Ljubljana, 28. 2. 2023

Izobraževalni seminar za zaupnike v osnovnih in glasbenih šolah

Z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih se je te dni, 27. in 28. februarja, nadaljeval spomladanski niz SVIZ-ovih seminarjev. V Portorožu je aktualnim informacijam s pogajanj, o zahtevah sindikata za sklenitev stavkovnega sporazuma in napovedi stavke za 13. april, predstavnikoma Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter predavanjem o številnih zanimivih temah prisluhnilo skoraj 320 sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Zaupniki so sprejeli tudi poseben poziv Vladi RS in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, naj začneta takoj reševati pomanjkanje osebja v vrtcih in šolah.

Uvodoma je predsednik sindikalne konference (SK) Dušan Nemec pozdravil zbrane sindikalne zaupnice in zaupnike ter izrazil zadovoljstvo, da se je bilo tokrat – po napovedi zadnjega izobraževalnega seminarja pred več kot letom in pol in njegovi odpovedi v zadnjem trenutku zaradi izbruha pandemije – znova moč srečati v živo. Predstavil je dnevni red in kolege povabil k aktivnemu sodelovanju na dogodku, nato pa predal besedo glavnemu tajniku sindikata, ki je spregovoril o najpomembnejših aktivnostih, trenutnih dogajanjih in prihodnjih obetih.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je izpostavil, da je sindikat skupaj s sindikalnimi zaupniki in članstvom v morda najbolj zahtevnem položaju v zadnjih dveh desetletjih. Snuje se nov plačni sistem v javnem sektorju, obenem pa je SVIZ v intenzivnih pogajanjih z Vlado RS o uresničitvi stavkovnih zahtev oziroma sklenitvi stavkovnega sporazuma. Položaj glede omenjenih vprašanj je zahteven in kompleksen, zato je naloga tako vodstva sindikata kot sindikalnih zaupnikov, da članstvu primerno predstavijo pomembnost trenutka ter ustreznega ravnanja. Kot je znano, je SVIZ nedavno zaradi nezadovoljivega napredka na pogajanjih glede stavkovnih zahtev za 13. april napovedal nov stavkovni dan v vzgoji in izobraževanju. Sindikat bo vztrajal, da se odpravijo nepravične razlike in zaostajanje plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za prejemki drugih primerljivih poklicev v javnem sektorju. Argumente za te zahteve je glavni tajnik podkrepil s primerjalnimi podatki in zaostajanju plač zaposlenih v šolstvu glede na nekatere druge poklice skozi zadnje desetletje. Tudi vladni izračuni potrjujejo, da je bil indeks rasti povprečne plače v vzgoji in izobraževanju v zadnjih petih letih občutno nižji od rasti v drugih delih javnega sektorja.
Sindikalne zaupnike je zato pozval, naj skupaj s članicami in člani pokažejo vztrajnost in odločenost pri zahtevi za odpravo plačnih neenakosti, naj pokažejo zavzetost in bodo pripravljeni na stopnjevanje aktivnosti, najprej z odločenostjo izvesti nov stavkovni dan 13. aprila letos in na ta dan tudi priti v Ljubljano na množični protestni shod. V podobno nezavidljivem položaju glede prejemkov so sicer tudi ravnatelji, zato je SVIZ že pred časom podprl tudi njihove pobude za dvig plač.


V nadaljevanju izobraževalnega seminarja sta se navzočim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružila minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in državni sekretar dr. Boris Černilec. Minister je izpostavil, da sta po njegovem mnenju vzgoja in izobraževanje temelj vsake družbe, se je pa šolski sistem pri nas znašel pred številnimi izzivi in v zahtevnem položaju, zlasti v aktualnem času. Epidemija je pustila mnoge brazgotine na številnih področjih in vsem vključenim; a učitelji so se po ministrovem prepričanju v tem času izjemno izkazali, kljub številnim težavam, s katerimi so bili ali so še soočeni. Zaveda se mnogih izzivov, s katerimi se spopadajo zaposleni oziroma celoten sistem – pomanjkanje učiteljev in drugih zaposlenih, nizek ugled poklica v družbi, neustrezne plače … Minister je poudaril, da se mu zahteve zaposlenih zdijo legitimne, sam pa je zavezan k njihovemu reševanju. Pot do ustreznih razmerij med plačami primerljivih poklicev oziroma odpravo nepravičnih anomalij vodi prek pogajanj, a je zahtevna in dogovorjene rešitve ne bodo mogle biti uresničene čez noč. Za učitelje je njihov poklic poslanstvo, a mora biti tudi pošteno plačan. Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je tudi kot sam učitelj povedal, da prepoznava delo in upravičena pričakovanja zaposlenih ter da bo ministrstvo skupaj, v dialogu s sindikatom in zaposlenimi iskalo rešitve. Mladim je med izobraževanjem potrebno ponuditi in omogočiti najboljše možnosti za njihov razvoj, za prihodnost.

V nadaljevanju nastopa je minister naštel še nekaj konkretnih aktivnosti ministrstva, nato pa odgovarjal tudi na neposredna vprašanja prisotnih o konkretnih opažanjih ali problematiki iz njihovih sredin oziroma vsakodnevne prakse. Kasneje je v tem delu prioritete ministrstva predstavil tudi državni sekretar dr. Boris Černilec, ki je na MVI pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Omenil je odločenost pristojnih za reševanje številnih nakopičenih težav in odprtih vprašanj v šolstvu (plačilo in ugled učiteljskega poklica, vpeljava strokovnega naziva višjih svetnik s 1. septembrom letos, šola v naravi, standardi in normativi, NPZ, šolanje na domu, položaj tujega jezika …). Prisluhnil je izpostavljenim težavam na posameznih zavodih in v razpravi s prisotnimi izmenjal poglede na nekatera vprašanja, ki najbolj pestijo zaposlene v osnovnih in glasbenih šolah.

 


Zatem ko smo bili v SVIZ v zadnjem obdobju priča nekaj primerom, ko so posamezni sindikati zavodov s strani Finančne uprave RS (FURS) prejeli globe zaradi neoddaje letnega poročila oziroma obračuna davka od dohodka pravnih oseb, in dejstvu, da sta 28. februarja in 31. marca roka za oddajo podatkov o finančnem poslovanju (letnih poročil in obračun davka od dohodkov pravnih oseb, na Ajpes in FURS), smo na izobraževalni seminar v popoldanskem delu prvega dneva umestili tudi predavanje o obveznostih sindikalnega zaupnika s področja finančno-materialnega poslovanja sindikata v zavodih in pripravi letnega poročila sindikata za leto 2022.

Predavateljica Majda Gominšek, svetovalka in predavateljica za področje davčne zakonodaje in računovodstva iz Svetovalne hiše Gominšek, je podala informacije o tem, kakšne so obveznosti sindikata zavoda oziroma njegovega zakonitega zastopnika glede izdelave poročil, zakonskih predpisov za računovodstvo na davčnem področju, programa dela in finančnega načrta. Dotaknila se je številnih vprašanj, od vsebine letnih poročil, blagajniškega poslovanja, daril in obdarovanj, donacij, božičnic do uslug, ki jih sindikat nudi svojim članom, glede obračuna članarine, premoženja sindikata in sestave davčnega obračuna za minulo leto. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom je predavateljica predala številne koristne napotke glede poslovanja sindikata zavoda, odgovorila pa tudi na nekaj njihovih dilem.

 

Zaključek prvega dne izobraževalnega seminarja se je odvil ob seznanitvi z vladnimi izhodišči za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju in razpravi prisotnih z glavnim tajnikom o slabostih in anomalijah v obstoječem sistemu ter nejasnostih ali nevarnostih, ki jih obeta napovedani novi oz. prenovljeni sistem. Zbrani so se strinjali z ugotovitvijo, da bi se anomalije, ugotovljene po posameznih dejavnostih in poklicnih skupinah v obstoječem plačnem sistemu, po trenutnem predlogu zgolj prenesle v nov plačni sistem in se v njem legalizirale kot specifike v plačnih stebrih. Ostajajo tudi še številne druge dileme in ponujene rešitve, ki puščajo dvom ali različne možnosti interpretacije, zato bo SVIZ pozorno spremljal nadaljnje vladne aktivnosti pri reformiranju sistema plač, medtem ko je bilo še enkrat več poudarjeno, da za SVIZ nov plačni sistem ni sprejemljiv, dokler ne bo podpisan stavkovni sporazum v še aktivni stavki.


Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom sindikalne konference, v uvodu v katero je predsednik le-te Dušan Nemec poročal o dejavnostih v zadnjih nekaj mesecih in se tudi tu dotaknil pogajanj ter nadaljnjih prizadevanj in akcij sindikata za razreševanje oziroma razrešitev stavkovnih zahtev. V tem delu se je med zbranimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki razvila živahna debata ter izmenjava stališč. Sindikalni zaupniki so se natančno seznanili s sklepom z zadnje seje Glavnega stavkovnega odbora (»Drugi stavkovni dan v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju bo izveden 13. aprila letos, če pred tem oziroma najkasneje do 8. marca ne bo prišlo do sklenitve stavkovnega sporazuma med SVIZ-om in Vlado RS«) in soglasno potrdili načrtovane aktivnosti in odločenost vztrajati pri zahtevah.

Predsedstvo sindikalne konference je v novem mandatu doslej izpeljalo dve seji, sicer pa člani predsedstva sodelujejo tudi v delovnih skupinah in različnih aktivnostih. Redno se sestaja delovna skupina za pripravo predloga sprememb normativov in standardov, potekajo tudi srečanja delovne skupine za pripravo sprememb Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ob uvedbi naziva višji svetnik, doslej pa se je odvilo tudi več kot deset krogov pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma med SVIZ-om in Vlado RS.

Dosedanje usklajevanje predlogov sprememb normativov in standardov na področju osnovnega šolstva in glasbenih šol s šolskim ministrstvom je predstavila strokovna sodelavka sindikata za pravne zadeve Jadranka Zupanc, ki je v nadaljevanju zaupnikom podala tudi nekaj podrobnejših pojasnil in odgovorov na njihove dileme. Zbor SK se je nato nadaljeval še s predstavitvijo poteka aktivnosti v delovni skupini glede uvedbe četrtega strokovne naziva (višji svetnik) in razpravo o splošni spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Ob koncu zbora pa so sindikalni zaupnice in zaupniki razpravljali še o aktualni problematiki primanjkljaja kadra v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter sprejeli Javni poziv Vladi RS in šolski oblasti, naj začneta takoj reševati pomanjkanje osebja v vrtcih in šolah.

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasebenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih se je 28. februarja 2023 sklenil s predavanjem in praktično delavnico o izzivih v komunikaciji, s katerimi se sindikalni zaupniki in zaupnice srečujejo pri svojem delu. Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se med drugim že več kot 20 let ukvarja tudi s problematiko nasilja v delovnih procesih, je ob zgledih nanizala načela spoštljive in nenasilne komunikacije, izpostavila pomen psihološke varnosti na delovnem mestu, pozornost pa v pogovoru z udeleženkami in udeleženci namenila spretnosti medsebojnega poslušanja, reševanju konfliktov in tudi trpinčenju na delovnem mestu.

Naslednji izobraževalni seminar bo 13. in 14. marca, prav tako v Portorožu, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih.

 

 

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar