Ljubljana, 17. 1. 2023

Izobraževanje v predšolski vzgoji

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture SVIZ Slovenije (SVIZ) je bil 16. in 17. januarja 2023 v Portorožu izpeljan izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji. Strokovnim vsebinam, povezanim z delom zaposlenih v slovenskih vrtcih, je prisluhnilo skupno 87 predstavnic in predstavnikov sindikata v zavodih v predšolski vzgoji, kjer je organiziran SVIZ. 

 

V uvodu v prvi dan seminarja je zbrane pozdravila predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ Marjana Kolar, sicer zaposlena v Vrtcih občine Moravske Toplice, glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pa je v nadaljevanju spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo SVIZ in širše. Pri tem se ni ognil aktivnostim sindikata na področju uresničevanja stavkovnih zahtev v še zmeraj aktivni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Podčrtal je, da bo sindikat pri uresničitvi stavkovnih zahtevah, ki so bile na vlado v še prejšnji sestavi naslovljene februarja lani, vztrajal do sklenitve stavkovnega sporazuma. Med devetimi stavkovnimi zahtevami je bila do zdaj razrešena zahteva o plačilu stavkovnega dneva, prav tako je bil vpeljan četrti strokovni naziv v vzgoji in izobraževanju, pri čemer pa mora biti slednji v pogajanjih še ovrednoten.

 

V manjšem delu so bile stavkovne zahteve, zatem ko smo v SVIZ napovedali protestni shod, razrešene z zadnjim sporazumom z vlado RS oziroma resornim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o zvišanju plač zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, v nadaljnjem usklajevanju z vladnimi pogajalci pa je ključno doseči še odpravo zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Povprečna plača učiteljev in učiteljic ter drugih strokovnih delavcev in delavk v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, denimo, se je v zadnjih letih zviševala dvakrat počasneje kot plače zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi, zlasti v uniformiranem delu le-te. Prav tako je nujna odprava zaostankov pri univerzitetnih učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih ter odprava razvrednotenja dela zaposlenih na delovnih mestih v plačni skupini J. Glavni tajnik SVIZ je ob predvidenih aktivnostih SVIZ, namenjenih čimprejšnji sklenitvi stavkovnega sporazuma, izpostavil napovedano oblikovanje novega plačnega sistema v javnem sektorju. Kako zahtevno bo to, je ponazoril s primerom zahtev različnih sindikatov v javnem sektorju, ki so vzniknile neposredno zatem, ko je bil usklajen dvig plač za omenjeno skupino zaposlenih v predšolski vzgoji, tj. za pomočnike in pomočnice vzgojiteljic in vzgojiteljev.

 

V nadaljevanju izobraževalnega seminarja se je navzočim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružil predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Boris Černilec, v. d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. V svojem uvodnem nagovoru je kot pomembne dosežke, povezane z zahtevami sindikata, v minulem nekajmesečnem mandatu nove vlade izpostavil učinkovita pogajanja, s katerimi je bil vpeljan četrti strokovni naziv v vzgoji in izobraževanju, zvišanje plač pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev ter intenzivno usklajevanje na področju sprememb standardov in normativov, s katerim je mogoče še izboljšati kakovost slovenske predšolske vzgoje. Ta je po njegovih besedah, če jo primerjamo s predšolsko vzgojo v drugih državah Evropske unije ali državah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, na izjemno visoki ravni. Med izzivi, s katerimi se bo morala predšolska vzgoja spoprijeti v prihodnje, je omenil zviševanje deleža otrok, ki so stari šest let, a še ostajajo v vrtcu, in ureditev položaja t. i. deprivilegiranih skupin otrok, denimo otrok beguncev in romskih otrok. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na predstavnika ministrstva naslovil vprašanji, kako bo v prihodnjih letih na število zaposlenih v predšolski vzgoji vplivalo zmanjševanje generacij vrtčevskih otrok in ali se na področju obetajo pomembnejše kurikularne spremembe, opozoril pa tudi na očitke o odgovornosti sindikata za zvišanje cene programa vrtca zaradi zvišanja plač zaposlenih ter pozval, naj ministrstvo pozove občine, naj omenjenega zvišanja ne izrabljajo. Navzoči so dodatno opozorili na izzive vrtcev na dvojezičnih območjih, izpostavili problematiko (ne)zaposlovanja vzgojiteljic v prvem razredu osnovne šole, prostorske standarde, slabo plačilo kot enega od razlogov, da se mladi ne odločajo za delo v predšolski vzgoji, in vprašanje prenosa strokovnih nazivov med delovnim mestom pomočnik in vzgojitelj. Predsednica sindikalne konference je direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo pozvala še, naj bo ministrstvo pozorno na to, da vodstva vrtcev zvišanja plač pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic ne bi morda izkoristili za to, da bi zaposlenim na omenjenem delovnem mestu nalagali dodatne zadolžitve.      

Zatem ko smo bili v SVIZ v zadnjem obdobju priča nekaj primerom, ko so posamezni sindikati zavodov s strani Finančne uprave RS (FURS) prejeli globe zaradi neoddaje letnega poročila oziroma obračuna davka od dohodka pravnih oseb, in dejstvu, da se približujejo roki za oddajo te dokumentacije, smo na izobraževalni seminar v popoldanskem delu prvega dneva umestili tudi predavanje o obveznostih sindikalnega zaupnika s področja finančno-materialnega poslovanja sindikata v zavodih in pripravi letnega poročila sindikata za leto 2022.

 

Predavateljica Majda Gominšek, svetovalka in predavateljica za področje davčne zakonodaje in računovodstva iz Svetovalne hiše Gominšek, je podala informacije o tem, kakšne so obveznosti sindikata zavoda oziroma njegovega zakonitega zastopnika glede izdelave poročil, zakonskih predpisov za računovodstvo na davčnem področju, programa dela in finančnega načrta. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom je predala številne koristne napotke glede poslovanja sindikata zavoda, odgovorila pa tudi na nekaj njihovih dilem.  


 

Večerni del prvega dneva izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji je bil namenjen zelo aktualni razpravi o razreševanju stavkovnih zahtev in vladnih izhodiščih za sistemske spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, dodatno pa so navzoči pretresli še uvedbo nazivov in določitev plače za strokovne delavke in delavce v vrtcih ter potek usklajevanj sindikata z resornim ministrstvom o normativih in standardih. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je z navzočimi spregovoril o nadaljevanju stavkovnih aktivnosti za razrešitev stavkovnih zahtev, tj. o stopnjevanju pritiska s protestnim shodom vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter zatem potencialno z novim stavkovnim dnevom v še aktivni splošni stavki. Jernej Zupančič, strokovni sodelavec za pravne zadeve v SVIZ je natančneje predstavil usklajeno v zadnjih pogajanjih SVIZ z vladnimi pogajalci za zaposlene na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, orisal je časovnico in aktivnosti sindikata sindikata o možnostih napredovanja zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja od leta 2018, v povezavi s tem pa tudi prenašanje strokovnih nazivov, določitev osnovne plače v področni kolektivni pogodbi (Pomočnik – vzgojitelj, uvedba nazivov in določitev plače, pot do izboljšanja plačnega položaja). Navzoči so se seznanili še s potekom usklajevanj SVIZ z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v povezavi s spremembami normativov.

Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom konference, v uvodu v katero je predsednica le-te Marjana Kolar podala poročilo o delu v zadnjem obdobju in se tudi tu dotaknila pogajanj za razreševanje stavkovnih zahtev in nadaljevanja stavkovnih aktivnosti. Dodatno je spregovorila o usklajevanju o spremembah standardov in normativov s šolskim ministrstvom, novinarski konferenci pred napovedanim shodom zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in navzoče seznanila z oblikovanjem delovne skupine za spremembe pravilnika o napredovanju v nazive, h kateremu bo zbral predloge tudi SVIZ. Po razpravi o številnih perečih vprašanjih, ki spremljajo delo v predšolski vzgoji, so se sindikalni zaupnice in zaupniki opredelili do izvedbe protestnega shoda vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani konec januarja letos in to načrtovano aktivnost sindikata podprli.

 

V nadaljevanju sindikalne konference so si članice in člani predsedstva le-te ob pomoči sodelavca za pravne zadeve Jerneja Zupančiča v razpravi s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki izmenjali zglede različnih praks na področju nadomeščanja in plačila v primeru bolniške odsotnosti strokovnih delavk in delavcev v vrtcih. V povezavi s tem so se dotaknili sočasnosti v oddelku in spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, v nadaljevanju pa sta bila izpostavljena tudi problematika zmanjšane delovne obveznosti starejših zaposlenih in institut povečanega obsega dela. Dodatno so se sindikalni zaupnice in zaupniki dotaknili specifike vrtcev pri osnovni šoli z vidika sindikalnega dela.   

 

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji se je 17. januarja 2023 sklenil s predavanjem in praktično delavnico o izzivih v komunikaciji, s katerimi se sindikalni zaupniki in zaupnice srečujejo pri svojem delu. Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se med drugim že več kot 20 let ukvarja tudi s problematiko nasilja v delovnih procesih, je ob zgledih nanizala načela spoštljive in nenasilne komunikacije, izpostavila pomen psihološke varnosti na delovnem mestu, pozornost pa v pogovoru z udeleženkami in udeleženci namenila spretnosti medsebojnega poslušanja, reševanju konfliktov in tudi trpinčenju na delovnem mestu.