Koronavirus dokumenti ministrstev

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije in povezave v zvezi z epidemijo koronavirusa, ki jih pripravljajo na ministrstvih in Inšpektoratu za delo:


Tudi zdaj skupaj - svetovalni delavke in delavci, organizirani v SVIZ, v teh trenutkih širše pomagajo s svojim znanjem in številnimi izkušnjami. Klik do spletne podstrani!

MIZŠ (za srednje šole) - Okrožnica v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo (14. oktober 2020)Okrožnica o usmeritvah za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020Predlogi za modifikacijo izvajanja pouka 'v živo' v osnovnih šolah in drugih VIZ po 19. 10. 2020Relativni delež aktivno okuženih otrok/učencev/dijakov na posamezni ravni izobraževanja

MIZŠ (za predšolsko vzgojo) - Okrožnica Pojasnila o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (16. oktober 2020)Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom

MIZŠ - Okrožnica Pojasnila o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (16. oktober 2020); Predlogi za modifikacijo izvajanja pouka 'v živo' v osnovnih šolah in drugih VIZ po 19. 10. 2020; Prikaz Relativni delež aktivno okuženih otrok/učencev/dijakov na posamezni ravni izobraževanja

MIZŠ - Okrožnica Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (OŠ, OŠPP, ZŠ, Zavodi; 14. oktober 2020)

MIZŠ - Okrožnica v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo (SŠ, DD, višje strokovne šole; 14. oktober 2020)

MIZŠ - Določilo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (zadeva "uporaba zaščitne maske", za srednje in višje strokovne šole ter dijaške domove, 18. september 2020)

MIZŠ - Določilo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (zadeva "uporaba zaščitne maske", za vrtce, OŠ, OŠPP in zavode, GŠ, 18. september 2020)

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (16. september 2020)

Ministrstvo za kulturo: Načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudehPriporočila in usmeritve za javne zavode, agenciji in sklad s področja kulture za načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (9. september 2020)

Opravljanje dela na domu v primeru odrejene karantene - pojasnila MDDSZEM (24. avgust 2020)

Začetek šolskega leta 2020/2021 - dokumenti MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ:

Okrožnica MIZŠ (za srednje šole in dijaške domove) Začetek novega šolskega leta, Okrožnica MIZŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ, zavode) Začetek šolskega leta 2020/2021, Dopis ZRSŠ (za OŠ, OŠPP, GŠ) pred začetkom novega šolskega leta, dopis CŠOD Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v šolskem letu 2020/2021Dopis ZRSŠ (za SŠ in GŠ) pred začetkom ŠL, dokument Položaj zaposlenih ob odrejeni karanteni, izolaciji in odsotnosti od dela zaradi višje sile, dokument Arnesove aktivnosti za pripravo na šolsko leto 2020/21, NIJZ-jevo obvestilo staršem pred začetkom ŠL

Predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19 (publikacija MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ, avgust 2020)

Ministrstvo za javno upravo (MJU) - dopis občinam glede vlaganja zahtevkov za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP ter dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS (6. julij 2020)

MIZŠ - okrožnica za osnovne in glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in glasbenih šolah ter programih za otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove in organizacije za izobraževanje odraslih: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021 (6. julij 2020)

Ministrstvo za kulturo - dopis javnim zavodom, javnima agencijama in javnemu skladu: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu (23. junij 2020)

MIZŠ - okrožnica za SŠ, DD in VSŠ Dodatek za delo v rizičnih razmerah in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije - za maj 2020 (17. junij 2020); Prilogi: Zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek javnih uslužbencev v času epidemije COVID-19 - dodatek za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39.člena KPJS); Priloga k zahtevku za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih: delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19; Spoštovanje določb Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (4. junij 2020)

MJU - Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – pojasnilo (2. junij 2020)

MIZŠ - okrožnica za višje šole: delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov (1. junij 2020)

MIZŠ - Delovnopravni status zaposlenih ob sproščanju ukrepov (29. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica Zaključevanje pouka v šolskem letu 2019/2020 v srednjih šolah (28. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica Organizacija dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje in Oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca, NIJZ Nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva (28. maj 2020)

S ponedeljkom, 1. junijem, v šole učenci 4. in 5. razredov, od srede še ostali učenci - okrožnica MIZŠ, priporočila ZRSS za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na osnovni šoli, dokument NIJZ o nadaljnjem sproščanju ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva (28. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica za srednje šole, dijaške domove in višje strokovne šole glede izplačila dodatkov in nadomestil (dodatek za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, solidrnostna pomoč) (27. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica glede izplačila dodatkov in nadomestil (dodatek za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, solidrnostna pomoč) (26. maj 2020)

MIZŠ - odgovori ministrstva na vprašanja SVIZ-a (poslana na MIZŠ 16. aprila, prejeti 14. maja 2020)

MIZŠ - odgovori ministrstva na vprašanja SVIZ-a (poslana na MIZŠ 8. maja, prejeti 14. maja 2020), z dodanimi komentarji SVIZ-a pri odgovorih za predšolsko vzgojo in srednje šole
-
predšolska vzgoja
-
osnovne šole
-
srednje šole

MJU - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOPA) - pojasnila (22. maj 2020)

MIZŠ - Priporočila za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v programih za otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 2019/2020 (21. maj 2020)

MJU - okrožnica Ministrstva za javno upravo Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) (15. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah - dodatna pojasnila (14. maj 2020)

MIZŠ - okrožnica Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela - dodatna pojasnila (13. maj 2020)

Higienska priporočila NIJZ za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije COVID-19 (12. maj 2020)

Stališče Ministrstva za javno upravo glede izplačila solidarnostne pomoči (8. maj 2020)

MIZŠ - dokumenti v zvezi s ponovnim odpiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov:

- Predšolska vzgoja
          - Postopno odprtje vrtcev od 18. 5. 2020 dalje
          - Priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer
        - Navodilo za vnos podatkov o predvidenem številu otrok v vrtcu na dan 18. 5. 2020
           - Higienska priporočila NIJZ za vrtce v času epidemije COVID-19

- Osnovne šole
        - Okrožnica Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020
          - Priporočila za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v osnovni šoli
         - Higienska priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli ( za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 

- Glasbene šole
        - Okrožnica Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2019/2020
             - Higienska priporočila za izvajanje pouka

- Srednje šole
         - Okrožnica v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih s podrobnimi navodili
       - Priporočila ZRSŠ za zaključek izobraževanja v zaključnih letnikih v programih gimnazijskega, nižjega poklicnega, srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja
           - Higienska priporočila NIJZ za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19
          - Priporočila CPI za nadaljevanje in zaključevanje izobraževalnega procesa v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Ministrstvo za kulturo - Smernice za postopno odprtje javnih zavodov, ki opravljajo muzejsko, galerijsko ali knjižnično dejavnost za obisk (29. april 2020)


Ministrstvo za javno upravo - 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) - pojasnila (15. april 2020)

MIZŠ in Državni izpitni center - Okrožnica MIZŠ o novih podrobnejših navodilih o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/2020 in informacijah v zvezi z zaključevanjem izobraževanja ter Sporočilo Državne komisije za splošno maturo o izvedbi spomladanskega izpitnega roka splošne mature 2020 (9. april 2020)

MIZŠ - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v primeru odrejenega nujnega dela v prostorih zavoda (9. april 2020)

Ministrstvo za kulturo - odgovor SVIZ-u glede izplačila nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu (7. april 2020)

MIZŠ - okrožnica Pojasnila v zvezi s postopki imenovanja ravnateljev in delovanjem svetov zavodov (2. april 2020)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v primeru odrejenega nujnega dela v prostorih zavoda (zaščita na delovnem mestu - spoštovanje ukrepov) - odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti SVIZ-u (30. 3. 2020)

Pojasnila MJU - izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 (27. 3. 2020)

Pojasnila MJU - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – epidemija COVID-19 (26. 3. 2020)


Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 - Ministrstvo za zdravje: navodila za delodajalce in Medicino dela, prometa in športa

Okrožnica MIZŠ Organizacija dela in delovnopravni položaj zaposlenih v času epidemije usmeritve (za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole, organizacije za izobraževanje odraslih) (20. 3. 2020)

Okrožnica MIZŠ – Organizacija dela in delovnopravni položaj zaposlenih v času epidemije – usmeritve (za vrtce, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami) (20. 3. 2020)

Okrožnica MIZŠ  aplikacija za spremljanje aktivnosti zaposlenih in spremljanje poteka pouka na daljavo za obdobje razglasitve epidemije in izrednih razmer (18. 3. 2020)
Navodila za uporabo aplikacije Poročanje - OŠ

Inšpektorat za delo (17. 3. 2020): Dopust ne sme biti odrejen enostransko

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (posodobljena verzija, 16. april 2020)

Okrožnica MIZŠ (15. 3. 2020) - Preklic organizacije nujnega varstva otrok

Epidemija koronavirusa v Sloveniji - položaj vrtcev od 16. 3. 2020 dalje (13. 3. 2020)

Priporočila Ministrstva za kulturo javnim zavodom s področja kulture v zvezi z novim koronavirusom (13. 3. 2020)

Usmeritve MIZŠ - Organizacija dela študentskih domov v primeru začasne prekinitve izvajanje študijske dejavnosti (12. 3. 2020)

Usmeritve MIZŠ - Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja študijske dejavnosti (12. 3. 2020)

Okrožnica za SŠ, DD, VSŠ, izobraževanje odraslih - Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih - usmeritve (12. 3. 2020)

Okrožnica za vrtce, OŠ, GŠ in zavode - Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih - usmeritve (12. 3. 2020)

Opravljanje dela na domu in odrejanje drugega dela (pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela) (5. 3. 2020)