Ljubljana, 26. 3. 2019

Ključno je zaupanje v izobraževalce

sporočilo za medije!

KLJUČNO JE ZAUPANJE V IZOBRAŽEVALKE IN IZOBRAŽEVALCE

SVIZ ob napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema pričakuje argumentirano javno razpravo, odločno bo zagovarjal tudi krepitev strokovne avtonomije pedagoških delavk in delavcev.

 

Bled, 26. marca 2019 – Včeraj in danes poteka na Bledu vsakoletna spomladanska dvodnevna seja najvišjega organa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) med kongresoma, na katerem so njegovi članice in člani prvi dan razpravljali o dejavnosti sindikata v obdobju od zadnje redne seje, v osrednjem delu pa so oblikovali stališča SVIZ o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Prav tako so opredelili izhodišča sindikata pred napovedanimi spremembami vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in oblikovanjem Bele knjige o vzgoji in izobraževanju.

Članice in člani (GO SVIZ) so soglasno sklenili, da bo sindikat v procesu usklajevanja ZSPJS nasprotoval spremembam, ki bi kakorkoli poslabševale materialni položaj zaposlenih, ki jih zastopa. Podprl bo zmanjševanje razlik pri osnovnih plačah javnih uslužbenk in uslužbencev, ki opravljajo primerljivo delo, in to, da se nadaljuje odpravljanje razlik pri plačah, ki izhajajo iz razlik pri napredovanju v plačne razrede in nazive. Prav tako SVIZ ne bo odstopil od tega, da je treba sredstva za ponovno uvajanje plačila delovne uspešnosti in spremembe le-tega zagotavljati s »svežim« denarjem, v skladu s tem pa zato nasprotuje vsakemu prerazporejanju obstoječih sredstev za plače za delovno uspešnost ter zavrača uvajanje negativne delovne uspešnosti. V povezavi s kvorumom za sklepanje kolektivnih pogodb bo SVIZ vztrajal, da mora le-ta odražati realno reprezentativnost sindikatov (tj. število članstva) in preglednost, koga posamezni sindikati zastopajo. Zahteval bo tudi, da se vzporedno s kvorumom spremeni Zakon o reprezentativnosti sindikatov. Glavni odbor SVIZ je potrdil še pogajalski predlog višin regresa za posamezne kategorije zaposlenih, ki ga je pripravila Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) – to je, naj javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripade za leto 2019 regres za letni dopust v višini 1.300 evrov bruto, tisti, katerih osnovna plača ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu in do vključno 26. plačnega razreda, naj prejmejo 1.200 evrov, javni uslužbenke in uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pa naj dobijo regres v višini 1.000 evrov. SVIZ bo vztrajal, da se regres za letni dopust za letošnje leto opredeli še pred začetkom usklajevanja ZSPJS.

Ob napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in oblikovanju Bele knjige o vzgoji in izobraževanju članice in člani GO SVIZ pričakujejo, da bo o tem potekala argumentirana javna razprava, ki bo temeljila na kredibilnih analizah zdajšnjega stanja in bo upoštevala ugotovljene učinke reforme, ki je bila v slovenske šole vpeljana pred približno dvema desetletjema. Za SVIZ je hkrati nadvse pomembno, da bodo lahko v razpravo enakopravno vključeni strokovni delavci in delavke v vzgoji in izobraževanju ter da bodo dogovorjene spremembe zagotavljale utrjevanje in krepitev kakovostnega sistema javnega izobraževanja, od vrtcev do univerz, ki bo enako dostopen vsem in bo zmanjševal socialne razlike v družbi. SVIZ je prepričan, da mora prenova sistema temeljiti na predpostavki zaupanja v izobraževalke in izobraževalce ter druge strokovne delavce in zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v skladu s tem pa bo v procesu oblikovanja sprememb odločno zagovarjal krepitev strokovne avtonomije pedagoških delavk in delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Med osrednjimi zahtevami SVIZ bo tudi izboljševanje pogojev za vzgojo in učenje otrok, učencev in učenk, dijakov in dijakinj, študentov in študentk, na drugi strani pa pogojev za strokovno in drugo delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Sindikat bo prav tako vztrajal, da morajo snovalci Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v le-to vključiti tudi časovni načrt izobraževanj zaposlenih o predvidenih novostih. Ta morajo biti izpeljana pred vpeljavo sprememb, za izobraževanja pa morajo biti prav tako vnaprej zagotovljena ustrezna finančna sredstva.

Glavni odbor SVIZ se je na spomladanski seji seznanil tudi z dogajanjem v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga in z dozdajšnjim ravnanjem SVIZ glede delovnopravnih kršitev, ki se v zavodu dogajajo že dlje časa. Članice in člani GO SVIZ pristojno resorno ministrico pozivajo, naj v skladu z zakonskimi možnostmi, ki jih ima na voljo, čim prej ustrezno ukrepa in tako pripomore, da se bodo razmere v omenjenem socialnovarstvenem zavodu uredile.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar