Ljubljana, 7. 1. 2022

Novi zneski povračil in nadomestil

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. Povračila stroškov in drugi osebni prejemki so urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), za javni sektor v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) za funkcionarje, za javne uslužbence pa aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Skladno s spremembo količnika rasti cen prehrambnih izdelkov so se s 1. 1. 2022 prilagodili tudi zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči. Aktualne zneske najdete na naši spletni strani Povračila, nadomestila.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar