Ljubljana, 24. 2. 2023

Kolektivno za kolektivno!

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) smo se s sindikalno konfederacijo Glosa – Zasuk včeraj, 23. februarja 2023, sestali s predstavniki Ministrstva za kulturo v uvodu v pogajanja za kolektivno pogodbo za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju. S kolektivno pogodbo naj bi uredili delavske standarde za vse delavce iz sektorja, katerih naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi (ne)posredni porabniki javnih sredstev.

Foto: Ana Blatnik, Ministrstvo za kulturo

Na sestanku so si navzoči izmenjali poglede na možnosti odprave težav kulturno-ustvarjalnih delavcev, ki so zunanji izvajalci. Predstavnika našega sindikata – Anja Korošec, strokovna sodelavka za pravne zadeve, in Martin Pungerčar, član predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij in sindikalni zaupnika Sviza na ZVKDS Novo mesto –, sta poudarila, da Sviz podpira izboljšanje pravic samozaposlenih, hkrati pa izpostavila, da je nujno vzporedno z ureditvijo statusa samozaposlenih opraviti tudi celosten pregled po javnih kulturnih zavodih, ministrstvo pa mora poskrbeti za odpravo razširjene in izkoriščevalske prakse prikritih delovnih razmerij. Treba je opraviti ustrezno preverbo in tistim posameznikom, ki svoje delo opravljajo na podlagi civilno-pravnih pogodb, a so pri tem hkrati prisotni vsi elementi delovnega razmerja, ponuditi sklenitev pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki. Številni, ki svoje delo opravljajo na podlagi bodisi avtorskih ali podjemnih pogodb o delu, so namreč dejansko v prikritem delovnem razmerju, a mnogokrat ne po svoji volji. Delovnopravna zakonodaja je sicer v takem primeru jasna, vendar nadzorni organ takšnih zlorab ne preverja v zadostni meri.

Predstavniki Ministrstva za kulturo so na srečanju pritrdili, da so z omenjeno sporno prakso seznanjeni, in k predlogu Sviza podali zagotovilo, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe, vzporedno pa preverili kršitve delovnopravne zakonodaje v delu prikritih delovnih razmerij v kulturnem sektorju. Nad tem delom bomo bdeli v Svizu, hkrati pa je sodelovanje našega sindikata v pogajanjih za kolektivno pogodbo za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju nujno tudi, če bi se v okviru le-teh dogovarjali o morebitni razširitvi obstoječe Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, s katero bi bila urejena razmerja med t. i. naročnikom in izvajalcem. Alternativa je oblikovanje samostojne kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi, ki bi jo sindikalna konfederacija Glosa – Zasuk sklenila z resornim ministrstvom.  Sprememba statusa samozaposlenih v kulturi je odvisna od spremembe Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKoIP), zato bo Ministrstvo za kulturo predvidoma prihodnji teden na sestanku z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obravnavalo, kako torej urediti možnost kolektivnega organiziranja tudi za samozaposlene.

Naslednje srečanje sindikatov v kulturi in resornega ministrtva, ki naj bi pomenilo začetek pogajanj za kolektivno pogodbo za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, je predvideno za konec marca letos. Na tem sestanku naj bi že razpravljali o samem predlogu pogodbe, ki ga pripravlja Sindikat za ustvarjalnost in kulturo Zasuk, pred tem pa je predvideno, da se bomo o posameznih temah v osnutku pogodbe že uskladili tudi sindikati. V Svizu se strinjamo, da bomo le združeni v tvornem sodelovanju dosegli celostno ureditev problematike prekarizacije v kulturi.