Ljubljana, 11. 12. 2019

O delu šolske inšpekcije

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) smo 10. decembra 2019 pripravili predavanje glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport dr. Simona Slokana, ki so mu prisluhnili članice in člani glavnega odbora ter zaposleni v strokovni službi sindikata. Zdajšnji glavni inšpektor je svoj mandat za dobo pet let nastopil avgusta letos, pred tem pa je funkcijo kot vršilec dolžnosti opravljal od letošnjega februarja.


 

Poglavitni namen srečanja s predstavnicami in predstavniki SVIZ je bil seznaniti se z delom in pristojnostmi šolskega inšpektorata, obenem pa vzpostaviti temelje za dobro prihodnje sodelovanje. Dr. Simon Slokan je v skladu s tem zbranim spregovoril o pristojnostih in organiziranosti inšpektorata, na katerem je trenutno zaposlenih skupno 13 inšpektoric in inšpektorjev. Poudaril je, da inšpektorat za šolstvo in šport opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih, pri zasebnikih, ki izobražujejo po javnoveljavnih programih, ter tudi zasebnikih, ki ne delujejo po javnoveljavnih programih. Inšpektorat prav tako nadzoruje namensko porabo javnih sredstev pri teh izobraževanjih in izvrševanje zakonov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove. V okviru vseh pristojnosti inšpektorata so njihovi ukrepi usmerjeni v ravnanje ravnateljev oziroma direktorjev zavodov. 

Glavni inšpektor dr. Simon Slokan je izpostavil, da je kršitev veliko, inšpektorat pa je nanje zelo pozoren. Na letni ravni tako inšpektorice in inšpektorji opravijo približno 1.000 nadzorov, večina le-teh pa je izrednih, tj. opravljenih na podlagi pobud, ter povezanih z odnosi v posameznih kolektivih. Cilj glavnega inšpektorja je, da bi se število izrednih nadzorov zmanjšalo, ob tem pa se je dotaknil tudi anonimnih prijav. Trenutna zakonodaja, kot je poudaril inšpektor, danes ne omogoča, da bi anonimne prijave spregledali – uredba o upravnem poslovanju je jasna v tem, da je treba obravnavati vsako pisno prijavo. Inšpektorat jih v skladu s tem preuči in se na podlagi dejstev odloči o nadaljnjih postopkih. Glavni inšpektor je podčrtal, da dokler anonimna prijava reši eno pravico otroka, staršev, drugih vpletenih, bo obstoj instituta anonimnih prijav, kakršen je zdaj, zagovarjal. Navzoči so na inšpektorja v zvezi s tem naslovili kar nekaj vprašanj o postopku obravnave anonimnih prijav, opozorili pa so ga na skrajno negativne posledice za zaposlene, ki so se – žal – primorani soočiti tudi s povsem lažnimi prijavami. Poudarili so, da bi moral inšpektorat, kadar so situacije tako ekstremne, bolj upoštevati položaj in tudi občutke vpletenih v posamezni primer.

 

V sklepnem delu srečanja je glavni inšpektor podčrtal, da je šolsko polje prenormirano in v spremenjenih družbenih okoliščinah terja nekatere spremembe. Ob tem je napovedal nov zakon o šolski inšpekciji s poudarkom na sistemski in svetovalni izvedbi nadzora, ki naj bi po pričakovanjih začel veljati 1. januarja 2021. SVIZ je pozval k aktivnemu sodelovanju z inšpektoratom, in sicer ob medsebojnem spoštovanju in zavedanju specifičnih vlog, ki jih imata inšpektorat in sindikat vsak posamezno, ter s ciljem zagotavljanja kar največje kakovosti vzgojno-izobraževalnega prostora. Izrazil je tudi pripravljenost srečati se s članstvom na posameznih območnih odborih SVIZ po Sloveniji.