Ljubljana, 31. 7. 2017

Nenatančne in napačne interpretacije dogovora o delovnem času učiteljev

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo v minulih dneh, zatem ko smo reprezentativni sindikati na področju vzgoje in izobraževanja ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) minuli teden podpisali spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS, ki natančneje opredeljujejo delovni čas in delovno obveznost učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, v medijih prebrali posamezne nenatančne in napačne interpretacije dogovora, zato v spodnjem sporočilu posredujemo nekaj pojasnil.


Tajništvo GO SVIZ

------------------------------------------------------------------------

sporočilo za medije!

 

NENATANČNE IN NAPAČNE INTERPRETACIJE DOGOVORA O DELOVNEM ČASU UČITELJEV


Polne tedenske delovne obveznosti učiteljice in učitelji ne izpolnijo zgolj s tem, da opravijo tedensko učno obveznost in z njo neposredno povezano delo.

 

Ljubljana, 31. julija 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v minulih dneh, zatem ko so reprezentativni sindikati na področju vzgoje in izobraževanja ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) minuli teden podpisali spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS, ki natančneje opredeljujejo delovni čas in delovno obveznost učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, v medijih lahko prebral posamezne nenatančne in napačne interpretacije dogovora, zato v nadaljevanju posreduje nekaj pojasnil.

Poudariti je treba, da se šele s kolektivno pogodbo ustvarja ustrezna pravna podlaga za izvajanje neenakomerne razporeditve delovnega časa tekom celotnega šolskega leta. To pomeni, da polni delovni čas učiteljev predstavlja zgolj povprečje v 12 mesecih šolskega leta in da učitelji v času trajanja pouka lahko opravljajo delo v večjem obsegu zaradi daljše odsotnosti z dela med šolskimi počitnicami, kot imajo sicer letnega dopusta. Zapisano pomeni, da lahko učitelji zdaj tudi zakonito v tednih trajanja pouka delajo več kot 40 ur tedensko, da so lahko odsotni z dela v času šolskih počitnic. Šole so to do zdaj sicer že izvajale, vendar mimo predpisov in zelo različno.

Večino dela učiteljev predstavljajo ure pouka ali t. i. učna obveznost, katere trajanje oziroma obseg opredeljujejo zakonodaja ter normativi. Učitelji redno opravljajo dela in naloge, ki so neposredno povezane z izvajanjem zakonsko določene tedenske učne obveznosti – tj. priprave na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, domačih nalog, izpolnjevanje obvezne dokumentacije ipd. Prav z namenom, da bi vzpostavili jasno ureditev in se ognili nepotrebnemu administrativnemu vrednotenju del in nalog učitelja, ki so neposredno povezane z izvajanjem pouka, kolektivna pogodba zdaj določa, da to delo, vključujoč učno obveznost, obsega 33 ur na teden v času trajanja pouka. V SVIZ poudarjamo, da to vsekakor ne pomeni, da bodo učitelji svojo polno tedensko delovno obveznost izpolnili zgolj z opravljanjem tedenske učne obveznosti in z njo neposredno povezanega dela, za drugo delo pa bi bili dodatno plačani. Učitelji v okviru polne delovne obveznosti že opravljajo in morajo opravljati tudi drugo delo. Slednje se v skladu z kolektivno pogodbo zdaj jasno deli na dve vrsti: prvo je tisto, ki je skupno vsem učiteljem in katerega obseg določi zavod v okviru od 150 do 180 ur letno; drugo pa je delo, ki ga opravljajo posamezni učitelji in ni skupno vsem (razredništvo, mentorstvo učencem, pripravnikom, dežurstva, spremstva, priprava proslav, delo na določenih projektih ipd.). Drugo delo učitelji opravljajo tudi v času šolskih počitnic. Z vsemi temi deli skupaj učitelji opravijo polno delovno obveznost, ki se razporeja v okviru celotnega šolskega leta 12 mesecev.

Zgolj če bi na ravni celotnega šolskega leta učitelj opravil več kot 40 ur dela na teden v povprečju, se mora razlika izplačati kot nadurno delo, kar že sedaj veleva obvezujoča sodna praksa Vrhovnega sodišča. Tudi v izogib temu kolektivna pogodba določa, da mora zavod za vsakega učitelja na podlagi letnega delovnega načrta pripraviti individualni letni delovni načrt učitelja, v katerem se vnaprej opredeli vrste del in njihov predvideni obseg . Učitelji bodo tekom šolskega leta prejeli dodatno plačilo le za tista dodatna dela, za katera tako določajo že sedaj veljavni predpisi. Med slednje se uvršča tudi jasnejša ureditev dodatnega plačila za izvedene dodatne ure pouka zaradi nadomeščanja začasno odsotnih kolegic in kolegov.

Upoštevaje različne in napačne interpretacije v zvezi z opravljanjem dela izven zavoda v SVIZ izpostavljamo, da kolektivna pogodba določa, da učitelji lahko opravijo zunaj prostorov zavoda del nalog, ki so vezane na pouk (priprave na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov, domačih nalog, izpolnjevanje obvezne dokumentacije ipd.), in sicer v obsegu največ 10 ur na teden po lastnem razporedu. Za to ne potrebujejo odobritve ravnatelja, ampak ga o tem zgolj predhodno obvestijo. Deset ur se izrecno všteva v že omenjenih 33 ur, namenjenih temu delu. Namen takšnega instituta je urediti izvajanja tega dela na način, da se upošteva dolgoletno specifiko dela učiteljev. Učitelji namreč ta dela praviloma izvajajo zunaj zavoda, kdaj tudi izven doma oziroma na drugih krajih (npr. zbiranje didaktičnih pripomočkov v naravi).

X X X X X

Komentarji
Jelka
28.08.2017

Po zakonu, če imaš proste ure ne smeš iz šole, če ti to izrecno ne dovoli ravnatelj , dejansko to potem zame ni prosta ura. In če si prost dve uri, bi lahko šel domov in prišel nazaj, ter zahteval še ene potne stroške. Kako je pa s tem?

Davorin
09.08.2017

Kako pa je z urami, ko si v službi in imaš vmes ure proste (jaz sem jih imel letos 7).

Liljana Kranjc T.
08.08.2017

No, kako ste presenetili z novo stranjo!
Še zbiram vtise o njej ...
Dobro, da ste ukinili Forum, kot je bil, upam, da ga v boljši obliki spet vpeljete, manjka mi zbirka zakonov, ki je bila zelo priročna, pri članku o Gruzijcih manjka črka H ...
O delovnem času pa drugič, tole je bil samo poskus.

Vaš komentar