Ljubljana, 17. 12. 2021

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

V minulem obdobju smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) od naših članic in članov v kulturi prejeli precej opozoril, da v številnih javnih kulturnih zavodih znova nastajajo kršitve, povezane z opustitvijo zakonske obveznosti izplačila nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, ki je določena s prvim odstavkom 70. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Po mnogih javnih kulturnih zavodih namreč mnogi zaposleni, ki delo na domu opravljajo, izplačila nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ne prejemajo.

S posebnim dopisom smo zato ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija 16. decembra 2021 pozvali, naj javne kulturne zavode oziroma njihova vodstva ponovno opozori na predpise in jih pozove k spoštovanju zakonodaje ter k izvršitvi obveznosti do zaposlenih, ki svoje delo opravljajo na domu.

Iz zakonodaje izhaja, da je izplačilo nadomestila delavcu za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu zakonska obveznost delodajalca. Nadomestilo se ne plačuje zgolj za tista delovna sredstva, ki jih zagotovi delodajalec. Skladno s 43. členom ZDR-1 mora delodajalec, če ni drugače dogovorjeno, delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko izpolnjuje svoje obveznosti in tako omogoča opravljati delo, za katerega sta dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Razumljivo je, da pri delu na domu delodajalec ne more zagotoviti vseh delovnih sredstev, zato se za posamezna sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela na domu, določi povračilo. ZDR-1 v 70. členu določa, da ima delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, medtem ko samo višino nadomestila določita delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi. Določba ZDR-1 delodajalcu nalaga, da delavcu izplača nadomestilo za uporabo njegovih sredstev pri delu na domu. Ne glede na dejstvo, da delavec in delodajalec tega elementa morda nista posebej in vnaprej uredila v pogodbi o zaposlitvi oz. na to delodajalec delavca ni opozoril oziroma ga seznanil s to pravico v odredbi o napotitvi na delo na domu, nadomestilo delavcu pripada.

V pozivu ministru dr. Vasku Simonitiju smo v SVIZ v povezavi z izplačilom nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu vnaprej zavrnili morebitne izgovore, da kulturni zavodi za to nimajo na voljo dovolj finančnih sredstev. Delavcu ob delu na domu namreč praviloma ne nastanejo stroški prevoza na delo in z dela in sredstva, namenjena za prevozne stroške, zavodu ostanejo.

Hkrati smo ministra pozvali, naj zavodom odredi, da naj ustrezen poračun izvedejo pri naslednji plači, in sicer za vse tiste  zaposlene, ki so svoje delo opravljali na domu (bodisi na podlagi enostranske odredbe ali skladno z dogovorom v običajnih razmerah), pravica do nadomestila za uporabo lastnih sredstev pa jim ni bila priznana.