Izvršilni odbor

Izvršilni odbor ima sedem članov in ga sestavljajo predsedniki sindikalnih konferenc in glavni tajnik:Branimir Štrukelj, glavni tajnik
 Marjana Kolar, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje

Dušan Nemec, predsednik Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Miha Gartner, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov
 
dr. Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti

dr. Jože Pungerčar, podpredsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti

Irena Porekar Kacafura, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij

Izvršilni odbor:

 • - izvaja sklepe kongresa ter glavnega odbora,

 • - usklajuje delo sindikalnih konferenc in območnih odborov,

 • - spremlja in ocenjuje izvajanje socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov in drugih pravnih aktov,

 • - odloča o pravnih sredstvih in drugih postopkih v primeru neizvajanja socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov in drugih pravnih aktov,

 • - odloča o sklicu glavnega odbora,

 • - poslovnik o svojem delu,

 • - poroča sindikalnim konferencam in glavnemu odboru o svojem delu,

 • - skrbi za nepremičnine, ki so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi članarine SVIZ pripadajo glavnemu odboru,

 • - glavnemu odboru predlaga letni program nalog in finančni načrt,

 • - odloča in daje smernice o vzpostavitvi in vzdrževanju stikov z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami ter drugimi pravnimi osebami na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture,

 • - vzpostavlja in vzdržuje stike z drugimi sindikati in organizacijami na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Republiki Sloveniji in drugih državah,

 • - odloča o predlogih za začetek postopka pred ustavnim sodiščem,

 • - obravnava pobude in predloge članov sindikata ter drugih organov sindikata,

 • - imenuje predstavnike sindikata v drugih organih in organizacijah,

 • - predlaga podpis socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb in izjav o usklajenosti pravnih aktov,

 • - daje mnenje k zakonom in podzakonskim ter drugim pravnim aktom,

 • - sprejema druge odločitve, ki so v skladu s statutom.