnih okoljih, ki se povezuje z vzajemno odgovornostjo, spoštovanjem, vlogo ravnatelja kot pedagoškim in hkrati upravnim vodjem. Sproščujoči odmor je pripomogel, da so lahko sindikalni zaupniki in zaupnice po njem zbrano sledili predavanjema o pogostih pravnih vprašanjih, ki spremljajo delovno razmerje in zaposlitve v vzgoji in izobraževanju. Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika je podrobno predstavila institut zaposlitve za določen čas, med drugim tudi razloge za sklenitev pogodbe za določen čas, lastnosti tovrstne pogodbe, ki se sklepa za omejeno obdobje, t. i. veriženje, ki pomeni, da delodajalec z zaposlenim – ob nekaterih izjemah – ne sme skleniti pogodbe o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Spregovorila je tudi o nezakoniti sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, obveznostih pogodbenih strank, preračunu delovnega časa, pravici do odpravnine in višini le-te. Pojasnila je še zaposlitev za krajši delovni čas ali določen delovni v povezavi z zaposlovanjem novega kadra pri delodajalcu. Anja Korošec, strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve je v svoji predstavitvi namenila pozornost na novo določenemu povračilu prevoznih stroškov za prihod na delo in odhod z dela, v zvezi s katerimi so imeli sindikalni zaupnice in zaupniki veliko vprašanj, ter temi varnosti in zdravja pri delu. Dolgemu dnevu navkljub so sindikalni zaupnice in zaupniki še prav posebno pozorno prisluhnili nadvse aktualni temi o novostih na področju zdravil in cepiv proti covidu-19, ki jo je pripravil prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

 

Dopoldanski del drugega dneva izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji se je začel s predavanjem predstavnice Informacijskega pooblaščenca RS Polonce Štrekelj, ki je podrobneje spregovorila o splošnih načelih varstva osebnih podatkov in zatem še o povezani temi, kako lahko posameznik uveljavlja svoje pravice do varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih.

 

V nadaljevanju se je sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v dvorani v Zrečah pridružila strokovna sodelavka za pravne zadeve pri Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) Martina Vuk ter predstavila sindikalna stališča o (predlogu) Zakona o demografskem skladu in priprave na razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Že uvodoma je poudarila, da so eden od civilizacijskih dosežkov razvitih držav, med njimi tudi Slovenije, demografske spremembe v smeri dolgožive družbe, že vsaj desetletje pa pri nas obstaja načelno soglasje različnih deležnikov, da je treba za to, da bi zdajšnje in prihodnje generacije dolgoročno prejemale dostojne pokojnine, priskrbeti trajnosten in stabilen dodatni vir, ki bo zagotavljal potrebna dodatna finančna sredstva za pokojninsko blagajno. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere del je tudi naš sindikat, je glede na pomen in učinek, ki ga ima vzpostavitev demografskega sklada za dostojnost pokojnin, tako prepričana, da bi bilo treba pred sprejemom tovrstnega zakona doseči soglasje socialnih partnerjev o njegovih ključnih rešitvah. To se v primeru predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu ni zgodilo, dodatno pa se predlog, o katerem naj bi Državni zbor RS odločal na svoji redni julijski seji, a je bilo odločanje nato z dnevnega reda umaknjeno, v svojem konceptu celo odmika od temeljnega cilja – tj. trajnostnega zagotavljanja dostojne pokojnine. Omenjeno prestavitev odločanja o sprejemu zakona o nacionalnem demografskem skladu smo sindikati pozdravili in razumeli tudi kot znak tihe pritrditve sindikalnim argumentom o škodljivosti zakona, a smo že takrat, tj. julija letos, hkrati poudarili, da bomo, če je šlo pri omenjeni potezi vladajoče koalicije zgolj za prestavitev glasovanja in besedilo zakonskega predloga v vmesnem času ne bo ustrezno spremenjeno ter pripravljeno s širokim družbenim soglasjem (hkrati pa bomo sindikati še vnaprej izključeni iz socialnega dialoga o vsebini zakona), odločno nadaljevali z aktivnostmi za preprečitev uveljavitve zakona.

 

Sindikalni zaupniki in zaupnice so prisluhnili tudi predstavniku Delavske hranilnice Andreju Pivčeviču, ki je podrobneje spregovoril o ugodnostih, ki jih banka nudi včlanjenim v naš sindikat – med temi so, denimo, eno leto brezplačnega vodenja osebnega računa, enoletna brezplačna članarina za kreditno kartico DH Mastercard, šestmesečno brezplačno vodenje novoodprtega poslovnega računa za sindikate. Predstavil je še primere nekaterih kreditov (potrošniškega, stanovanjskega, Svizovo čebelico, lizing) in pripadajoče obrestne mere, ki so za člane sindikata nižje. Zaupnice in zaupniki so ob tem kritično opozorili na realni položaj številnih zaposlenih v predšolski vzgoji, ki zaradi slabih plač ne izpolnijo pogoja kreditne sposobnosti. Do brošure, v kateri so povzete aktualne ugodnosti Delavske hranilnice, lahko dostopate – tukaj.

Dogodek v Zrečah se je sklenil z zborom sindikalne konference predšolske vzgoje, v okviru katerega je potekala razprava o zelo pomembnem vprašanju uveljavitve strokovnih nazivov na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. SVIZ je že v stavkovnem sporazumu leta 2018  uveljavil zahtevo, da mešana delovna skupina SVIZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preuči in pripravi uveljavitev omenjenih strokovnih nazivov. Cilj zaradi neodzivnosti ministrstva ni bil realiziran. Aktualni predlog uvedbe nazivov za pomočnika vzgojitelja, ki je prav tako predlagan v že omenjeni noveli Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, je Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ podprla, a je bilo ob tem jasno izpostavljeno, da morebitna uvedba nazivov v zakonu še ne prinaša nobene spremembe plač, ker bi bilo za to treba spremeniti Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Skladno s sklepom z zbora konference bo zato SVIZ na ministrstvo naslovil vprašanje, ali je pripravljeno takoj pristopiti k ovrednotenju nazivov za pomočnika vzgojitelja in hkrati dopolniti Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Poudariti je treba, da morebitna uvedba strokovnih nazivov ne rešuje bistvenega problema, da je izhodiščni plačni razred pomočnice vzgojiteljice, ki ima končano srednješolsko izobraževanje in pridobljeno kvalifikacijo, pod ravnjo minimalne plače! Za SVIZ in sindikalno konferenco predšolske vzgoje je tako nerazumno nizko ovrednotenje zahtevnega dela in odgovornosti povsem nesprejemljivo, zato je treba takoj ustrezno ovrednotiti delo in odgovornosti pomočnice vzgojiteljice. Sindikalna konferenca je v sklepih podprla še stališča Glavnega odbora SVIZ v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev ZOFVI, pobudo, da se v vrtcih nemudoma začne upoštevati predvidene prostorske normative, sindikalni zaupnice in zaupniki pa so seznanili tudi s pripravami na 11. kongres SVIZ, ki bo potekal prihodnje leto.

Novembra bo SVIZ nadaljeval z izobraževalnimi seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih šolah, glasbenih šolah in zavodih za izobraževanje odraslih (8. in 9. 11. ter 15. in 16. 11.) ter v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih (29. in 30. 11.).