Ljubljana, 13. 9. 2022

Novo vodstvo dobila SK srednjih, višjih šol in dijaških domov

Sorodne objave

Kot četrti v nizu šestih volilnih zborov sindikalnih konferenc pred novembrskim kongresom sindikata je v torek, 13. septembra, potekal volilni zbor Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov. Udeležilo se ga je 78 od skupno vabljenih 134 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki so glasovali za novo vodstvo svoje sindikalne konference za mandat 2022–2026. Novi predsednik je postal Miha Gartner, izvoljeno pa je bilo tudi novo šestčlansko predsedstvo.

Kot že na dosedanjih volilnih zborih, so tudi na tokratnem zbrani po ugotovitvi sklepčnosti in imenovanju zapisnikarja potrdili dnevni red z nekaterimi prilagoditvami in sprejeli posodobljeno različico poslovnika o delu sindikalne konference. Volilni zbor je vodilo delovno predsedstvo, ki je dosedanjega predsednika sindikalne konference Jožeta Brezavščka povabilo, naj predstavi poglavitne aktivnosti, ki so se odvile v mandatu 2018–2022. Izpostavil je, da ponovno vpeljano vajeništvo ni zadostilo pričakovanjem, zato so še vedno ogroženi nekateri programi srednješolskega izobraževanja in usposabljanja, na katere se iz različnih razlogov mladi ne vpisujejo. Velik del časa je bil zlasti na začetku minulega mandatnega obdobja posvečen urejanju delovnega časa učiteljev in oblikovanju stališč do prenove kariernega sistema, druga polovica pa je bila oznamovana z epidemijo koronavirusa in zahtevnimi razmerami v šolah in močno oteženimi delovnimi pogoji za učitelje pri izvajanju pouka oziroma vse kakor koli vključene v delovni proces v šolah in dijaških domovih. Kot rdeča nit delovanja srednješolske sindikalne konference je navzoča problematika zmanjšanega plačila (t. i. odbitnih koeficientov) učiteljem v srednjem strokovnem in srednjem poklicnem izobraževanju zaradi pouka, ki odpade v času, ko so dijaki na praksi v gospodarstvu.
Sindikalna konferenca je bila aktivna tudi pri pripravi predlogov sprememb pravilnika o normativih in standardih; izboljšanje standardov je skupna in trajna zaveza, tudi za kolegice in kolege na delovnih mestih plačne skupine »J« v srednjem šolstvu. In še – predsedstvo srednješolske konference je na eni od sej obravnavalo problematiko naraščajoče pojavnosti spletnega nasilja v šolskem okolju in do tega zavzelo stališče ničelne tolerance. Sindikat tudi od resornega ministrstva pričakuje, da bo na področju preprečevanja in obravnave spletnega nasilja zavzelo proaktivno in preventivno vlogo.
V nadaljevanju programa so se predstavili kandidat ter kandidatka za mesto predsednika oziroma predsednice sindikalne konference in za člane predsedstva. Kandidata za predsedniško mesto sta bila Miha Gartner in Mirjana Višnikar Ivić, sindikalni zaupniki pa so med enajstimi kandidati izbirali šest članic in članov novega predsedstva za mandatno obdobje 2022–2026. V tem štiriletnem obdobju bo Sindikalno konferenco srednjih, višjih šol in dijaških domov vodil Miha Gartner, predsedstvo pa bodo sestavljali še:

Janez Jevšnik, Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Simona Pustavrh, Šolski center Novo mesto
Veronika Sabadin, Srednja šola Pietro Coppo Izola
Vojko Šuštaršič, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Simona Varga, Gimnazija Murska Sobota
Stanko Vorih, Izobraževalni center Maribor

Miha Gartner, novi predsednik sindikalne konference, na Gimnaziji Celje–Center poučuje geografijo in zgodovino. V SVIZ se je včlanil takoj ob svoji prvi zaposlitvi leta 2004, funkcijo sindikalnega zaupnika pa je prevzel dve leti zatem. Dva mandata je bil član predsedstva srednješolske sindikalne konference, od marca 2020 pa vodi tudi območni odbor SVIZ Celje. Kot je izpostavil v uvodu h kandidaturi, se je zanjo odločil v prepričanju, da lahko z odgovornostjo, skrbnostjo, izkušnjami, znanjem, pripravljenostjo na sodelovanje, realnostjo pri zastavljanju ter doseganju ciljev, vendar le skupaj z izvoljenimi člani bodočega predsedstva, s sindikalnimi zaupniki ter vsemi organi SVIZ-a, dosežemo izboljšanje položaja zaposlenih v srednjih šolah, višjih šolah in dijaških domovih.

Zaveda se najbolj perečih težav na področju konference, in sicer pomanjkanja določenih profilov poklicev oz. delovnih mest, ki se bo v naslednjih letih še povečeval (učitelji praktičnega pouka, računalništva in nekaterih predmetov, laboranti, vzgojitelji, hišniki, računovodstvo, administratorji, itd.); sistemske neurejenosti na področju beleženja/določanja/vrednotenja delovnega časa, pedagoške obveze, ostalega neposrednega dela z dijaki; neustreznega vrednotenja dela in neustreznih normativi za delo učiteljev z dijaki s posebnimi potrebami; zmede in neenotnosti na področju urejanja ter vrednotenja spremstev in/ali dela z dijaki na večdnevnih dejavnostih zunaj zavodov (Erasmus projekti, strokovne ekskurzije, tabori); trenutnega načina financiranja srednjih šol, ki na podlagi velikost le te njihove zaposlene dijake in starše postavlja v neenakovreden položaj.

Med prednostnimi aktivnostmi sindikalne konference v novem štiriletnem mandatu je izpostavil prizadevanja za vzpostavitev stalnih in neposrednih stikov z deležniki ter skupno naslavljanje ključnih izzivov na področju srednjega šolstva in šolstva v celoti. Želi izboljšati ter intenzivirati komunikacijo med člani predsedstva, sindikalnimi zaupniki ter člani na področju srednjega šolstva, obenem pa aktivneje sodelovati tudi z ostalimi sindikalnimi konferencami pri skupnih vprašanjih in problematiki. Pomembno bo tudi vzpostaviti vezi s stroko, ki raziskuje in oblikuje strokovne podlage za delo učiteljev v srednjih šolah, in s pomočjo sindikata pripravljati strokovne utemeljitve našim zahtevam.

»Kot kandidat za predsednika naše konference vam ne želim obljubljati revolucionarnih sprememb ali izboljšav, saj se zavedam moči in položaja, ki ga (ta trenutek) imamo. Obljubim pa vam, da bom spoštoval demokratične odločitve članov predsedstva, sindikalnih zaupnikov in članov. Trudil se bom poslušati in slišal pripombe, zahteve, predloge in kritike. Skrbel bom za pretok informacij do sindikalnih zaupnikov in članov. Naredil bom vse, kar bo v moji moči, da bomo na najbolj ključnih področjih, ki jih bo potrjevalo predsedstvo, v sodelovanju z ostalimi organi SVIZ-a dosegli izboljšanje pogojev dela zaposlenih v srednjih šolah, višjih šolah in dijaških domovih.«

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v zaključku zbora zbrane sindikalne zaupnice in zaupnike seznanil z aktualnimi informacijami in dogajanji, pomembnimi za vse zaposlene. Poročal je o vsebini zadnjega, ponedeljkovega kroga pogajanj sindikatov z Vlado RS o uskladitvi plač in prejemkov. Med vsebinami oziroma predlogi, ki so na mizi pogajalcev, je uskladitev vrednosti plačnih razredov, povišanje nadomestila za prehrano, poračun regresa za letni dopust, ki bi ga po vladnem predlogu dobili zaposleni do 40. plačnega razreda, realizacija že podpisanih dogovorov, usklajevanja o sistemskih spremembah plačnega sistema in odprava plačnih nesorazmerij.
Vladna stran je v pogajanjih s sindikati javnega sektorja sklenila počakati na jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki naj bi bila znana v kratkem. Umarjeva napoved naj bi povedala, kakšna je pričakovana inflacija v letošnjem letu, predvsem pa, kakšna je pričakovana gospodarska rast v letošnjem letu.
Sindikati se strinjajo z dvigom nadomestila za malico, tudi s poračunom regresa za spodnji del plačne lestvice in z dvigom vrednosti plačnih razredov. Za koliko in kdaj, pa je še stvar dogovora. Vladni pogajalci medtem ocenjujejo, da so trenutno pričakovanja sindikatov previsoka in da bodo potem, ko bodo objavljeni podatki o tem, kaj se dogaja v gospodarstvu, lažje zbližali svoje poglede. V obeh sindikalnih pogajalskih skupinah so ob tej vladni odločitvi izrazili presenečenje. Skupini imata vsaka svoj predlog, v obeh pa menijo, da so se z njima približala vladnemu predlogu.

Povsem ob koncu dogodka so sindikalni zaupniki med seboj in s pravno službo sindikata izmenjali tudi nekaj vprašanj in primerov prakse oz. problematike, ki se pojavlja na njihovih zavodih. Govorili so o evidencah delovnega časa, individualnih letnih delovnih načrtih in stebrih, (ne)poznavanju predpisov ter zakonitih in nezakonitih praksah na šolah, ki se tičejo delovnih obveznosti, nadur in delovnega časa zaposlenih.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar