Ljubljana, 21. 12. 2021

Namenitev dela dohodnine za donacije

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Kot že nekaj let zapored vas tudi tokrat prijazno obveščamo, da je ostalo do konca leta, ko lahko vsi davčni zavezanci Davčni upravi RS posredujete zahtevek za donacijo dela (do 1 odstotkak) dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam) – med njimi tudi reprezentativnim sindikatom –, še nekaj dni.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, med katerimi so tudi reprezentativni sindikati. Med upravičence, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, spadajo tudi reprezentativni sindikati in mednje tudi SVIZ.

Del davka, ki bi se sicer prelil v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, lahko vsakdo nameni tudi kot donacijo SVIZ, ki bo vsa tako zbrana sredstva namenil v Svizov zdravstveni sklad ter za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom sindikata.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, … ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerim razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanci oddate:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Obrazec Donacija dela dohodnine za SVIZ