Ljubljana, 8. 4. 2019

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se na dvodnevnem izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike v Portorožu 8. in 9. aprila 2019 srečujejo predstavniki zaposlenih v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami je z nagovorom odprla predsednica sindikalne konference Jelke Horvat, zatem pa je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo SVIZ in posebej za članice in člane, zaposlene na področju delovanja omenjene sindikalne konference. Ob tem je povsem v začetku izpostavil perečo problematiko mobilnih učiteljic in učiteljev, ki so na sestanku 3. aprila 2019, ki je potekal na sedežu GO SVIZ v Ljubljani, sporočili, da niso več pripravljeni čakati, da bi se uredile ključne težave v okviru njihovega delovnega mesta, na katere opozarjajo že več let. Glavni tajnik je podrobneje predstavil tudi doseženo v zadnjem dogovoru, ki sta ga Vlada RS in sindikati v javnem sektorju podpisali ob koncu minulega koledarskega leta, posebej pa se je dotaknil položaja zaposlenih v plačni skupini »J«. Izpostavil je problematiko minimalne plače, ki jo bo treba urediti, poudaril pa je, da je SVIZ odločno podprl predlog stranke Levica za zvišanje minimalne plače. Opozoril je, da tudi sicer delo v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi še ni ustrezno ovrednoteno ter da bo temu sindikat še naprej namenjal pomembno pozornost. V nadaljevanju je glavni tajnik spregovoril o nekaj pomembnejših temah, ki so aktualne v sindikalni konferenci, posebno pozornost pa namenil vprašanju urejanju delovnega časa v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izpostavil je težave, ki se pri tem pojavljajo v osnovnih šolah, napovedal pa tudi, da bodo sindikalni zaupnice in zaupniki lahko v nadaljevanju predstavili situacije v svojih delovnih okoljih. Prispevek glavnega tajnika v tem delu si lahko v celoti ogledate na videoposnetku v nadaljevanju.

V drugem delu svoje predstavitve je glavni tajnik spregovoril o načrtih vlade glede sprememb na področju delovne uspešnosti, o morebitnih težavah, do katerih bi lahko te spremembe privedle, dotaknil pa se je tudi predvidenih sprememb na področju napredovanj. Nekaj pozornosti je namenil še oblikovanju kvoruma, regresu za letni dopust za leto 2019 in povračilu stroškov zaposlenim v javnem sektorju za prevoz na delo in z njega, v sklepnem delu pa še napovedanemu oblikovanju Bele knjige v vzgoji in izobraževanju. Tudi ta del predstavitve si lahko v celoti ogledate na videoposnetku, ki ga objavljamo spodaj.  

V razpravi z glavnim tajnikom SVIZ so sindikalni zaupnice in zaupniki izpostavili vprašanje vključenosti zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v oblikovanje Bele knjige, problematiko ureditve delovnega časa v zavodih, vprašanje nadomeščanj, neurejenost oziroma neupoštevanje normativov in iz tega izhajajoče velike težave zaposlenih tudi na področju zagotavljanja varnosti vključenih v vzgojno-izobraževalni proces, obračunavanje stroškov za prihod na delo in z njega ipd.

V nadaljevanju dopoldanskega dela prvega dne dogodka je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič sindikalnim zaupnicam in zaupnikom odgovoril na najbolj pogosta delovnopravna vprašanja. Sindikalni zaupnice in zaupniki so se nanj obrnili s številnimi dilemami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu – med drugim so izpostavili organiziranje počitniškega varstva, plačilo udeležbe na izobraževanjih, na katera zaposleni odhajajo šesti zaporedni delovni dan, neenakomerno razporeditev delovnega časa, pripravljenost v šoli v naravi … V sklepnem delu predstavitve je pravnik SVIZ spregovoril še o nekaterih vidikih varstva osebnih podatkov v skladu z novo ureditvijo na tem področju.

Prvi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami sklenili ob predstavitvi izvajanja nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi, ki jo je pripravila pravnica sindikata Jadranka Zupanc. V začetni uri in pol je spregovorila o zasnovi in posameznih vidikih individualnega delovnega načrta, ki ga za zaposlene pripravijo ravnatelji, izpostavila pa je še vidike neenakomerno razporejenega delovnega časa učiteljev in beleženje le-tega ter odgovorila na nekaj vprašanj sindikalnih zaupnic in zaupnikov o predstavljeni problematiki. Ti so izpostavili problematiko vštevanja časa prevoza na delovno mesto ali izobraževanje v delovni čas, specifične situacije, ki spremljajo vpeljavo individualnega delovnega načrta, izrabo in prenos dopusta, upravičenost do izplačila regresa za prehrano, projektno delo zunaj zavoda ipd.

Individualni delovni načrt

 

Neenakomerno razporejeni delovni čas učiteljev

V drugem sklopu predstavitve nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi je strokovna sodelavka sindikata Jadranka Zupanc podrobneje predstavila področje nadomeščanj in izvedbo šole v naravi, spregovorila pa je tudi o predlogih nekaterih sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, ki se nanašajo na urejanje delovnega časa učiteljev. Slednje so bile pripravljene, a zaradi predčasnega odstopa prejšnje vlade v kolektivno pogodbo še niso bile tudi zapisane.

Nadomeščanja

Izvedba šole v naravi

Izzivi izvajanja nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi (PPT prezentacija, Jadranka Zupanc)