Ljubljana, 13. 3. 2024

Neenakost v socialnem dialogu

Zatem ko se je v zadnjem delu letošnjega februarja izteklo trimesečno poskusno obdobje za izvajanje novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ministrstvu na poseben elektronski naslov v zvezi z novelo prejeli več kot 200 pripomb, je pristojni minister 8. marca 2024 sklical usklajevalni sestanek s sindikati in delodajalci. Srečanje so sindikati predčasno zapustili, saj se niso strinjali z naknadnimi pogajanji in posegi v zakonodajo, ki so jih predlagali delodajalci, ob tem pa spomnili, da je bila zadnja vladna novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti usklajena na Ekonomsko-socialnem svetu.

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so nato na novinarski konferenci 11. 3. 2024 podrobneje predstavili razloge, zaradi katerih so protestno zapustili usklajevalni sestanek socialnih partnerjev v zvezi s spremembami Zakona o evidencah na področju dela, ki ga je sklicali ministrstvo.  8. 3. 2024 sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izpostavili so, da vlada pri pripravah sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti favorizira delodajalce, ter spomnili, da je bil namen vladne novele zakona vzpostavitev učinkovitega nadzora na področju 40-urnega delovnika, odmorov in počitkov in drugih pravic, ki jih delavcem sicer zagotavlja zakon o delovnih razmerjih. Prav tako so poudarili, da stališče, ki naj bi ga zagovarjali delodajalci in ministrstvo, da bi vodenje točnih ur prihodov, odhodov in odmora veljalo le za kršitelje, za sindikate ni sprejemljivo. Inšpektorat za delo namreč že več let opozarja, da brez ustreznih evidenc nadzor ni mogoč in da kršiteljev posledično ni mogoče kaznovati. Izpostavili so še, da je ministrstvo pripravilo spremembe zakona brez posvetovanja s sindikati, očitno v okviru delovne skupine za odpravljanje administrativnih ovir, v kateri sodelujejo zgolj delodajalske organizacije, ki so julija lani izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik Sviza je podčrtal, da ima sindikalna stran občutek, da so delodajalci ves čas v prednosti, da si v ločenih pogovorih z vlado vnaprej zagotavljajo obljube in zaveze.

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so 11. 3. 2024 na novinarski konferenci opozorili, da Vlada pri pripravah sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti favorizira delodajalce. Foto: Zveza svobodnih sindkatov Slovenije.

Sindikati so izrazili pričakovanje, da bodo spremembe usklajene na ravni vseh socialnih partnerjev, četudi bi to terjalo več napora in časa. Če bi bile sprejete neusklajene spremembe zakona, so napovedali tožbo na Sodišču EU. To je namreč v preteklosti že odločilo, da mora biti beleženje podatkov o delu urejeno na način, da so evidence jasne.