Ljubljana, 29. 9. 2021

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

Po prvem seminarju v aktualnem izvedbenem nizu izobraževanj za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ sredi tega meseca so se na tokratnem srečali zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Udeleženci so 27. in 28. septembra lahko prisluhnili številnim aktualnim temam in dogodek izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj in idej, razreševanje dilem iz vsakodnevnega poklicnega življenja ali zgolj za sproščen pogovor kot poklicni kolegi, ki so po dolgem času številnih omejitev in videvanja zgolj preko spletnih platform znova dobili možnost in privilegij za srečanje v živo.

Uvodoma je zbrane pozdravila in nagovorila predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Jelka Horvat, ki je zgolj na kratko predstavila načrtovani program seminarja in predstavila strokovne sodelavce sindikata, ki so pomagali pripraviti ta dogodek oziroma bodo sodelovali na njem, nato pa k besedi že povabila predstavnika Inšpektorata RS za šolstvo in šport (IRSŠŠ), ki sta predstavila njegove pristojnosti in naloge.
 

O viziji in ciljih Inšpektorata za šolstvo in šport

Na seminarju sta sodelovala glavni inšpektor dr. Simon Slokan skupaj s sodelavko mag. Matejo Kozlevčar. Orisala sta pristojnosti in normativni okvir delovanja šolske inšpekcije. Najnatančneje aktivnosti IRSŠŠ opredeljuje drugi člen Zakona o šolski inšpekciji (Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove. Za domove za učence in dijaške domove se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce).

Inšpektorat za šolstvo in šport sicer opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih in pri zasebnikih, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Prav tako nadzorujejo namensko porabo javnih sredstev pri teh izobraževanjih in izvrševanje zakonov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove. Glavni šolski inšpektor je navedel še nekaj podatkov o opravljenih nadzorih v minulih letih. Lani so tako opravili več kot 1.200 nadzorov v šolstvu, medtem ko so jih v letih pred tem povprečno okoli 800. Veliko večino kršitev sicer ugotavljajo s strani staršev (denimo neobiskovanje pouka njihovih otrok), delež anonimnih prijav, ki jih prejmejo na inšpektorat, pa je približno tretjinski, največ pa jih podajo zaposleni.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Vizija
Postati strokovno podporni steber vzgojno-izobraževalnega in športnega sistema.
Sistematično evalviramo nadzore z namenom odpravljanja sistemskih napak in boljšega zagotavljanja preventive.

Poslanstvo
Varujemo pravice tistih, ki vstopajo v proces vzgoje, izobraževanja in športa.
Nadzorujemo, svetujemo, ozaveščamo in pomagamo.
Soustvarjamo vključujoče in varno vzgojno-izobraževalno ter športno okolje.
Opolnomočamo deležnike za odgovornost in ukrepanje pri različnih oblikah nasilja.

Vrednote
odgovornost - naloge opravljamo z zavedanjem, da za svoje odločitve odgovarjamo.
Strokovnost - vse dejavnosti inšpektorata izvajamo kakovostno in zakonito.
Spoštovanje - z lastnim spoštljivim odnosom do vseh, s katerimi smo v stiku, spodbujamo spoštljive odnose.
Sodelovanje - sodelujemo spoštljivo, enakopravno in strpno, tako med sodelavci kot drugimi deležniki.
Zadovoljstvo državljanov in zaposlenih - zadovoljni zaposleni nenehno iščemo izboljšave za svoje delo in za državljane.

Glavni šolski inšpektor je v svojem nastopu odprl še številne druge teme, od kriterijev za določitev prioritet dela IRSŠŠ, vprašanj odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja vseh deležnikov, vključenih v sistem vzgoje in izobraževanja, do razmerij med strokovno avtonomijo, zakonitostjo, strokovnostjo in etiko. Celoten nastop dr. Simona Slokana si lahko ogledate na posnetkih v nadaljevanju:

 
 


Obdelava osebnih podatkov mora biti nujna, upravičena in sorazmerna

V nadaljevanju seminarja sta predstavnici Informacijskega pooblaščenca predstavili vedno aktualno problematiko varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih. Dotaknili sta se pravic, ki jih ima posameznik v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov, kako lahko posameznik uveljavlja svoje pravice glede varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih, predstavili pa sta še splošna načela varstva osebnih podatkov (načelo zakonitosti, pravičnosti, preglednosti; omejitve obdelave; najmanjšega obsega podatkov; točnosti; celovitosti in zaupnosti; odgovornosti upravljavca; omejitve shranjevanja).

Strokovnjakinji Alenka Jerše in Polonca Štrekelj sta navzočim na seminarju podali pojasnila tudi k nekaterim konkretnim dilemam, med njimi o deljenju osebne telefonske številke v delovnih okoljih, obdelavi osebnih podatkov s pomočjo sodobne tehnologije (tudi pri delu od doma), uporabi zasebnih naprav v službene namene, o varnostnih tveganjih, ki jih morajo oceniti delodajalci pri delu od doma, obdelavi osebnih podatkov v času boja proti širjenju okužb z virusom SARS-CoV-2 ob spremembah delovnega procesa in o uvajanju ukrepov, ki vključujejo obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju zaposlenih. Udeleženci so v zaključku predstavitve s predstavnicama IPRS izmenjali dileme in vprašanja, s katerimi se soočajo v praksi (npr. uporaba službenega avtomobila in uporaba GPS naprave), pomudili pa so se tudi pri ukrepih in zbiranju osebnih podatkov, povezanih z epidemijo oziroma v času boja proti širjenju okužb s koronavirusom. Ravno v teh dneh pa so na IPRS izdali tudi Smernice o preverjanju PCT pogoja za šole. Dokument odgovarja na najpogostejša vprašanja v zvezi s preverjanjem PCT, s katerimi se soočajo deležniki v šolstvu: delodajalci, zaposleni na šolah, učenci, dijaki, starši, skrbniki in drugi uporabniki, ki morajo skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotoviti izpolnjevanje pogojev PCT za svoje zaposlene in uporabnike storitev. Vabljeni k ogledu Smernic na tej povezavi.
 

Pravna služba sindikata

V popoldanskem delu prvega dne so zbrani prisluhnili predavanjema strokovnega sodelavca SVIZ za pravne zadeve Jerneja Zupančiča. V predstavitvi z naslovom Varstvo in zdravje pri delu in nasilje učencev/varovancev nad zaposlenimi je pravnik sindikata predstavil običajne vzroke za psihosocialna tveganja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pojasnil je, kaj je cilj varstva in zdravja pri delu in kateri so normativni okviri tega področja oz. problematike. Dolžnost delodajalca je po-skrbeti za varnost in zdravje pri delu, oceniti tveganja in jih ustrezno nasloviti, delavci pa morajo te ukrepe spoštovati in izvajati ter poročati, če prihaja do tveganj. Delodajalci morajo skladno z zakonodajo oceniti tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo zmanjševanje, vse to pa tudi sprotno osveževati oz. posodabljati in prilagajati novim okoliščinam. V minulih tednih je bila na predlog predsedstva SKOŠPP izpeljana tudi anketa o nasilju učencev/varovancev nad zaposlenimi v dejavnosti in na seminarju je pravnik sindikata predstavil tudi prve rezultate in ugotovitve ankete.

 

 

V drugem predavanju je Jernej Zupančič pripravil pregled pogostih pravnih vprašanj. V svoji predstavitvi se je posvetil zlasti trem temam: - nezgoda na delu in pravice delavcev; - zaposlitev pri več delodajalcih in pravice delavcev; - zaposlitev za krajši delovni čas in zaposlovanje novega kadra pri delodajalcih. Pojasnil je, denimo, kako prijaviti poškodbo/nezgodo pri delu, kaj sploh šteje za poškodbo pri delu in kako se izvede poročanje o njej, katere so pristojnosti in obveznosti zaposlenega in delodajalca ob tem, predstavil, na kaj mora biti delavec pozoren pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih. Več pa v posnetku:

 

Aktualna dogajanja, pomembna za članstvo sindikata

Drugi dan izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami se je začel s predstavitvijo aktualnega dogajanja, pomembnega za članstvo sindikataGlavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je izrazil veselje, da se je bilo tokrat po daljšem času s predstavnicami in predstavniki sindikata moč znova srečati v živo.  Omenil je, da se SVIZ zadnje mesece ne ukvarja s »tipičnimi sindikalnimi vprašanji«, kot je denimo vprašanje plač in delovnih pogojev, pač pa dejavnost sindikata v obdobju zadnjega leta in pol v prevladujoči meri usmerja problematika, ki je tudi sicer dominantna v družbi – dileme in vprašanja, ki se navezujejo na navzočnost koronavirusa in ukrepov, ki izhajajo iz tega.

SVIZ se je zato v povezavi s tem moral izreči in se tako med drugim opredeliti do cepljenja, testiranja, zagotavljanja zdravstveno-varnostnih ukrepov v vzgojno-izobraževalnih zavodih, znanosti in kulturi, ob čemer je prišlo tudi do mnogih nesporazumov in tudi namernega podtikanja, zlasti s strani politike. Stališča glede testiranja in cepljenja je sicer sindikat oblikoval že v začetku letošnjega leta, ob spremenjenih razmerah in številnih manipulacijah,  ki so se o opredelitvah sindikata pojavljale v javnosti, pa jih je Glavni odbor SVIZ nedavno ponovno pretresel na izredni seji – klik za več. S sindikalnimi zaupnicami in zaupniki na tokratnem seminarju je glavni tajnik spregovoril še o načrtovani spremembi krovnega zakona za vzgojo in izobraževanje (ZOFVI), kjer želijo poslanci koaliciji kot predlagatelji novele spremeniti sestavo svetov zavodov v korist predstavnikov, ki jih v svet imenuje ustanovitelj (torej politika). Glavni tajnik je že napovedal zbiranje podpisov članstva in drugih zaposlenih v vrtcih in šolah proti tej spremembi ZOFVI, če pa bo zakon kljub nasprotovanju sprejet, pa bo GO SVIZ odločal tudi o začetku zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Tretja pomembna aktualna tema je začetek ločenih pogajanj za dvig plač nekaterim poklicnim skupinam v javnem sektorju, natančneje v zdravstvu. Obenem so znova oživele tudi zamisli o izločitvi nekaterih skupin (zdravniki) iz enotnega plačnega sistema, zato se zastavlja vprašanje, kaj bo z drugimi primerljivimi skupinami (npr. visokošolski profesorji), obenem pa imajo sorodne želje po izstopu tudi nekateri drugi poklici (npr. policisti in vojaki). Prioriteta SVIZ-a, kar zadeva vprašanje prejemkov, bo čimprejšnja ustrezna ureditev plač zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice (varuhi negovalci, pomočniki vzgojiteljev, tajnice, računovodje …).


Potrebni koraki za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma

Sindikalni zaupnice in zaupniki so nato prisluhnili še strokovni sodelavki za pravne zadeve pri Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) Martini Vuk, ki je predstavila sindikalna stališča o (predlogu) Zakona o demografskem skladu ter korake za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Znano je, da so sindikati že spomladi napovedovali sprožitev postopkov za razpis referenduma, če bi bil omenjeni zakon sprejet, vsekakor pa je bilo vse predstavljeno pomembno tudi za morebitno zbiranje podpisov, če bo vladna koalicija sprejela novelo ZOFVI, kot je zdaj v parlamentarnem postopku.
 

Ugodnosti in prednosti Delavske hranilnice za članice in člane SVIZ

Z zanimanjem so sindikalni zaupniki in zaupnice prisluhnili tudi predstavniku Delavske hranilnice Andreju Pivčeviču, ki je podrobneje predstavil ugodnosti, ki jih banka nudi članicam in članom sindikata.

Spregovoril je o prednostih osebnega računa pri DH in navedel, da imajo člani SVIZ prvo leto brezplačno vodenje osebnega računa ter prav tako prvo leto ne plačajo članarine za kreditno kartico DH Mastercard. Predstavil je še primere nekaterih kreditov (potrošniški, stanovanjski, Svizova čebelica, leasing) in pripadajočih obrestnih mer, ki so za člane sindikata nižje. Brošuro z navedbo ugodnosti si lahko ogledate tukaj.

Dogodek se je sklenil z zborom sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerem so sindikalni zaupnice in zaupniki prisluhnili predsedničinemu poročilu o delu in aktivnostih sindikalne konference v času od marca lani do tokratnega izobraževalnega seminarja. Zaupnice in zaupniki so se seznanili še s ključnimi predlogi sindikata za spremembe normativov za področje sindikalne konference ter izmenjali informacije oziroma pobude za spremembe na področju izvajanja šole v naravi (npr. organizacija, plačilo, počitek ter možnost izvedbe).

Kot naslednji v nizu izobraževalnih seminarjev je načrtovan dogodek v Celju 11. in 12. oktobra za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar