Ljubljana, 14. 3. 2023

O aktualnem z zaupnicami in zaupniki

Z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih se je 13. in 14. marca 2023 nadaljeval spomladanski niz srečanj naših predstavnic in predstavnikov v zavodih, kjer je organiziran naš sindikat. V Portorožu je aktualnim informacijam s področja dejavnosti sindikata prisluhnilo skupno 106 sindikalnih zaupnic in zaupnikov.

 

Uvodoma je predsednik Sindikalne konference srednjih in višjih šol ter dijaških domov Miha Gartner, ki prihaja z Gimnazije Celje – Center, pozdravil zbrane sindikalne zaupnice in zaupnike, jim predstavil okvirni program dela na izobraževalnem seminarju ter tudi že izpostavil nekaj perečih vprašanj, ki so del srednješolskega izobraževanja. Ob tem se ni izognil pomanjkanju kadra, s katerim se spoprijemajo šole, dotaknil se je problematike vrednotenja dela zaposlenih, ki so napoteni na večdnevno vzgojno-izobraževalno delo ali spremstvo zunaj sedeža zavoda (denimo večdnevne ekskurzije), in tudi izračuna pedagoške obveznosti. Podčrtal je, da o omenjenih temah in drugih vprašanjih poteka z resornim ministrstvom kakovosten dialog, v katerem Sviz v mandatu aktualne vlade sodeluje kot enakovreden partner in lahko argumentirano predstavlja in uveljavlja svoja stališča. Pred navzočimi je predsednik sindikalne konference izpostavil pomen aktivne vključenosti članic in članov v sindikalno delo, da je lahko sindikat v svojih prizadevanjih uspešen.    

 

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je nadaljeval s predstavitvijo aktualnega dogajanja, ki je pomembno za članstvo sindikata, ob tem pa kot ključno za prihodnji položaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi spregovoril o napovedanem oblikovanju novega plačnega sistema za javni sektor. S tega vidika je kot temeljno izpostavil sklenitev stavkovnega sporazuma, ki ga je sindikat z vladno pogajalsko skupino parafiral 8. marca letos, dan zatem pa sta ga potrdila tudi Glavni stavkovni odbor Sviza in Vlada RS ter bo podpisan v kratkem, zatem pa objavljen v Uradnem listu RS. Preden je podrobno predstavil vsebino dogovora z oblastjo, je namenil pozornost tudi predvideni celostni reformi šolstva, s katero bo tudi upoštevaje velike družbene spremembe, ki so se zgodile, korenito spremenjen koncept vzgoje in izobraževanja na celotni vertikali, v proces oblikovanja sprememb pa morajo biti nujno vključeni praktiki iz vrtcev in šol. 

 

Ob predstavitvi besedila aktualnega stavkovnega sporazuma z Vlado RS je glavni tajnik Sviza kot bistveno, da je bil dogovor sploh sklenjen, izpostavil pripravljenost članic in članov odločno sodelovati v stavkovnih aktivnostih. Članstvo je tako oblasti jasno sporočilo, da se je pripravljeno za ustreznejše vrednotenje strokovnega, administrativnega, tehničnega dela, od vrtca do univerze, pripravljeno boriti. Glavni tajnik je ocenil še, da je bilo s stavkovnim sporazumom doseženo veliko in storjen pomemben korak k ustreznejšemu vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, a da na cilju še nismo. Ob razpravi s sindikalnimi zaupnicami je zatem povzel bistveno iz vsebine dogovora.

Za zboljšanje položaja vzgoje in izobraževanja

V nadaljevanju izobraževalnega seminarja so se sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružili minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, državna sekretarka za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih Jasna Rojc ter član kabineta ministra Sandi Vrabec. Minister je v uvodnem nagovoru izpostavil, da se področje vzgoje in izobraževanja spoprijema z velikimi in tudi zmeraj novimi izzivi, ki se jih ministrstvo zaveda in si jih prizadeva reševati – med njimi so med drugim pomanjkanje učiteljev, neustrezno vrednotenje dela, zmanjšan ugled področja. Izrazil je zadovoljstvo ob sklenjenem stavkovnem sporazumu, saj da bo zvišanje izhodiščnega plačnega razreda za učitelja pripomoglo k privlačnosti pedagoškega poklica, mladim pa bo tako mogoče tudi v prihodnje zagotoviti kakovosten učni proces. Kot pomemben cilj ministrstva je predstavil oblikovanje prenovljenih normativov in standardov, ki bodo prav tako pripomogli k ureditvi delovnih pogojev v vzgoji in izobraževanju. Navzočim se je zahvalil za to, da s svojim delom zagotavljajo kakovostno javno šolstvo in tako mladim zagotavljajo najboljše možnosti za njihov razvoj. Sindikalni zaupnice in zaupniki so se na ministra in državno sekretarko obrnili z vprašanji o izplačilu delovne uspešnosti, prenovi šolstva, nacionalnem preverjanju znanja in vpisnem postopku, maturi, vlogi zavoda za šolstvo, nagrajevanju ravnateljev, delovni uspešnosti ravnateljev, velikem številu dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami, ureditvi delovnega časa učiteljev. 

 

Obveznosti sindikalnih zaupnikov s področja finančno-materialnega poslovanja sindikata zavoda

V popoldanskem delu prvega dneva izobraževalnega seminarja je predavateljica Majda Gominšek, svetovalka in predavateljica za področje davčne zakonodaje in računovodstva iz Svetovalne hiše Gominšek, podala informacije o tem, kakšne so obveznosti sindikata zavoda oziroma njegovega zakonitega zastopnika glede izdelave poročil, zakonskih predpisov za računovodstvo na davčnem področju, programa dela in finančnega načrta. Dotaknila se je številnih vprašanj, od vsebine letnih poročil, blagajniškega poslovanja, daril in obdarovanj, donacij, božičnic do uslug, ki jih sindikat nudi svojim članom, glede obračuna članarine, premoženja sindikata in sestave davčnega obračuna za minulo leto. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom je predavateljica predala koristne napotke glede poslovanja sindikata zavoda, odgovorila pa tudi na nekaj njihovih dilem.

 

O novem plačnem sistemu v javnem sektorju

Prvi dan izobraževalnega seminarja se je sklenil z razpravo ob še nekaj vprašanjih sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter predstavitvi vladnih izhodišč za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Glavni tajnik je v pogovoru z navzočimi podrobneje spregovoril o stališčih sindikata do teh izhodišč in izpostavil oceno, da bi se anomalije, ugotovljene po posameznih dejavnostih in poklicnih skupinah v obstoječem plačnem sistemu, v skladu s predstavljenim predlogom zgolj prenesle v nov plačni sistem in se v njem legalizirale kot specifike v plačnih stebrih.

 

Zbor sindikalne konference

Drugi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli z zborom konference, v uvodu v katero je predsednik le-te Miha Gartner podal podrobno poročilo o delu članic in članov predsedstva konference v zadnjem obdobju, v nadaljevanju pa je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pojasnil še nekatere elemente aktualnega stavkovnega sporazuma in predstavil predvidene prevedbe plačnih razredov med zdajšnjo in novo plačno lestvico. Navzoči na zboru sindikalne konference srednjih in višjih šol ter dijaških domov so s sklepom potrdili strinjanje z vsebino stavkovnega sporazuma, ki ga je sindikat sklenil z Vlado RS.


 

V nadaljevanju sindikalne konference so se sindikalni zaupnice in zaupniki ob predstavitvi strokovne sodelavke za pravne zadeve Samre Praprotnik Kos seznanili s potekom usklajevanja o spremembah pravilnika o normativih in standardih na področju srednješolskega izobraževanja. Po razpravi so v sklepu izrazili podporo pogajalski skupini sindikata v nadaljnjih pogovorih z ministrstvom na tem področju. Spregovorili so še o sodelovanju sindikata v postopku sprememb pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, v vprašanjih pa med drugim izpostavili položaj zaposlenih, ki so že pridobili strokovni naziv svetnik, t. i. avtomatizacijo napredovanj, prehodno obdobje za pridobitev četrtega strokovnega naziva, način vrednotenja dela za napredovanje, kriterije za pridobitev točk za napredovanje. Dodatno so pozornost namenili problematiki t. i. odbitnih koeficientov pri plačah.   

Delo sindikalnega zaupnika in izzivi v komunikaciji

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih se je 14. marca 2023 sklenil s predavanjem in praktično delavnico o izzivih v komunikaciji, s katerimi se sindikalni zaupniki in zaupnice srečujejo pri svojem delu. Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki se med drugim že več kot dvajset let ukvarja tudi s problematiko nasilja v delovnih procesih, je ob zgledih nanizala načela spoštljive in nenasilne komunikacije, izpostavila pomen psihološke varnosti na delovnem mestu, pozornost pa v pogovoru z udeleženkami in udeleženci namenila spretnosti medsebojnega poslušanja, reševanju konfliktov in tudi trpinčenju na delovnem mestu. 

Naslednji izobraževalni seminar bo izpeljan 3. in 4. aprila 2023, v Zrečah, in sicer za sindikalne zaupnice in zaupnike v kulturnih organizacijah.