Ljubljana, 13. 12. 2019

Koliko za formalno izobraževanje?

Javna sredstva za formalno izobraževanje so v letu 2018 znašala 2.264 milijonov EUR ali 4,95 % BDP. V primerjavi z letom 2017 so bila ta sredstva višja, nominalno za 10 %, realno pa za 8,3 %. Razlog za tolikšno povečanje je v tem, da so bili v podatkih o javnih sredstvih za izobraževanje za leto 2018 upoštevani kot del teh izdatkov tudi nekateri transferji gospodinjstvom, ki v preteklih letih niso bili upoštevani (gre za subvencije za prevoze učencem, dijakom in študentom, subvencije za prehrano študentom). Obseg teh transferjev je bil v letu 2018 približno 91 milijonov EUR. Javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam so tako v letu 2018 predstavljali 8 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje ter  kar 19 % vseh javnih sredstev za srednješolsko in 14 % za terciarno izobraževanje. 92 % javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. 23 % vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni (občin), preostalo so bili izdatki države na centralni ravni. Večina sredstev občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu izobraževanju (vrtcem). V letu 2018 so občine prispevale za predšolsko izobraževanje 93,5 % vseh javnih sredstev.


Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2018 namenjenih 2.411 milijonov EUR, od tega je bilo 86,3 % javnih izdatkov, 12,5 % zasebnih in 1,3 %  izdatkov oz. sredstev iz mednarodnih virov. Delež zasebnih sredstev za izobraževalne ustanove je bil najvišji v predšolskem izobraževanju (23 %), delež sredstev iz mednarodnih virov pa v terciarnem izobraževanju (4,5 %).


Skupna sredstva za izobraževalne ustanove so se v primerjavi z letom 2017 realno povečala za 3,9 %, preračunani na udeleženca izobraževanja pa za 3,2 % (s 5.572 na 5.752 EUR); najbolj so se povečali v terciarnem izobraževanju, za 9 %  (s 7.183 na 7.833 EUR). Struktura celotnih sredstev za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila bolj ali manj enaka kot v preteklih letih: sredstva za predšolsko vzgojo in izobraževanje so predstavljala  19,9 %  ali 1,1 % BDP, sredstva za osnovnošolsko izobraževanje 44,2 % ali 2,3 % BDP, sredstva za srednješolsko izobraževanje 16,9 % ali 0,9 % BDP in sredstva za terciarno izobraževanje 19,6 % ali 1 % BDP.

Tekoča sredstva izobraževalnih ustanov so v letu 2018 znašala 2.232 milijonov EUR ali 92 % vseh sredstev za formalno izobraževanje (največji del teh sredstev, 77 %, je bil namenjen za plače in druga nadomestila za zaposlene). Preostalih 8 % sredstev (196 milijonov EUR) so bili  investicijski izdatki.

Več podrobnejših informacij o sredstvih za formalno izobraževanje v Sloveniji leta 2018 s tabelami za posamezne ravni izobraževanja in vrsti sredstev je dostopnih na spletni strani Statističnega urada RS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8563

 

Vir: Statistični urad RS, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8563 , pridobljeno 12. 12. 2019