Ljubljana, 26. 10. 2022

Jesenska seja glavnega odbora

 

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo 25. oktobra 2022 izpeljali 39. redno sejo svojega najvišjega organa med dvema kongresoma, na kateri so navzoči članice in člani namenili pozornost evalvaciji pogajanj o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust za leto 2022 in zvišanju nadomestila za prehrano med delom, zatem pripravam na pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma v vzgoji in izobraževanju ter tudi še potrebnim opravilom pred novembrskim 11. kongresom sindikata.

 

Upoštevaje slednje je bila oktobrska seja Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) tudi zadnja redna seja tega organa v zdajšnji sestavi v aktualnem mandatnem obdobju, zato se je glavni tajnik Branimir Štrukelj članicam in članom zahvalil za njihovo predano delo v zadnjih štirih letih, še posebej pa izpostavil pomembno vlogo predsednice GO SVIZ Jelke Velički, ki je v tem času vodila seje in poskrbela, da so bili vsi, ki so v glavnem odboru sodelovali, slišani in upoštevani. V uvodnem delu je glavni tajnik povedal še, da se v SVIZ tudi oktobra nadaljuje septembrski trend povečevanja vstopov v sindikat, izrekel zahvalo predsednici novogoriškega območnega odbora Anici Erjavec za organizacijo 13. Svizovih športnih iger in povzel sestanek z rektorji slovenskih javnih univerz. Dotaknil se je tudi obveznosti sindikalnih zaupnic in zaupnikov, da kot odgovorne osebe sindikatov zavodov poskrbijo za pripravo letnega poročila in obračuna davkov od dohodkov pravnih oseb.   

 

 

V nadaljevanju je glavni tajnik zbranim članicam in članom GO SVIZ predal informacije o predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino 24. 10. 2022 potrdil na nujni seji, poslanke in poslanci pa ga bodo obravnavali predvidoma še ta teden, 28. 10. 2022. S predlogom novele se implementira zaveza vlade iz dogovora o načinu realizacije V. točke stavkovnega sporazuma med vlado ter SVIZ, realizacija  tega dogovora pa je tudi del zavez iz 13. 10. 2022 podpisanega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Temeljni cilj zakona je dopolnitev kariernega razvoja strokovnih delavk in delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega strokovnega naziva – višji svetnik, ki bo umeščen za nazivom svetnik. S tem se vzpostavlja dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev, prav tako se podaljša obdobje kariernega napredovanja in omogoča razširitev ter poglobitev znanja in prenos tako pridobljenega znanja v skupino oziroma razred znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov. Novela spreminja tudi poimenovanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, in sicer se pomočnik vzgojitelja preimenuje v »vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja. Uporaba zakona je predvidena s 1. septembrom 2023, resorni minister pa mora v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi ustrezno spremeniti pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Članice in člani so se na seji, kot omenjeno, seznanili z evalvacijo pogajanj o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust in zvišanju nadomestila za prehrano ter se strinjali z glavnim tajnikom, da je bilo v danih razmerah s sklenitvijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 doseženo optimalno. Ob tem niso spregledali nujnosti ureditve pereče problematike kompresije v spodnjem delu plačne lestvice, katere posledica je, da se zmeraj več delovnih mest »utaplja« v minimalni plači. Na seji so navzoči podali soglasje k imenovanju predstavnikov SVIZ v posameznih pogajalskih skupinah za usklajevanje standardov in normativov v vzgoji in izobraževanju ter potrdili pogajalska izhodišča SVIZ za usklajevanja v zvezi z razrešitvijo plačnega dela stavkovnih zahtev SVIZ z dne 18. februarja 2022. 

V okviru sklepnih priprav na 11. kongres SVIZ, ki bo 21. in 22. 11. 2022 potekal v Portorožu, je glavni odbor imenoval verifikacijsko komisijo, potrdil do zdaj podane predloge kandidatov za nadzorni odbor in komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe, se opredelil do programskih smernic sindikata za mandatno obdobje 2022–2026 ter se izrekel o predlaganih prejemnikih priznanj za dolgoletno delo v sindikatu. Povsem ob koncu redne jesenske seje so članice in člani glavnega odbora potrdili ustanovitev aktiva mladih raziskovalcev v okviru SVIZ ter med drugim razpravljali o problematiki uveljavljanja novega sistema plačila povečanega obsega dela v osnovnih šolah.