Ljubljana, 13. 2. 2024

Novo izobraževalno srečanje zaupnic in zaupnikov

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) smo z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih včeraj, 12. februarja 2024, v Ljubljani nadaljevali s štiriurnimi srečanji, ki smo jih v sindikatu do začetka marca predvideli za vseh šest sindikalnih konferenc, ki so aktivne v Svizu.

 

V uvodu v srečanje je več kot 250 zbranih sindikalnih zaupnic in zaupnikov pozdravil predsednik Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Dušan Nemec, ki prihaja z Osnovne šole Bogojina. Poudaril je, da so tovrstna srečanja priložnost za dragoceno izmenjavo izkušenj, po predstavitvi dnevnega reda in posameznih podrobnosti o poteku pogajanj z vlado RS pa je govornico predal glavnemu tajniku sindikata Branimirju Štruklju, ki je spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za sindikat. Pri tem je izpostavil predvsem Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, spremembe in dopolnitve stavkovnega sporazuma z Vlado RS ter Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je pred zaupnicami in zaupniki poudaril pomen trenutnega usklajevanja o oblikovanju novega plačnega sistema za javni sektor in odpravi plačnih nesorazmerij, ki poteka z Vlado RS. Opozoril je, da gre v trenutnih pogajanjih za prelomni trenutek za položaj javnega sektorja v naši državi – ne gre zgolj za dogovore o posameznih premikih po plačni lestvici, temveč za to, kakšen javni sektor bomo v prihodnosti imeli. Poudaril je še, da se hkrati torej odloča tudi o smeri vzgoje in izobraževanja v naši državi v prihodnjem obdobju, in podčrtal, da je pri tem med ključnimi tudi dejavnost našega sindikata. Še enkrat več je ponovil, da smo v Sloveniji soočeni z resno krizo javnega izobraževanja, da se vrtci in šole že dlje soočajo z resnim pomanjkanjem zaposlenih, ob tem pa izrazil prepričanje, da je mogoče pomanjkanje učiteljstva in drugih zaposlenih v šolskem prostoru rešiti le z ustreznim ovrednotenjem pedagoškega in drugega dela. Ob tem je predstavil primerjalno tabelo uvrstitve v plačne razrede za delovno mesto učitelj v okviru predvidene plačne reforme in opozoril na postopnost uveljavljanja dvigov.    

V povezavi z Dogovorom o vrednosti plačnih razredov in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj v svoji predstavitvi (klik!) zaupnicam in zaupnikom orisal potek pogajanj, ki so se med vladno in sindikalno pogajalsko skupino nadaljevala, zatem ko je Konfederacija sindikatov javnega sektorja od vladajoče koalicije tudi z grožnjo splošne stavke v javnem sektorju odločno zahtevala, naj iz Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 umakne prepoved usklajevanja plač zaposlenih v javnem sektorju za leto 2024 z inflacijo. Pogajanja so se decembra lani uspešno sklenila s parafiranjem dogovora, v skladu s katerim se bo vrednost plačnih razredov s 1. 6. 2024 (pri plači za mesec junij) zvišala za 80 odstotkov ugotovljene inflacije (v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023 je znašala inflacija 4,2 %), kar pomeni zvišanje za 3,36 odstotka. Regres za letni dopust bo v višini minimalne plače izplačan najpozneje do 14. 3. 2024. Sindikati javnega sektorja so v dogovoru pristali na vladno zahtevo o zamiku začetka izvajanja novega plačnega sistema s 1. 1. 2024 na poznejši datum, ki ga bodo v novem plačnem zakonu soglasno določili Vlada RS in reprezentativni sindikati. Sindikati so se obvezali, da do 13. 9. 2024 »ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino tega dogovora«, pri čemer pa ta zaveza ne bo veljala, »če bi se vlada s katero koli skupino javnih uslužbencev ali funkcionarjev dogovorila, da se jim plače zvišajo pred 13. 9. 2024.« To pomeni, da vlada pred navedenim datumom ne sme zvišati plače niti sodnikom niti komur koli drugemu, saj bi sicer stavkovni mir prenehal veljati.

 

V nadaljevanju je glavni tajnik pojasnil podrobnosti sprememb in dopolnitev stavkovnega sporazuma k sporazumu iz lanskega marca, s katerim je Sviz takrat zamrznili splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, z njim pa mu je med drugim uspelo zagotoviti premik orientacijskih delovnih mest Učitelj in Docent z doktoratom znanosti. Pojasnil je, da se je sindikat, zatem ko smo vlada in sindikati sklenili dogovor o uskladitvi plač zaposlenih v javnem sektorju z inflacijo v letošnjem letu, ob zavezi vlade, da pred 13. septembrom 2024 ne bo zvišala plače nobeni od skupin v javnem sektorju, znašel pred zahtevno izbiro, in sicer: ali (1) naj vztraja pri obstoječem stavkovnem sporazumu, zahteva ločena pogajanja (tudi z neizbežnimi stavkami), v pogajanjih pa poskuša izničiti nesprejemljiv septembrski predlog vlade (razvrednotenje strokovnih nazivov) in drugo omenjeno) ali (2) pristane na zamik datumov v stavkovnem sporazumu, v zameno pa skuša uveljaviti vsebinske izboljšave obstoječega stavkovnega sporazuma. Povzel je, da so članice in člani glavnega stavkovnega odbora Sviza na svoji zadnji seji, ki je bila izpeljana 18. januarja 2024, presodili, da so tveganja, če bi sindikat vztrajal pri obstoječem stavkovnem sporazumu, znatna (nepredvidljivost poteka in doseženega v pogajanjih, vpliv zahtev drugih sindikatov, ki bi zahtevali enako in zahteve podkrepili z valom stavk, makroekonomske razmere, ki se slabšajo pri nas in v svetu), in zato odločili, da Sviz predlagane spremembe in dopolnitve stavkovnega sporazuma potrdi. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih je glavni tajnik podrobneje predstavil bistvene vsebinske izboljšave, ki jih je Sviz uveljavil v spremenjenem stavkovnem sporazumu, ti pa so s sklepom potrdili, da spremembe stavkovnega sporazuma podpirajo.

Vse gradivo, predstavljeno na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zuapnike v Sindikalni konferenci osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, je dostopno tudi na tej povezavi - klik!

V predstavitvi je glavni tajnik izpostavil še, da je bila ena od zahtev, ki jih je sindikat ob pogajanjih za spremembo stavkovnega sporazuma naslovil na Vlado RS, tudi, da se uredi plačilo za vzgojno-izobraževalno delo ali spremstvo otrok, učencev, mladostnikov oziroma dijakov v vrtcih, v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah izven kraja sedeža zavoda, ki traja več kot dva dneva. To plačilo več let ni bilo ustrezno pravno urejeno, med zavodih in zaposlenimi pa so posledično obstajale pri tem pomembne razlike. S spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) smo dogovorili, da zaposlenim pri omenjenih večdnevnih dejavnostih za vsak dan pripada plačilo, ki se določi v višini 2,5-kratnika dnevnice za službena potovanja, ki trajajo več kot 12 ur. To trenutno znaša 64,48 evra bruto (dnevnica 25,79 EUR x 2,5). Hkrati s predstavljenim plačilom večdnevnega vzgojno-izobraževalnega dela ali spremstva smo z aneksom h KPVIZ dogovorili še izjemo od dnevnega in tedenskega počitka na način, da se ga mora zagotoviti v polnem obsegu v daljšem časovnem obdobju. V pogajanjih smo se uskladili tudi o tem, da se v KPVIZ enotno in natančneje uredi razporeditev delovnega časa in delovnih obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, izvajanje pravice visokošolskih učiteljev do sobotnega leta ter kritje materialnih stroškov za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.

V sklepnem delu razprave pred predvidenim odmorom je glavni tajnik sindikalne zaupnice in zaupnike seznanil tudi s predvidenim predlogom za povečanje učinkovitosti javnega sektorja, ki ga je vladna pogajalska skupina predstavila sindikatom javnega sektorja na zadnjem krogu krovnih pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Kot je pojasnil, vladna stran namreč plačno reformo vidi širše in poskuša pogajanja vezati, denimo, tudi na povečanje normativov in učinkovitosti dela, znižanje števila dni letnega dopusta, prenovo poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Sindikalne zaupnice in sindikalni zaupniki so bili soglasni v sklepu, da Sviz zavrača razpravo o povečanju učinkovitosti dela v vzgoji in izobraževanju v okviru pogajanj o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij. Strinjali so se, da so predlogi, ki temeljijo na napačnem razumevanju učinkovitosti, v svojem bistvu varčevalni ukrepi. Varčevalne ukrepe pa Sviz v razmerah, ko smo soočeni s pomanjkanjem strokovnega, tehničnega, računovodskega in administrativnega osebja ter prvimi znaki upadanja kakovosti javnega izobraževanja v Sloveniji, v celoti zavrača.

 

Po odmoru se je izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih nadaljeval s predstavitvijo bistvenih sprememb Zakona o delovnih razmerjih, o katerih je spregovorila strokovna sodelavka za pravne zadeve Sneža Mihailova Brojan. V okviru predstavitve novele D Zakona o delovnih razmerjih je izpostavila bistvene pridobljene pravice, kot so zaščita sindikalnega zaupnika, pravna varnost v primeru opozorila pred odpovedjo in daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta, omenila pa še nekatere druge, in sicer: oskrbovalski dopust, pravice za žrtve družinskega nasilja, dopolnitev določb glede poskusnega dela, pravico do odklopa, možnosti delavca, da predlaga delo za krajši delovni čas zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; opravljanje dela na domu zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve ali pogojev dela.

 

V zadnjem delu seminarja je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič namenil pozornost še načrtovanju in evidentiranju delovnega časa in predstavil, kar glede tega določajo zakoni in kolektivne pogodbe. Spregovoril je o tem, kaj je delovni čas, kaj vanj šteje, kaj se dnevno beleži, kaj je namen beleženja delovnega časa, dodal je še informacije o načrtovanju delovnega časa, predstavitev pa je sklenil z obveznostmi obveščanja in vlogo sindikata pri tem. V odzivih, povezanih z delovnim časom in načrtovanjem dela, so sindikalni zaupnice in zaupniki izpostavili vprašanja beleženja ur v t. i. tretjem stebru, izplačilo dodatnih oziroma presežnih ur, evidentiranje odmora za malico, deljen delovni čas in ureditev le-tega v pogodbi o zaposlitvi, pripravljenost na delo na domu za osnovne šole, pravico do odklopa, ravnanje v primeru presežka ali manka ur.   

  

S srečanji sindikalnih zaupnikov in zaupnic bomo v nadaljevanju februarja in začetku marca nadaljevali po naslednjem razporedu: seminar za kulturne organizacije bo organiziran 15. februarja 2024, za visoko šolstvo in znanost 27. februarja 2024 ter za osnovne šole in zavode za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 5. marca 2024.