Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe

ČLANI KOMISIJE SVP (2018-2022):

Janez Galzinja, Gimnazija Škofja Loka, predsednik
Nada Cindrič, VVZ Kurirček Logatec
Barbara Rednak Robič, OŠ Polhov Gradec
Matej Sužnik, OŠ Ljudski vrt Ptuj
Janez Virtič, OŠ Sava Kladnika Sevnica


namestnika:
Stanko Vorih, Izobraževalni center Piramida, Maribor
Jelka Žugelj, Glasbena šola Franc Šturm, Ljubljana


Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe:

- razlaga določila tega statuta,
- ocenjuje usklajenost splošnih aktov sindikata s tem statutom,
- ocenjuje usklajenost posamičnih aktov organov sindikata s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata,
- odloča o izključitvi člana iz sindikata,
- odloča o zahtevah za varstvo pravic zaposlenih v sindikatu,
- odloča o pritožbah članov.

Komisija odloča na lastno pobudo, na pobudo organov sindikata, delovnih teles in komisij glavnega odbora ter na pobudo članov. Komisija lahko razveljavi posamezne akte organov sindikata, če so v nasprotju z določili statuta. Zoper odločitve komisije je možna pritožba na glavni odbor, ki zadrži izvršitev sklepa.

Odločitev glavnega odbora o izključitvi člana in zahtevi za varstvo pravic zaposlenih na sindikatu je dokončna. Zoper druge odločitve glavnega odbora je dopustna zahteva o presoji odločitve glavnega odbora na kongresu.

Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe sestavljajo predsednik, štirje člani in dva namestnika članov. Na konstitutivni seji komisija izvoli predsednika, imenuje tajnika in sprejme poslovnik o svojem delu. Člani komisije praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v drugih organih, razen s funkcijo sindikalnega zaupnika v zavodu.