Ljubljana, 14. 12. 2021

Nerazumevanje razlogov za asimetrično sestavo svetov v VIZ

 

sporočilo za medije!

 

MINISTRICA NE RAZUME RAZLOGOV ZA ASIMETRIČNO SESTAVO SVETOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je obenem tudi strokovni organ, česar bi se morala prof. dr. Simona Kustec zavedati.

Ljubljana, 14. decembra 2021 – Ministrica za izobraževanje prof. dr. Simona Kustec je včeraj v državnem zboru v odgovoru na poslansko vprašanje glede priprave novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) podprla predlagane spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol ter kot edini argument za to navedla »uravnoteženost« med deležniki. To se sicer sliši dobro, a Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) opozarja, da je ministrica povsem spregledala razloge, ki so reformatorje vzgojno-izobraževalnega sistema in zakonodajalca vodili k asimetrični sestavi svetov vrtcev in šol.

Predlog vladajoče koalicije, ki zaposlenim, zlasti strokovnemu osebju, jemlje dva predstavnika v svetih, nepremišljeno posega v bistvo dosedanjih dobro premišljenih razmerij. Predlagane spremembe namreč v celoti prezrejo ključno dejstvo, da svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je obenem tudi strokovni organ, česar bi se morala ministrica zavedati. Prof. dr. Simona Kustec je prezrla, da v vzgoji in izobraževanju ni tako, kot je v zdravstvu ali kulturi, kjer sta upravljavska in strokovna funkcija ločeni, tj. na svet zavoda in na strokovni svet. Sveti vrtcev in šol se opredeljujejo tudi do strokovnih vprašanj, do vzgojne oziroma izobraževalne problematike, do strokovnih predlogov vzgojiteljskih, učiteljskih, andragoških in predavateljskih zborov, potrjujejo tudi poročilo o samoevalvaciji delovanja vrtca ali šole. In, ne nazadnje, ko člani in članice svetov izbirajo, kdo bo vodil vrtec ali šolo, ne izbirajo le direktorja, ampak tudi strokovnega, pedagoškega vodjo, kar je po zakonu prva in najpomembnejša funkcija ravnatelja. O strokovnih sposobnostih kandidata za ravnatelja, sposobnostih za vodenje pedagoškega procesa in organizaciji dela v vrtcu ali šoli lahko najbolj suvereno presojajo prav strokovni delavci in delavke. Zaradi ključne vloge vodenja pedagoškega procesa lahko ravnatelj v vrtcu ali šoli postane le tisti, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v vrtcu oziroma učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, in nihče drug. Prav zaradi dvojne narave svetov v vzgoji in izobraževanju, ki so obenem organi upravljanja in strokovni sveti – kar v enaki meri velja za ravnatelje, ki so pedagoški vodje in poslovni organ hkrati –, je dosedanja sestava svetov vrtcev in šol utemeljena in upravičena. Smiselnost in upravičenost obstoječe sestave svetov ne nazadnje potrjuje petindvajset let pozitivnih izkušenj z ustreznim izborom ravnateljev, kar je prispevalo k stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih javnih vrtcev in šol. SVIZ ministrico prof. dr. Simono Kustec poziva, naj predstavi argumente, da bo ob zmanjšanju vpliva učiteljstva na odločanje v svetih vrtcev in šol ter posledično povečanem vplivu politike na njihovo delovanje tako ostalo tudi v prihodnje.

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije