Ljubljana, 20. 2. 2019

Nujno poenotiti pravilnike v kulturi

Na Ministrstvo za kulturo, ki ga začasno vodi dr. Jernej Pikalo, je SVIZ 19. februarja 2019 naslovil poziv k ureditvi neenakega položaja zaposlenih na področju varstva kulturne dediščine, v katerem so se ti znašli v primerjavi z zaposlenimi v drugih dejavnostih kulture.

Gre za vprašanje vzpostavljenih pogojev za pridobivanje višjih strokovnih nazivov zaposlenih v muzejski, konservatorski, konservatorsko-restavratorski in delno arhivski dejavnosti. Pogoji za pridobitev višjih strokovnih nazivov na istih stopnjah izobrazbe so namreč tako po zahtevnosti kot po času, ki pogojuje možnost kandidiranja za višji naziv, zelo različni, četudi je zahtevnost delovnih mest ob isti stopnji izobrazbe povsem primerljiva (npr. bibliotekar – VII/2 : kustos – VII/2 : arhivist – VII/2 : konservator – VII/2 : konservator-restavrator – VII/2) in so tudi nazivi v plačnem sistemu izenačeni.

V očitno manj ugodnem oziroma diskriminatornem položaju so predvsem zaposleni na področju varstva kulturne dediščine, zato je Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ ministra opozorila, da je treba na tem področju nujno v čim krajšem času poenotiti ustrezne pravilnike. S problematiko in potrebo, da je treba predstavljene razmere čim prej urediti, je SVIZ sicer že seznanil tudi vašega predhodnika na položaju ministra za kulturo, gospoda Dejana Prešička. Strinjal se je, da so se zaposleni na različnih delovnih področjih v kulturi s sprejetjem omenjenega pravilnika znašli v neenakopravnem položaju, in potrdil pripravljenost ministrstva sodelovati pri ureditvi problematike. Ob tem je SKKO SVIZ v zadnjem dopisu aktualnemu ministru za kulturo dodala, da so bili vsi trije pravilniki o pridobivanju nazivov – tj. pravilniki o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti – prenovljeni v roku zadnjih treh let; Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva je stopil v veljavo 15. 7. 2017, Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti pa 21. 10. 2016.

Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ je predlagala ustanovitev delovne skupine, ki naj bi poskrbela za poenotenje pravilnikov o pridobivanju strokovnih nazivov v različnih dejavnostih strokovnega dela kulture.