Ljubljana, 3. 1. 2019

Koliko javnih sredstev za formalno izobraževanje?

 

Po podatkih Statističnega urada RS, ki so bili predstavljeni ob koncu decembra 2018, so javni izdatki za formalno izobraževanje v letu 2017 znašali 2,056 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2016 so se realno povečali za 4,6 odstotka, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2016, in sicer 4,8-odstoten (tj. nižji, kot je po podatkih OECD povprečje v državah članicah te organizacije in tudi v državah EU22). Petina vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni, preostalo so bili izdatki države na centralni ravni.

Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu izobraževanju oziroma vrtcem. V letu 2017 so občine prispevale za predšolsko izobraževanje 92 odstotkov vseh javnih sredstev, ugotavljajo na Statističnem uradu RS.

95,7 odstotka vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4,3 odstotka pa jih je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2017 porabljenih 2281 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2016 so se skupni izdatki za izobraževalne ustanove nominalno povečali za 5,7 odstotka, realno pa za 4,3 odstotka.

86 odstotkov izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, 13 odstotkov zasebni izdatki in en odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov. Delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil najvišji v predšolskem izobraževanju (23 odstotkov), delež sredstev iz mednarodnih virov pa v terciarnem izobraževanju (4,5 odstotka).

Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila bolj ali manj enaka kot v preteklih letih. Izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so tako predstavljali 20,1 odstotka, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43,5 odstotka, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,9 odstotka in izdatki za terciarno izobraževanje 19,5 odstotka.

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2017 znašali 2164 milijonov evrov ali 93 odstotkov vseh izdatkov za formalno izobraževanje. Največji del teh izdatkov, 76 odstotkov, je bil namenjen za plače zaposlenih. Preostalih sedem odstotkov oz. 154 milijonov evrov so bili investicijski izdatki. V strukturi porabe sredstev izobraževalnih ustanov so se investicijski izdatki glede na prejšnje leto zmanjšali za pet odstotnih točk, je še zapisano na spletni strani Statističnega urada RS.