Ljubljana, 11. 2. 2019

Na prvem izobraževanju več kot 350 sindikalnih zaupnikov

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih 11. februarja 2019 v Portorožu začeli niz dvodnevnih izobraževanj, ki jih bomo do aprila letos izpeljali za vseh šest sindikalnih konferenc, ki so aktivne v SVIZ.

V uvodu v prvi izobraževalni seminar je predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Jelka Velički izrekla dobrodošlico vsem navzočim ter predstavila program dogodka in časovnico le-tega. Več kot 350 sindikalnih zaupnic in zaupnikov je zatem nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je podčrtal velik pomen konkretnega seminarja, na katerem se zbranim pridružuje tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Že v začetku svojega govora se je glavni tajnik dotaknil nove ureditve delovnega časa učiteljev, ki v šolah velja od začetka šolskega leta 2018/19, ob tem pa kratko predstavil nedavno komunikacijo s predsednikom Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Gregorjem Pečanom v zvezi s težavami, ki spremljajo novi sistem v praksi. Ponovno je izpostavil največjo dnevno omejitev učne obveznosti na sedem ur, ki naj bi se ob izrazito povečanem številu bolniških odsotnosti v šolah v zadnjem obdobju pokazala kot problematična z vidika organizacije pouka, ob tem pa ponovil stališče sindikata, da je večje število pedagoških ur za učitelja in učence škodljivo, saj je nemogoče pričakovati, da bi bile osma, deveta ali deseta pedagoška ura še izpeljane na primerni kakovostni ravni. Podčrtal je tudi, da ni korektno na splošno kritizirati ureditve in njenih slabosti dokazovati z omenjeno situacijo, ki je neobičajna in do neke mere ekstremna, ter izpostavil, da SVIZ ne pristaja na neodgovorno in nepotrebno namero predstavnika ravnateljev poskusiti zanetiti konflikt med učitelji in ravnatelji ter da bo sindikat še naprej zagovarjal pomen dobrega in zglednega sodelovanja z ravnatelji in ravnateljicami osnovnih šol ter ohranil konstruktivno držo do Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva. V nadaljevanju govora je glavni tajnik SVIZ podal analizo delovanja sindikata, ki se je pokazala ob lanskoletnih zahtevnih situacijah, med katerimi sta bili tudi dve splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Ko se je ponovno dotaknil nove ureditve delovnega časa, pa je najprej spregovoril o dolgoletnih – neuspešnih – prizadevanjih sindikata, da bi se to področje uredilo enotno za vse vzgojno-izobraževalne zavode. Ob pozivu Računskega sodišča RS, da je treba to področje nujno poenotiti, je SVIZ izbral aktivno vlogo in pri spremembah dejavno sodeloval. Glavni tajnik je navzoče seznanil, da bo novi ureditvi delovnega časa namenjene veliko pozornosti tudi v nadaljevanju izobraževalnega seminarja ter jih povabil k posredovanju mnenj, vprašanj in pripomb, ob tem pa zagotovil, da sistem dopušča tudi odpravo pomanjkljivosti, ki spremljajo njegovo uporabo v praksi. V svojem govoru se je glavni tajnik SVIZ dotaknil tudi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zatem pa spregovoril o napovedi sprememb v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji, ki jo je v minulem obdobju pospremila tudi peticija društva Svet staršev. Izrazil je mnenje, da spremembe v slovenskem šolstvu so potrebne, a poudaril, da morajo temeljiti na podrobni analizi in biti kakovostne ter da morajo biti vpeljane ob aktivnem sodelovanju izobraževalk in izobraževalcev. Sindikat ob tem ne bo pristal, da bi se slednje dodatno obremenilo, vztrajal pa bo na krepitvi njihove strokovne avtonomije. SVIZ si bo prizadeval tudi za lažje karierno napredovanje učiteljev, med t. i. notranjimi nalogami sindikata pa je glavni tajnik izpostavil namen povečati aktivacijo mladega članstva ter vzpostaviti šolo za sindikalne zaupnice in zaupnike.

V razpravi so sindikalni zaupnice in zaupniki naslovili na glavnega tajnika in strokovno službo SVIZ nekaj vprašanj, ki so jih prinesli iz svojih zavodov – denimo vprašanje normativa dietnega kuharja, razporeditev dela šolskih knjižničark in knjižničarjev, vprašanje »zastarelih« normativov za računalnikarje in šolsko svetovalno službo, jubilejne nagrade za 40 let dela pri delodajalcih v javnem sektorju. V komentarjih so se dotaknili napredovanj v nazive, problematike mladih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, preobremenjenosti slovenskih šolarjev, vzgojne naloge šole, razširjenega programa le-te in potrebe po poglobljeni analizi devetletke.

Dopoldanski del prvega dneva izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih je sklenila predstavnica Arnesa Maja Vreča s predavanjem o priložnostih in izzivih spleta ter spletnem nasilju, ki je vse intenzivneje vstopa tudi v vzgojno-izobraževalni prostor. Kot o eni od zelo pogostih oblik spletnega nasilja je spregovorila o skrivnem snemanju sovrstnikov in tudi učiteljev v šoli ter nato objavljanju pridobljenih in prirejenih posnetkov, po besedah strokovnjakinje pa je zelo navzoče tudi ustvarjanje lažnih profilov. Pri preprečevanju nasilja, poudarja Maja Vreča, je ključna preventiva (tj. veliko pogovora, osveščevalne akcije, pravilniki o nasilju …), preden do nasilja sploh pride, ko se nasilno dejanje zgodi, pa so bistveni ničelna toleranca do nasilja, takojšen odziv in ustrezna zaščita žrtev.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar