Ljubljana, 9. 4. 2019

Ministrstvo se težav zaveda

V Portorožu se je 9. aprila 2019 nadaljeval izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Zbrani so v uvodu v drugi dan najprej prisluhnili predavanju Doroteje Lešnik Mugnaioni o nasilju na delovnem mestu, strokovnjakinja pa je v okviru le-tega izpostavila praktičen primer nasilja in poudarila, da je nasilja na vseh ravneh v delovnih okoljih, žal, zmeraj več. Zbrani sindikalni zaupniki in zaupnice so se s tem strinjali in to potrdili z nekaj konkretnimi izkušnjami iz svojih zavodov.

Dopoldanski del izobraževalnega seminarja so navzoči nadaljevali v prisotnosti državne sekretarke Martine Vuk in mag. Polone Šoln Vrbinc, vodje Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sta predstavili glavne izzive, prednostne naloge in področja aktivnosti ministrstva ter pozneje odgovarjali tudi na vprašanja sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Že pred samim srečanjem je SVIZ ministrstvo zaprosil, naj se v svojem prispevku opredelijo predvsem do:

-          prenove kariernega sistema zaposlenih (4. naziv, dejanske možnosti zaposlenih do napredovanja)

-          napovedane spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema na področju zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

-          urejanja delovnega časa v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (CIRIUS-i, centri – imajo zaposlene učitelje in šole, vzgojni zavodi).

-          urejanja položaja mobilnih učiteljev za DSP (možnost napredovanja v nazive na DM mobilni učitelji /sprejem program DSP ali sprememba pravilnika o napredovanju/potni stroški za uporabo osebnega avtomobila za službene namene in neenaka obravnava ipd.)

-          sprejemanja pravilnika za pridobivanje strokovnih nazivov pri prehajanju pedagoških delavcev iz socialnovarstvenih zavodov v VIZ zavode (realizacija 105. člena ZOFVI ter 15. člena novele ZOFVI-K).

-          Zakona o vzgojnih centrih (priprava novega zakona, morebitno združevanje vzgojnih zavodov, vključitev SVIZ kot predstavnika zaposlenih v oblikovanje zakona, spremembe področnih normativov).

-          upravičenosti do dodatka za delo z otroki s posebnimi potrebami za drugo neposredno delo v skladu s KPJS (ne zgolj za ure pouka)

-          uveljavitve Zakona o zgodnji obravnavi v vrtcih in priprava potrebnih predpisov (sprememba normativov in vključitev SVIZ)

-          poučevanja kombinacije več stopenj PPVI in upravičenost do dodatka za poučevanje v kombiniranih oddelkih v PPVI (upoštevanje različnih programov in predmetnikov, dvojna dokumentacija …)

-          aktivnosti MIZŠ pri sprejemanju drugih področnih predpisov (ZUOPP-1, normativi ipd.)

Državna sekretarka Martina Vuk se je v svoji predstavitvi do omenjenih tem podrobno opredelila, še posebno pozornost pa je namenila problematiki mobilnih učiteljev. Ob tem je poudarila, da si bo ministrstvo prizadevalo položaj te skupine zaposlenih čim prej urediti, in že nakazala nekaj rešitev. Celoten prispevek državne sekretarke je dostopen v videoposnetku spodaj.  

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj se je odzval na izvajanje državne sekretarke in v uvodu izpostavil stališča sindikata do napovedanega oblikovanja Bele knjige v vzgoji in izobraževanju, posebej pa se je tudi on dotaknil problematike mobilnih učiteljev. Predstavnici ministrstva je seznanil, da je nezadovoljstvo med njimi ogromno, saj njihov položaj po več letih številnih opozoril ostaja neurejen, in so zato pripravljeni vstopiti tudi v stavko. Celoten odziv glavnega tajnika si prav tako lahko ogledate v nadaljevanju.  

Sindikalni zaupnice in zaupniki so na državno sekretarko in vodjo Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naslovili še nekaj dodatnih, v nekaterih delih bolj specifičnih vprašanj, povezanih z njihovimi delovnimi mesti – odgovorom predstavnic ministrstva lahko prisluhnete v naslednjih videoposnetkih.

Dvodnevno izobraževanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov se je zaključilo z zborom Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in v okviru le-te z razpravo o temah, ki so v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami najbolj aktualne. Zbor je tako oblikoval stališča o veljavni ureditvi delovnega časa učiteljev, o ureditvi problematike učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v OŠPP na več različnih lokacijah, o prenovi kariernega sistema ter o napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema in oblikovanju Bele knjige na tem področju. V povezavi z veljavno ureditvijo delovnega časa učiteljev je zbor sindikalne konference potrdil sklep, da je treba preučiti možnosti za ureditev delovnega časa strokovnih delavcev tudi v preostalih zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, tj. v centrih, CIRIUS-ih in vzgojnih zavodih, prav tako pa je treba pri ministrstvu preveriti možnost ureditve delovnega časa pedagoškega osebja v CUDV-jih. Sindikalni zaupnice in zaupniki so se strinjali tudi, da preučita možnosti ureditve delovnega časa dve skupini, sestavljeni iz sindikalnih zaupnikov (prva za CIRIUS-e in centre ter druga za vzgojne zavode), in posredujeta stališča predsedstvu sindikalne konference, ki bo na njihovi podlagi odločila o nadaljnjih aktivnostih.

Razprava na zboru sindikalne konference je bila najbolj polemična v povezavi s problematiko učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč kot premagovanje ovir in primanjkljajev v OŠPP na več lokacijah. Zbor je zaradi več let trajajočih kršitev pri neizplačevanju potnih stroškov za redno uporabo osebnega avtomobila v službene namene, pri preprečevanju napredovanja v nazive na delovnem mestu mobilnega učitelja za DSP ter sistemske ureditve izvajanja DSP in s tem povezanimi obremenitvami zaposlenih podprl izvedbo aktivnosti za stavko te skupine zaposlenih.

Prav tako se je zbor izrekel o prenovi kariernega sistema, pri čemer so bili sindikalni zaupniki in zaupnice soglasni, da bo SVIZ vztrajal pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo Vlada RS v sode­lovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokov­nih delavcev na področju vzgoje in izobraževanju, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Prenova kariernega sistema mora ob tem zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede 4. naziv in hkrati omogočiti lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive (predvsem napredovanje v 3. naziv).

Ob napovedanih spremembah zakonodaje ter oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega izobraževalnega sistema so tudi sindikalni zaupniki in zaupnice v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami izrazili pričakovanje, da bodo predstavniki in predstavnice SVIZ polno vključeni v razprave o spremembah šolske zakonodaje. V SVIZ je včlanjenih več kot 70 % vseh izobraževalcev in izobraževalk v državi, ki poleg uveljavljanja interesov prek notranjih demokratičnih razprav sindikata izražajo tudi večinska stališča praktikov o ustreznosti delovanja izobraževalnega sistema. Od šolske oblasti zato sindikat pričakuje, da bo zagotovila enakopravno sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. Udeleženci in udeleženke seminarja so se strinjali, da je treba po več kot dvajsetih letih, odkar je bila uveljavljena zadnja reforma, analizirati učinke, opredeliti pomanjkljivosti in temeljito premisliti o popravkih oziroma spremembah, ki jih sistem potrebuje. V razpravi se bo sindikat zavzemal za spremembe, ki bodo utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki bodo znatno okrepile strokovno avtonomijo učiteljstva in izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz. Pred napovedanimi spremembami SVIZ svari pred njihovo politizacijo, pred nevarnostjo, da bi v javni razpravi prevladale všečne, poenostavljene in slabo nepremišljene rešitve, ki računajo na potencialne glasove staršev in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnih procesih. Sindikalna konferenca je ob tem dodatno poudarila, da je treba dati ustrezen poudarek pri urejanju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na vse ravneh sistema ter da bodo v področni delovni skupini MIZŠ sodelovali tudi predstavniki praktiki iz sindikalne konference.

Do konca letošnjih izobraževalnih seminarjev SVIZ za sindikalne zaupnice in zaupnike zdaj ostaja še eden, in sicer izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti (15. in 16. 4. 2019, Strunjan).