Ljubljana, 16. 2. 2024

Izpeljan seminar za zaupnike v kulturi

Z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike Sviza v kulturnih organizacijah se je 15. februarja nadaljevala izvedba štiriurnih srečanj vodstva sindikata in strokovne službe s sindikalnimi zaupniki. Tokrat se je zbralo 30 predstavnikov sindikata v organizacijah s področja kulture, do konca aktualnega niza pa sledi še izvedba seminarjev za zaupnike v visokem šolstvu in znanosti (27. februarja) in v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (5. marca).

Predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacija Irena Porekar Kacafura je uvodoma toplo pozdravila vse zbrane, povzela dnevni red in načrtovani potek srečanja ter prisotne povabila k aktivnemu sodelovanju, nato pa že predala besedo glavnemu tajniku Sviza Branimirju Štruklju, ki je tudi tokrat, kot že na dosedanjih srečanjih s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, predstavil zadnja in najaktualnejša dogajanja.

Izpostavil je, da je javni sektor oziroma so zaposleni v njem v prelomnem trenutku, saj so odprta ključna vprašanja, ki zadevajo vrednotenje dela javnih uslužbencev in razmerja med njimi. Na pogajalski mizi med Vlado in 45 sindikati so vsebine in predlogi, ki bodo opredeljevali pogoje dela in plače v javnem sektorju vsaj naslednje desetletje ali še dlje. Usklajuje se tudi nov sistemski zakon, ki bo zamenjal obstoječi zakon o sistemu plač in bo opredeljeval vse elemente plač v celotnem javnem sektorju, torej za vseh približno 190.000 javnih uslužbencev. Hkrati bo potrebno uskladiti ter novim pogojem prilagoditi tudi Kolektivno pogodbo za javni sektor. Vse to pred pogajalce, tudi ob upoštevanju zelo omejenega časa, ki je na voljo za to, prinaša velike izzive in zahtevna, intenzivna usklajevanja. V nadaljevanju je nato glavni tajnik predstavil še smeri, v katere se gibljejo predlogi, ter številne dileme in pomembna vprašanja, na katera pogajalci še nimajo odgovorov. Do vseh teh pa bi morali pridi že do konca letošnjega junija, saj je to rok, ko naj bi bile spremembe usklajene in sprejete.

Sočasno s poskusi oblikovanja novega plačnega sistema se na t. i. stebrnih pogajanjih odvija tudi uvrščanje delovnih mest v plačne razrede in s tem proces odpravljanja plačnih nesorazmerij. Oziroma – nov plačni sistem ne bo mogel začeti veljati, če obenem ne bo prišlo tudi do odprave nesorazmerij med plačami. Tudi pri tem procesu pa prihaja do diametralno nasprotnih pogledov med sindikalno in vladno stranjo; slednja je nazadnje predlagala t. i. pasovne dvige (za vse poklice dva ali tri plačne razrede višje uvrstitve), medtem ko za (vsaj) za Sviz to ni sprejemljivo in zahteva dejansko odpravo nesorazmerij med plačami primerljivih delovnih mest.

Glavni tajnik Sviza je nato v nadaljevanju svojega nastopa pojasnil še glavne elemente Dogovora o vrednosti plačnih razredov in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.


 

V nadaljevanju seminarja je še predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Irena Porekar Kacafura zbranim podrobneje predstavila dosedanji potek pogajanj v okviru stebrov ter doslej med vlado in sindikati že usklajene uvrstitve delovnih mest s področja kulture v plačne razrede. Hkrati je pojasnila še 'ozadje' predloga sindikatov, da se posamezna delovna mesta iz plačne skupine J, ki so tipična za kulturo oziroma jih najdemo samo v tej dejavnosti, prenesejo v plačno skupino G.

Po odmoru se je izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike Sviza v kulturnih organizacijah nadaljeval s predstavitvijo bistvenih sprememb Zakona o delovnih razmerjih. Te so stopile v veljavo sredi lanskega novembra, v večjem delu pa gre pri noveli zakona za prenos evropskih direktiv v naš pravni red. Novosti novele ZDR-1 je predstavila ter na kratko pojasnila strokovna sodelavka za pravne zadeve Anja Korošec. Izpostavila je poglavitne novosti, kot so zaščita sindikalnega zaupnika, pravna varnost v primeru opozorila pred odpovedjo in daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta, omenila pa še nekatere druge, in sicer: oskrbovalski dopust, pravice za žrtve družinskega nasilja, dopolnitev določb glede poskusnega dela, pravico do odklopa, možnosti delavca, da predlaga delo za krajši delovni čas zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; opravljanje dela na domu zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve ali pogojev dela. Sindikalne zaupnice in zaupnike je pozvala, naj s predstavljenim seznanijo tudi kolegice in kolege na svojih zavodih, ob potrebi po dodatnih pojasnilih ali po pravnem svetovanju in pomoči pa se lahko kot člani sindikata za to brezplačno obrnejo na pravno službo Sviza.

V zaključku tokratnega izobraževalnega seminarja je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič predstavil še načrtovanje in evidentiranje delovnega časa in podrobneje pojasnil, kaj glede tega določajo zakoni in kolektivne pogodbe. Spregovoril je o tem, kaj je delovni čas, kaj vanj šteje, kaj se dnevno beleži, kaj je namen beleženja delovnega časa, dodal je še informacije o načrtovanju delovnega časa, predstavitev pa je sklenil z obveznostmi obveščanja in vlogo sindikata pri tem. Glede na specifičnost dejavnosti kulture (dežurstva, delo ob koncih tedna in praznikih, službene poti in delo na terenu …) se je dlje pomudil tudi ob teh vprašanjih, sindikalni zaupniki pa so si tudi v razpravi med seboj izmenjali poglede, problematiko in primere praks, nejasnih in dobrih, kot jih imajo urejene na svojih zavodih.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar