Ljubljana, 8. 1. 2018

Javni izdatki za formalno izobraževanje nižji

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo leta 2016 namenjenih 1,938 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2016 znašali 1.938 milijonov EUR ali 4,8 % BDP. 95 % vseh teh sredstev je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 5 % (92 milijonov EUR) pa je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.  Največji delež javnih izdatkov je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (44 %), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (20 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2016 so bili 5,3 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2016 porabljenih 2.158 milijonov EUR, 86 % teh izdatkov so bili javni izdatki, 13 % zasebni izdatki in  odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje 20 %  (1. starostno obdobje 7 %, 2. starostno obdobje 13 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 44 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19 %.

Izobraževalne ustanove so v letu 2016 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,3 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2016 znašali 2.077 milijonov EUR ali 88 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 76 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 12 % izdatkov (294 milijonov EUR) so bili  investicijski izdatki. V strukturi porabe izobraževalnih ustanov so se investicijski izdatki glede na prejšnje leto povečali za 4 odstotne točke.

Več na http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7138 .