Ljubljana, 5. 10. 2021

Jesenska seja glavnega odbora

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 5. oktobra 2021 pripravil redno jesensko sejo svojega najvišjega organa med dvema kongresoma, izpeljana pa je bila hibridno, tj. deloma v živo in dodatno preko videokonferenčnega sistema.

»Politika je učiteljstvo in izobraževanje prezrla tudi ob priložnosti 5. oktobra, četudi  se je v zadnjih dveh letih med epidemijo novega koronavirusa izkazalo, da je bilo delujoče izobraževanje kriterij za normalnost v družbi.«

Upoštevaje priložnost svetovnega dneva učiteljev, ki ga vsako leto že 28. let zapored obeležujemo prav 5. oktobra, je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj uvodoma osvetlil trenutni položaj pedagoškega poklica in izobraževanja v družbi. Izpostavil je, da je v Sloveniji področje marginalizirano, politika pa je učiteljstvo in izobraževanje prezrla tudi ob priložnosti 5. oktobra, četudi  se je v zadnjih dveh letih med epidemijo novega koronavirusa izkazalo, da je bilo delujoče izobraževanje kriterij za normalnost v družbi. Izraz strateško napačne usmeritve slovenskih vlad, ki ne razumejo, kako odločilna je vloga izobraževalnega sistema in učiteljstva tudi za gospodarsko učinkovitost in družbeno kohezivnost ter še zlasti za javno izobraževanje, ki ne dela razlik med otroki, je tudi zmanjševanje sredstev za izobraževanje v deležu BDP. Kot je še poudaril glavni tajnik, se v času epidemije vlada ni odzvala na pozive sindikata, da bi bilo treba vložiti dodatna sredstva v izobraževanje zato, da bi sistem funkcioniral stabilno z dodatnimi kadri in dodatnimi varnostno zaščitnimi ukrepi, kot je prezračevanje razredov in drugo. Sklenil je, da slovenska šolska oblast očitno ne pozna priporočil o položaju učiteljev, ki so bila sprejeta leta 1966 v Parizu, eden od ključnih elementov le-teh pa je pomen vključenosti učiteljstva v oblikovanje šolskih politik.

»Zadnji predlog spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov šol in vrtcev tako, da zmanjšuje število strokovnih delavcev in povečuje število predstavnikov ustanovitelja, je hkrati izraz nezaupanja politike v učiteljstvo.«

V nadaljnji razpravi je bilo podčrtano, da je izraz popolnega nezaupanja politike v učiteljstvo tudi zadnji predlog spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki spreminja sestavo svetov šol in vrtcev tako, da zmanjšuje število strokovnih delavcev in povečuje število predstavnikov ustanovitelja. SVIZ omenjeni spremembi kategorično nasprotuje, poslanke in poslance pa poziva, da predlog določb, ki se nanašajo na sestavo svetov zavodov, umaknejo iz obravnave. Glavni odbor SVIZ je po razpravi o problematiki sestave svetov zavodov in v povezavi s tem o imenovanju vodstev vrtcev in šol sklenil, da bo sindikat v nasprotnem primeru začel med članstvom in zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbirati podpise proti politizaciji slovenskih šol in vrtcev. Če bo treba, bo SVIZ v drugem koraku pozval državljanke in državljane, zlasti pa starše, da se s podpisi pridružijo nasprotovanju. Dogovorjeno je bilo še, da se bo, če bi bila sprememba v sestavi sveta zavoda v Državnem zboru sprejeta, glavni odbor takoj sestal na izredni seji in takrat odločal o morebitni sprožitvi postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

V povezavi s predlaganimi spremembami ZOFVI, ki se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov udeležencev vzgoje in izobraževanja, se SVIZ pridružuje odklonilnemu stališču Informacijskega pooblaščenca RS. Ta v svojem stališču ugotavlja, da spremembe pomembno posegajo v ureditev zbiranja in obdelavo osebnih podatkov vseh udeležencev vzgoje in izobraževanja, hkrati pa meni, da je uvedba informacijskega sistema Pametna šola nepremišljena, spremembe so pojasnjene skopo, določbe so pomanjkljive, brez ocene učinkov ter brez temeljitega premisleka o morebitnih tveganjih za varstvo osebnih podatkov. V skladu s sklepom GO SVIZ se torej sindikat pridružuje oceni Informacijskega pooblaščenca RS, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, zato poslanke in poslance poziva, da tudi ta del predloga zakona umaknejo iz obravnave.

SVIZ predstavnice in predstavnike Državnega zbora hkrati poziva, da v predlog sprememb in dopolnitev ZOFVI vključijo tudi ustrezne pravne podlage za uvedbo strokovnega naziva »višji svetnik«, kot je bilo to dogovorjeno s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ iz leta 2018 in natančneje določeno z Dogovorom za realizacijo V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ-om iz januarja 2020. SVIZ je v omenjenem stavkovnem sporazumu že dosegel, da se uvedejo strokovni nazivi na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja. Po mnenju SVIZ trenutni predlog za uvedbo nazivov v ZOFVI ni domišljen, a ga sindikat podpira, saj gre, kot rečeno, za obnovitev predloga SVIZ, ki je bil zapisan v stavkovnem sporazumu med Vlado RS in SVIZ iz leta 2018.

Navzoči na jesenski seji GO SVIZ so pozornost namenili tudi pogajanjem za odpravo anomalij v plačnem sistemu, s poudarkom na spodnji tretjini plačne lestvice, kjer so anomalije predvsem izstopajoče in pereče. Po besedah glavnega tajnika SVIZ je to problematiko nujno rešiti, dejstvo pa je, da je finančno zahtevna. Članice in člani GO so izpostavili kar nekaj pomembnih izzivov, ki jih poraja izpostavljena problematika, med drugim so poudarili, da zaposleni v številnih poklicih ostajajo pod ravnjo minimalne plače. Delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za usklajevanje plačnih razredov bo na srečanjih pred začetkom predvidenih pogajanj oblikovala nekatere predloge, za SVIZ pa je prednostni cilj doseči izboljšanje plač zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice. Seja GO SVIZ se je sklenila z intenzivno razpravo, povezano s pripravami na naslednji kongres sindikata, ki bo potekal jeseni prihodnje leto, poudarke s seje ob robu svetovnega dneva učiteljev pa je glavni tajnik predstavil tudi medijem – videoposnetka sta dostopna v nadaljevanju.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar