Ljubljana, 6. 9. 2022

Na polovici volilnih zborov

V Ljubljani je bil 6. septembra izveden tretji od šestih volilnih zborov sindikalnih konferenc pred novembrskim kongresom sindikata. Na njem je predsednico in člane predsedstva dobila predšolska sindikalna konferenca.

Z volilnim zborom sindikalne konference predšolske vzgoje 6. septembra v Ljubljani so se torej nadaljevala volilna opravila v luči prihajajočega 11. kongresa SVIZ, ki bo 21. in 22. novembra letos v Portorožu. Po sindikalnih konferencah osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami oziroma kulturnih organizacij so novo predsednico in predsedstvo izvolili v predšolski vzgoji. Za mesto predsednice so se potegovale tri kandidatke, za šest mest v predsedstvu pa enajst kandidatk in en kandidat. Za izvolitev predsednice sta bila potrebna dva kroga in v njem je večino glasov prejela Marjana Kolar, ki bo tako v mandatu 2022–2026 vodila Sindikalno konferenco predšolske vzgoje.

Na tretjem volilnem zboru je bilo prisotnih 81 sindikalnih zaupnic in zaupnikov (od 109 vabljenih), ki so uvodoma potrdili Poslovnik o delu zbora sindikalne konference za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, zatem pa so se predstavili kandidatke za predsednico v novem štiriletnem mandatu in kandidati za člane predsedstva sindikalne konference. Za mesto predsednice so kandidirale Liljana Jevšinek, vzgojiteljica v vrtcu Anice Černejeve v Celju, Marjana Kolar, vzgojiteljica v Vrtcih Občine Moravske Toplice, in Petra Koritnik, vzgojiteljica v Vrtcu Jarše Ljubljana, medtem ko je bilo kandidatov za šestčlansko predsedstvo ducat. Sindikalni zaupnice in zaupniki so na volitvah več glasov za vodenje SK v mandatu 2022–2026 namenili Marjani Kolar, ki bo tako tudi članica izvršilnega odbora SVIZ v prihodnjem štiriletnem mandatu. Člani predsedstva so postali:

Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače,
Karmen Kasesnik, Vrtec Velenje,
Katja Krevh, Vrtec Lipa Štore,
Andreja Mali, OŠ Šenčur – enota vrtec,
Jernej Vajsbaher, Vrtec Tezno Maribor,
Hermina Valenčič, Vrtec Koper.

Predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ za prihodnji štiriletni mandat je (znova) postala Marjana Kolar, saj je to funkcijo opravljala že v mandatih 2010–2014 in 2014–2018. Kot vzgojiteljica je zaposlena v enoti Bogojina Vrtcev Občine Moravske Toplice. Članica SVIZ je od ustanovitve sindikata leta 1990, sindikalna zaupnica pa od leta 1997, ko je bil ustanovljen zavod Vrtci Občine Moravske Toplice. Že šesti mandat je tudi predsednica območnega odbora SVIZ Pomurje, ki združuje 58 zavodov tega območja.

V svoji predstavitvi pred volitvami je izpostavila, da se bo kot predsednica zavzemala za uresničevanje vseh pravic za vse člane, tako za strokovne delavce kot ostale zaposlene v vrtcih. »Vsako delovno mesto je enako pomemben člen pri opravljanju predšolske vzgoje. Medčloveška solidarnost je ključni pogoj za uspešno uveljavljanje interesov zaposlenih v vrtcih, za varovanje našega dostojanstva in povečevanje ugleda poklica, ki ga opravljamo. Krčenje finančnih sredstev za izobraževanje, omejitev napredovanja, premajhno investiranje v zdravje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter drugi varčevalni ukrepi so povzročili upad ugleda vzgojiteljevega poklica. Dobro počutje na delovnem mestu, zdravo in spodbudno okolje je osnova za dobro klimo in medsebojne odnose.«

Med prednostnimi nalogami za prihodnji mandat je izpostavila nadaljnje povezovanje z vsemi deležniki na področju predšolske vzgoje ter sodelovanje s preostalimi sindikalnimi konferencami SVIZ-a. Med aktualno/akutno problematiko, ki ji bo predsedstvo predšolske vzgoje posvečalo posebno pozornost, pa so vprašanja položaja oziroma plačila pomočnikov vzgojiteljev, napredovanja strokovnih delavcev, odprava »+2-normativa« ter, splošno, ustrezen položaj prav vseh zaposlenih v vrtcih.

»Še naprej si bom prizadevala za kakovostno javno predšolsko vzgojo.«

Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje v pravkar končanem mandatu Petra Koritnik je prisotnim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom predstavila poročilo o delu sindikalne konference v obdobju 2018–2022, v zaključku volilnega zbora pa je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril še o aktualnem dogajanju v pogajanjih.

Uvodoma je predstavil zahteve sindikata za dve pogajanji, ki še ne potekata, a naj bi se začeli v kratkem, še v tem mesecu. Gre za pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikata, ki so še vedno aktualne oziroma je stavka še vedno aktivna, in v zvezi ureditvijo pravice pomočnic-vzgojiteljic do napredovanja v naziva mentor in svetovalec po nedavni spremembi predmetnega pravilnika. Glavni tajnik je predstavil nekaj podatkov, ki dokazujejo razvrednotenja dela v vrtcih in šolah ter zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z drugimi poklici v javnem sektorju. Sindikalne zaupnike je spomnil, da je stavka še vedno odprta in če v primernem času s pristojnimi ne bo prišlo do usklajevanj in pogajanj oz. le-ta ne bodo ustrezno potekala, bi SVIZ lahko znova izvedel stavko. Članstvo naj to možnost resno vzame v obzir, zato je glavni tajnik sindikalne zaupnike pozval, da to informacijo prenesejo v svoje sredine.

Druga pogajanja, ki kljub pozivom SVIZ-a prav tako še ne potekajo, zadevajo ovrednotenje nazivov vzgojiteljic-pomočnic. Predsedstvo sindikalne konference je skupaj z nekaj predstavnicami vzgojiteljic-pomočnic maja letos že pripravilo predlog za spremembo KPVIZ z določitvijo plače v nazivih ter predvsem višjo izhodiščno plačo. Predlagalo je tudi pogajanja, ki bi bila ločena od pogajanj o stavkovnih zahtevah SVIZ, in sicer z namenom, da bi se že do 1. 9. 2022 dogovorili o plači vzgojiteljic-pomočnic tudi v nazivih. Predlog je bil po potrditvi s strani GO SVIZ junija posredovan MIZŠ. Vendar druga stran (MIZŠ oz. Vlada RS, ki podeljuje mandat MIZŠ ali drugim pogajalcem), do sedaj še ni izkazala pripravljenosti za pogajanja. Tako je kljub prizadevanjem SVIZ in predsedstva sindikalne konference prišlo do položaja, ko je postopek pridobivanja nazivov v pravilniku že urejen, plačni položaj zaposlenih ob prehodu v nazive pa ne. Posledično je veliko nejasnosti (ter vprašanj s strani zaposlenih), kaj bo z napredovanji v nazive in plačilom. Kot pojasnjeno, so bistvena pogajanja in dogovor o plačilu za to delovno mesto z nazivi v KPVIZ. Interes ter želja SVIZ je, da se sistemsko uredi oz. izboljša plačilo vzgojiteljicam-pomočnicam čim prej, predvsem z dvigom izhodiščne osnovne plače. Ali bo za to, kot tudi za dosego dogovora o stavkovnih zahtevah, potrebno ponovno prekiniti delo oz. stavkati, bo pokazal čas.

Ob koncu svojega nastopa je glavni tajnik povzel še včerajšnji tretji krog pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja (povišanje vrednosti plačnih razredov, zvišanje zneska regresa za prehrano, poračun regresa za letni dopust, odprava nesorazmerij v plačah ter uresničitev dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad). Vladna stran je sindikatom tokrat predlagala, da bi se vrednost plačnih razredov s 1. oktobrom povišali za 4,5 odstotka, medtem ko je njen prejšnji predlog predvideval štiriodstotni dvig vrednosti plačnih razredov s 1. septembrom. Javni uslužbenci, uvrščeni do 40. plačnega razreda, bi dobili poračun letošnjega regresa za letni dopust, in sicer bi tistim do 24. plačnega razreda pripadlo 300 evrov, uvrščenim od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov. Zaposleni, uvrščeni od 31. do 35. plačnega razreda, bi dobili 200 evrov, tisti od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov. Regres za prehrano bi s 1. septembrom povišali na 6,12 evra. Realizirali bi sporazume oz. dogovore, ki so bili sklenjeni v obdobju preteklih vlad. Med drugim bi odpravili 57. plačni razred kot plačni strop za javne uslužbence. Kot je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, plačnega stropa ne bi odpravili le za zdravnike, ampak tudi za visokošolske učitelje, raziskovalce. Dogovor s sindikati pa bi vključeval tudi zavezo, da bi vzporedno s pogajanji o odpravi plačnih nesorazmerij usklajevali sistemske spremembe plačnega sistema. Sindikati bodo vladi posredovali svoje protipredloge, pogajanja pa se bodo predvidoma nadaljevala prihodnji ponedeljek.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar