Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Člani NO SVIZ (2022-2026):

Vili Krajnc, OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica (predsednik)
Jože Božiček, OŠ Šmarje pri Jelšah
mag. Boris Radosavljevič, III. Gimnazija Maribor


namestnici:
Majda Anzelc, upokojena članica
Cvetka Ženko, OŠ Prestranek


25. člen Statuta SVIZ Slovenije glede Nadzornega odbora (NO) določa: Nadzorni odbor SVIZ ima predsednika, dva člana in dva namestnika. Na konstitutivni seji nadzorni odbor izvoli predsednika in imenuje tajnika ter sprejme poslovnik o svojem delu. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata, razen s funkcijo sindikalnega zaupnika v zavodu. Člani nadzornega odbora praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).

Naloge nadzornega odbora:

- nadzoruje finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti,
- nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
- o svojih ugotovitvah poroča kongresu,
- o svojih ugotovitvah poroča glavnemu odboru najmanj enkrat na leto pri - obravnavi finančnega poročila za preteklo koledarsko leto,
- ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic glavnega ali območnega odbora,
- predlaga glavnemu odboru sklic kongresa.

Nadzorni odbor SVIZ ima pravico vpogleda v vse pravne dokumente sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti, ki se vežejo na uresničevanje nalog nadzornega odbora.

Nadzorni odbori so organizirani in delujejo tudi na ravni območnih odborov in sindikatov zavodov. Članstvo v nadzornem odboru območnega odbora in v nadzornem odboru sindikata zavoda ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata.