Ljubljana, 22. 2. 2021

Izobraževanje v okoliščinah krize

Kot posvetovalno telo najvišjega organa Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) med dvema konferencama so se na dvodnevnem letnem sestanku 16. in 17. februarja 2021 zbrali članice in člani odbora za enakost (ETUCE Standing Committee for Equality) ter si izmenjali informacije in ideje o možnostih spodbujanja zagotavljanja enakih priložnosti v vzgoji in izobraževanju. V luči zdravstvene, socialne in ekonomske krize, ki je posledica navzočnosti covida-19 ter je razkrila in poglobila neenakosti v šolskem polju, je bilo tokratno srečanje namenjeno iskanju vloge učiteljskih sindikatov pri zagotavljanju kakovostnega in vključevalnega izobraževanja v obstoječih izjemnih razmerah.  

 

Sestanek, ki je bil prvi po decembrski volilni konferenci ETUCE Conference 2020, je bil namenjen tudi potrditvi novega mandata odbora za enakost za obdobje 2021–2024. Vodenje dejavnosti le-tega so članice in člani ponovno zaupali Rosselli Benedetti (UIL Scuola, Italy), za podpredsednico pa imenovali Alexandro Cornea (FSLE, Romania).

Uvod v razpravo sta pospremila prispevka predstavnic iz evropskega sindikata študentov in Izobraževalne internacionale v afriški regiji, v katerih sta ti izpostavili, da je kriza covida-19 pomembno vplivala na akademske dosežke študentk in študentov, hkrati pa da strokovni delavke in delavci v vzgoji in izobraževanju ob hipnem prehodu na šolanje na daljavo v veliki večini niso imeli dovolj spretnosti za takšno poučevanje niti jim nista bila zagotovljena ustrezna usposabljanje in podpora. Predstavnice in predstavniki iz članic ETUCE – ti prihajajo iz 127 učiteljskih sindikatov v 51 evropskih državah in predstavljajo skupno 11 milijonov članic in članov – so si izmenjali zglede dobre prakse pri nudenju podpore izobraževalnemu osebju in šolajočim se v času covida-19, pri tem pa namenili pozornost e-usposabljanjem, ugotovitvam o vplivu aktualnih razmer na prikrajšane skupine posameznikov, podpori socialno in ekonomsko prikrajšanim družinam, ženskemu delu članstva, članicam in članom invalidom, etničnim manjšinam ter LGBTI zaposlenim. V manjših delovnih skupinah so udeleženke in udeleženci srečanja oblikovali osnutek smernic o vlogi sindikatov pri zagotavljanju enakosti in vključevalnosti v vzgoji in izobraževanju v aktualnih izrednih okoliščinah covida-19 in prav tako ob morebitnih prihodnjih zdravstvenih, socialno-ekonomskih, okoljskih in drugih krizah.

 

Za udeležene na sestanku odbora za enakost ETUCE je bila dragocena tudi predstavitev aktualnih ugotovitev raziskave o neenakostih po spolu v vzgojno-izobraževalnem polju in širše, direktorica Evropskega inštituta za enakost spolov EIGE Carlien Scheele in vodja tima za raziskovanje in statistiko pri EIGE Jolanta Reingarte. Izpostavili sta vztrajanje plačne vrzeli med ženskimi in moškimi, pogojenost izbire in dostopnosti področja študija s spolom, razlike v digitalnih spretnostih, pri katerih je eden od vplivnih dejavnikov tudi starost posameznice ali posameznika, pozornost pa sta, seveda, namenili tudi vplivom covida-19 na neenakost po spolu, kot se ta odraža v (ne)zaposlenosti, prekarnih delovnih pogojih in skrbstvenih obveznostih. Pri EIGE pripravljajo tudi novo študijo o spolni (ne)enakosti in socialno-ekonomskih posledicah krize covida-19.